شیپ فایل نقطه ای عمق دریای خلیج فارس

بدون دیدگاه

این نقشه به صورت نقطه ای و با فرمت شیپ فایل هست و در نرم افزار های gis
باز می شود. با استفاده از این نقشه می توان نقشه هم عمق دریای خلیج فارس
را تهیه نمود.

شیپ فایل شهرستان های استان البرز

بدون دیدگاه

نقشه ی شهرستان ها استان البرز

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل شهرستان های استان همدان

بدون دیدگاه

نقشه ی شهرستان ها استان همدان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل شهرستان های استان گلستان

بدون دیدگاه

نقشه ی شهرستان ها استان گلستان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل شهرستان های استان گیلان

بدون دیدگاه

نقشه ی شهرستان ها استان گیلان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل شهرستان های استان قزوین

بدون دیدگاه

نقشه ی شهرستان ها استان قزوین

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل شهرستان های استان فارس

بدون دیدگاه

نقشه ی شهرستان ها استان فارس

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل شهرستان های استان اصفهان

بدون دیدگاه

نقشه ی شهرستان ها استان اصفهان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

نقشه ی شهرستان ها استان آذربایجان غربی

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

نقشه ی شهرستان ها استان خراسان شمالی

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

دسته‌ها