مقدمه:
دنیایی که در آن زندگی می کنیم شاهد تحولات شگرفی است.
سرعت این تحولات روز به روز بیشتر می شود به طوری که به هیچ وجه با گذشته
های دور قابل قیاس نیست. اگر بخواهیم آمادگی همراهی و توان لازم برای
همگامی با این تحولات داشته باشیم به ناچار باید اطلاعات، دانش، ابزارها و
توانمندی های مناسب و ضروری را در خود ایجاد و شکوفا کنیم. در این میان هم
مدیر علاوه بر توانایی های فنی نیاز به داشتن مهارت هایی  در برقراری
ارتباط مؤثر با دیگران را باید لازمه ی کار خود قرار دهد چون کار مدیر
دستیابی و رسیدن به اهداف سازمانی است حال برای رسیدن به این اهداف سازمانی
از مهارتهای ارتباطی که بنحوی برطرف مورد نظر خود بتواند نفوذ پیدا کند
باید استفاده کند . هر روز که می گذرد همه ما چه به عنوان یک فرد، مدیر،
سازمان و شرکت در محدوده گسترده تر و پیچیده تری از ارتباط با دیگران قرار
می گیریم.
مهارت ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد یکی از مهمترین مهارت های
لازم برای هر مدیر به شمار می رود زیرا موفقیت یک مدیر بیش از آنکه به
تواناییهای تکنیکی اش مربوط باشد به توانایی او در برقراری ارتباط مؤثر با
دیگران بستگی دارد نتایج تحقیقی که توسط نشریه Fortune بر روی ۲۰۰ مدیر از
شش شرکت انجام شده حاکی از آن بوده که بزرگترین عامل شکست مدیران ، ضعف
مهارت های ارتباطی آنان بوده است. (Ertel, 1999, 23)
یکی از مهمترین
مهارت های ارتباطی ، مهارت در مذاکره است، مذاکره یعنی راه نفوذ در دیگران
به منظور مبادله ی افکار یا اشیاء مادی است، مذاکره مهم ترین و رایج ترین
وسیله برقراری ارتباط بین انسان هاست. و چون تمام نیازها، ادامه زندگی،
امنیت، آسایش زندگی، رفاه اقتصادی، افزایش آگاهی، بالابردن سطح زندگی و
پیشرفته ترین سطح این است که، با دیگران برای تأمین نیازهای خود به توافق
برسند.
روابط به دلیل وجود اهداف مشترک وجود دارد ، و بر این دلالت
دارد که ابزار دستیابی به این اهداف توسط طرف های در حال مذاکره تقسیم می
شوند ، بنا بر این فرآیند مذاکره خریدار و فروشنده به طور همزمان با عناصر
همکاری و تعارض روبرو می شوند . همکاری ،‌اهداف متقابل و فردی را تأمین می
کند در حالی که تعارض محیط رقابتی را برای دو طرف فراهم می کند برای
اطمینان از این که این توافق از نفع شخصی شان حمایت می کند. (wimsaatt and
Gassenheimer, 1996, 21)
برای حداقل کردن این تعارض و برای رسیدن به راه
حل های مصالحه، استفاده و کاربرد مهارت های مذاکره و انتخاب تاکتیک های
مناسب مفید است. یکی از نقش های مدیر از نظر مینتز برگ نقش مذاکره کننده
است. (رضائیان۱۳۸۰، ۱۹)
 یکی از عوامل اساسی و بسیار مهم بر موفقیت و
پیشرفت شرکت ها برخورداری مدیران این سازمان ها از مهارت ها و فنون مذاکره
می باشد که این خود یک عامل بسیار مهم در موفقیت و انجام مذاکرات و عقد
قراردادها می باشد پس یکی از توانمندی های مهارتهایی که برای مدیر لازم است
فراگیری و کسب مهارت مذاکره است.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
تعریف موضوع تحقیق
تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
چهارچوب نظری تحقیق
ارکان اساسی مذاکره
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیت های تحقیق
تعریف واژگان و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
تعاریف مذاکره
ارکان اصلی مذاکره
مراحل اصلی در فرآیند مذاکره عبارتند از
اقدامات و مراحل انجام کار قبل از مذاکره
شناسایی اهداف
پیش بینی جهت احتمالی مذاکرات
نمودار ۱-۲: پیش بینی جهت احتمالی مذاکره
ارزیابی طرف مقابل
انتخاب استراتژی
تهیه و پیش نویس دستور جلسه
تعیین محل مذاکره
۲- ارائه پیشنهاد
ترغیب و تشویق جهت ارائه پیشنهاد
دفاع از اصول اولیه مذاکرات و رفع عوامل بازدارنده
پاسخ به پیشنهاد
۳- چانه زنی
نمودار ۲-۲: دامنه چانه زدن برای رسیدن به توافق
قالب های شناختی در چانه زنی
۴- ختم مذاکره
به هم خوردن مذاکره و نحوه اداره ی آن
استفاده از میانجی
توافق های آشکار و نهان
روش های مذاکرات بازاریابی
انواع اساسی مذاکره
شکل ۲-۲: مدل دو بعدی نفوذ و چهار سبک نفوذ
هدایت امواج موزون مذاکره
تاکتیک های اساسی در مذاکره
نمودار ۴-۲: قدرت فزاینده فردی در مذاکره ناشی از اجرای به موقع تاکتیک غافلگیری
شش اصل کلیدی موفقیت در مذاکره
مذاکره معطوف به عاقبت
اصول مذاکرات فروش
مسائل میان فرهنگی در مذاکره
بررسی تطبیقی سبک های مذاکره در جهان
نمودار ۵ – ۲: مقایسه روند مذاکرات بین آمریکایی ها و ژاپنی ها
جدول مقایسه روش های مذاکره آمریکایی و روسی
جدول تفاوت های رفتار ژاپنی ها و آمریکایی ها و برزیلی ها
جدول پیش فرض های سنتی مذاکره در ۳ گروه فرهنگی
انگیزه ی رفتارهای غیر اخلاقی
سی نکته و رهنمود اساسی در مذاکره
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
طبقه بندی بر اساس روش
طبقه بندی بر اساس اهداف
جامعه و نمونه آماری مورد تحقیق
جامعه آماری
نحوه گزینش نمونه
روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش بررسی اسناد و مدارک
روش میدانی
پرسشنامه
قابلیت اعتماد پرسشنامه
روش‌ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل مشاهدات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
آماری اطلاعات تحقیق
بررسی فرضیه تحقیق
نمودار ۱-۴- نمودار پراکنش مهارت مذاکره و فروش
جدول ۱-۴- جدول آنالیز واریانس رگرسیون متغیرهای مهارت مذاکره و فروش
نمودار ۲-۴- نمودار بررسی نرمال بودن خطاهای حاصل از مدل رگرسیون مهارت مذاکره و فروش
جدول ۲-۴- جدول آزمون نرمال بودن خطاهای مدل رگرسیون
نمودار ۳-۴- نمودار پراکنش برآورد مقادیر فروش علیه خطا
جدول ۳-۴- جدول ضریب همبستگی اسپیرمن
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری از فرضیه
پیشنهادات
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
فهرست سایت ها
پیوست
پرسشنامه

پاورپوینت چرخدنده سنکرونیزه

بدون دیدگاه

بخشی از متن:
در خودرو دستگاه هائی لازم است تا نیروی تولید شده
موتور رابه چرخها منتقل نموده وخودرو رابه حرکت درآورد ویادرموقع توقفهای
کوتاه نیروی موتور راازچرخها قطع نماید .برای انتقال نیروی موتوربه چرخها ،
بین موتور وچرخها دستگاه  مختلفی به نام دستگاههای انتقال نیرو واقع شده
است.
دستگاههای انتقال نیرو شامل دستگاههاوقطعاتی هستندکه بین
موتوروچرخهاقرارگرفته ونیروی حاصله موتورراپس ازتغییر وتبدیل به چرخها
منتقل وسبب حرکت خودرومی گردند. محور حرکت بستگی به سیستم خودروممکن است
درچرخهای عقب ویاچرخهای جلو قرار گرفته باشد.

بخشی از متن:

نشتی شار مغناطیسی، آزمونی است غیرمخرب که برای
تشخیص خوردگی در لوله‌ها و مخازن بکار گرفته می‌شود. در این روش با استفاده
از یک میدان مغناطیسی قوی فولاد مغناطیسی می‌شود. در صورت وجود عیبی همچون
خوردگی، مقداری از این میدان مغناطیسی نشت پیدا می‌کند. یک حسگر مغناطیس
بین دو قطب میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد تا این نشتی شار را دریافت کند.
بدین ترتیب می‌توان به وجود عیب پی برد.

فهرست:
مقدمه
مفهوم مرمت
یگانگی بلقوه یک اثر هنری
زمان در ارتباط با اثر هنری و مرمت
مرمت در ارتباط با مورد تاریخی
مرمت در ارتباط با مورد زیبایی شناختی
جنبه فضایی یک اثر هنری
مرمت پیشگیرانه
شناخت بنا
محله ها و واحد های مسکونی
معرفی بنا
– دسترسی بنا
دسترسی کلی
خیابان های اصلی
خیابان های موازی
خیابان های فرعی
کوچه های فرعی
میادین اصلی
مکان های مهم
بنای مورد نظر
عکس ها و پلان های فضایی با نشانه گذاری رنگی
 بررسی نقشه ها
پلان بنا قبل از مرمت
پلان بنا بعد از مرمت
پلان همکف قبل از مرمت
پلان طبقه اول پیش از مرمت
پلان همکف پس از مرمت
پلان طبقه اول پس از مرمت
 بررسی نماها
نمای جنوبی
سر در ورودی
نمای غربی
 تزئینات معماری اسلامی
آجر کاری
ترکیب خاک و جنس آجر و پخت آن
شکل و اندازه و نام آجرهای به کار رفته
گونه های مختلف آجر تزئینی
آجر چینی
رگه چینی
گل اندازی
گره سازی
آچرکاری رنگی
گره سازی رنگی
آجر کاری خفته
خرون چینی
آجرهای تزئینی نقش دار
آجر چینی و آجر فرش
 نقد نما
تقارن کلی
تقارن جزئی
تضاد
خط آسمان
ریتم پنجره ها
شکست ریتم
ریتم و ایجاد حرکت
نقطه عطف
خطوط افقی
اجزای تشکیل دهنده نما
 مقاطع
مقطع  b-b
مقطع  a-a
 جزئیات
جزئیات پی تیپ ۱
جزئیات پی تیپ ۲
اجرای تفلیسی
جرز تیپ ۱
جرز تیپ ۲
جرز تیپ ۳
ازاره دیوار های داخلی حیاط
جزئیات شیب بندی سقف
جزئیات سقف همکف
جزئیات سقف طبقه اول
پوش پشت بام
جزئیات نعل درگاه
جزئیات و مقطعی از پله
اتصال در به دیوار
جزئیات اجرایی بالشتک آجری
 تاسیسات
تاسیسات در احیا و مرمت
نقشه کانال های تاسیساتی
نقشه تاسیسات گرمایش و سرمایش طبقه همکف
نقشه تاسیسات گرمایش و سرمایش طبقه اول
نقشه تاسیسات  گرمایش و سرمایش طیقه اول و همکف
نقشه سیستم فاضلاب طبقه اول و همکف
نقشه تاسیسات الکتریکی همکف و اول
 شرح گزارش های مرمتی سال های ۷۷ و ۷۸ و ۷۹
شرح عملیات مرمت بدنه  ( عکس مربوطه و توضیحات با نشان فلش )
عملیات محوطه سازی  ( عکس مربوطه و توضیحات با نشان فلش )
شرح کل عملیات استحکام بخشی ( عکس مربوطه و توضیحات با نشان فلش )
سفت کاری ( عکس مربوطه و توضیحات با نشان فلش )
جدول کل مصالح مصرفی
عملیات تاسیساتی
 نقد طرح مرمتی ( عکس مربوطه و توضیحات با نشان فلش )
 آسیب های موجود در بنا پس از مرمت ( عکس مربوطه و توضیحات با نشان فلش )
 احیاء ( عکس مربوطه و توضیحات با نشان فلش )
 ترمیم و تقویت ساختمان های موجود ( بررسی یک نمونه )
چکیده
مقدمه
کلیات
تشریح مسئله نمونه
بررسی پلان ها
بررسی نما ها
بررسی مقاطع
روش برخورد با مسئله
جمع بندی
نقد کاربری
 پیشنهادات
 منابع و مآخد

چکیده:
تحقیق به عمل آمده شامل تعدادی از عیوب قطعات آلومینیومی
تحت فشار می باشد و سعی بر آن شده که عیبهای مهم آن از جمله: عیب سرد جوشی،
عیب نیامد، عیب مک های گازی، عیب مک های انقباضی، عیب آبلگی، عیب مک های
سوزنی (ریزمک)، عیب ترک خوردگی، عیب سخت ریزه و عیب قطره های سرد مورد
بررسی و چاره جوئی قرار گیرد.
یک عیب در دایگست همیشه قراردادی است زیرا
به نوع استفاده و نحوه برداشت هر مشتری از عملکرد و کارآیی قطعه بستگی
دارد بنابراین آنچه برای یک مشتری عیب محسوب می شود ممکن است برای مشتری
دیگر نقطه ضعف به حساب نیاید تعریف این که چه چیز عیب محسوب می شود به عهده
مشتری است و مسأله اصلی نیازهای خاص هر قطعه می باشد .
دایکاست یا
ریخته گری تحت فشار عبارت است از روش تولید قطعه از طریق فلز مذاب و تحت
فشار به درون قالب که پس از بسته شدن قالب ، مواد مذاب به داخل یک نوع پمپ
یا سیستم تزریق هدایت شود سپس در حالیکه پیستون پمپ مواد مذاب را با سرعت
از طریق سیستم تغذیه قالب به داخل حفره می فرستد ، هوای داخل حفره از طریق
سوراخهای هواکش خارج می شود . این پمپ در بعضی از دستگاهها دارای درجه
حرارت محیط و در برخی دیگر دارای درجه حرارت مذاب می باشد.
از ابتدای
قرن ۲۰ کاربرد قطعات ریخته گری آلومینیوم رشد خود را آغاز نمود اولین
محصولات آلومینیوم مختص به وسایل آشپزخانه و قطعات تزئینی بود بعد از جنگ
جهانی دوم رشد سریعی در صنعت ریخته گری آلومینیوم بوقوع پیوست و علت اصلی
آن نسبت وزن / استحکام عالی آلیاژهای Al بود .
از سال ۱۹۴۵ به دلیل
توسعه صنایع ریخته گری تزریقی ، میزان مصرف و کاربرد آلومینیوم ریختگی
شدیدا ً افزایش پیدا نمود و بیشترین آن در صنایع اتومبیل سازی بود بخصوص در
کشورهایی مثل ژاپن سرعت رشد مصرف آلیاژهای AL به صورت صعودی رو به افزایش
بوده است که از طریق مواد آلومینیوم می تواند وزن اتومبیل را کاهش دهند .

پاورپوینت ورق کاری فلزات

بدون دیدگاه

قسمتی از متن:

ازدیاد طول :تعیین قابلیت کشش یافتن ورق بدون
گلویی شدن و از کار افتادگی (انهدام)، توان بالای ، کرنش  سختی: آنچه که
مطلوب ما است توان بالای کرنش سختی و نیز توان بالای حساسیت نرخ کرنش می
باشد.
حد کشش ازدیاد طول:  در ورق های نرم فولادی مشاهده شده است که به
آن باندهای لودر یا کرنش افزایشی می نامند که سبب ان پخش شدن شعله مانند
روی سطح ورق می باشد . که می تواند توسط نورد گرم از بین برود اما ورق باید
درمدت  زمان مشخص بعد از نورد تغییر شکل یابد.
مشخصات در ورقهای نورد
سرد شده به دلیل جهت گیری های  مرجح  و یا رشته های مکانیکی ایجاد شده
(مانند آنچه که در کشش رخ می دهد) . می توان در کشش های پایین توسط آنیل
کردن رفع شود.

بی نظمی (صفحه ای)Anisotropy :
Anisotropy بی نظمی نرمال : تعیین  رفتار نازک شدن ورق فولادی در طی کشش که یکی از فاکتور های مهم در عملیات کشش عمیق است. 
اندازه دانه :تعیین سختی سطح  در ورق فلزی کشیده شده دانه ها ی درشت تر
سختتر به نظر می رسند  بنابراین  در استحکام مواد موثر می باشند. 

پاورپوینت تست نشتی

بدون دیدگاه

چکیده:
نشتی یعنی خروج ماده از یک محفظه ی بسته که برای ما اهمیت
حفاظتی دارد . مثل نشت گاز از مخازن تحت فشار که عواقب خطرناک زیادی
دارد…
به طور کلی، تست نشتی اندازه گیری میزان نشتی از طریق رسانه های
مواد (مانند ترک، سوراخ یا عیوب دیگر) در طول زمان است . روشهای زیادی
برای اندازه گیری میزان نشتی مواد آزاد وجود دارد . دستگاههای مختلفی به
عنوان عوامل ردیابی (بسته به روش اندازه گیری استفاده می شود). در اینجا ما
به بررسی نشتی گاز در مخازن و لوله های نفت و گاز خطوط لوله و مخازن مواد
شیمیایی که در بسیاری از موارد در آن ها مواد آلاینده ی محیط زیست، مواد
آتش زا و حتی مواد سمی وجود دارد از اهمیت به سزایی در صنعت برخوردارند.
بهخصوص خطوط لوله که امروز سراسر کره زمین را فراگرفتهاند.بدیهی است که
وجود نشتی از این خطوط، به ویژه در مناطقی که از لحاظ زیست محیطی دارای
حساسیت هستند می تواند خطرات زیادی برای موجوداتی که روی زمین زندگی می
کنند فراهم آورد.از طرفی هدر رفتن بخشی از مواد ارزشمند که جزء محصولات و
یا مواد اولیه ی ما هستند، از لحاظ اقتصادی نیز ناخوشایند است.به طور کلی
نتایج وجود نشتی عبارتند از: آلودگی محیط زیست، ایجاد مسمومیت در انسان و
دیگر موجودات زنده، انفجار، هدر رفتن مواد ارزشمند، هزینه های تمیز کردن
محیط زیست، هزینه های تعمیر و تعویض خط لوله، اتلاف وقت و جرایم احتمالی
قانونی. و….

پاورپوینت تست غیر مخرب

بدون دیدگاه

تعریف:
تست غیرمخرب، تست مواد گوناگون از نظر وجود هر نوع گسستگی،  بدون هر گونه اثر تخریبی بر آن است.

 مهمترین روشهای تست غیر مخرب شامل:
۱٫ آلتراسونیک ﴿UT﴾
۲٫ رادیوگرافی ﴿RT﴾
۳٫ ذرات مغناطیس ﴿MT﴾
۴٫ مواد رنگی نافذ ﴿PT﴾
۵٫ بازرسی چشمی ﴿VT﴾
۶٫ جریان گردابی ﴿ET﴾

در
تمام روشهای فوق تفسیر نتایج بدست آمده اهمیت حیاتی دارد که بیشتر به
مهارت و تجربه اپراتور بستگی دارد. اگر چه استفاده از فرمولهای متناسب با
نوع تست، تکنیک و دستورالعملهای لازم صحت کار را افزایش خواهد داد.

تاریخچه ایمنی حفاظت و بهداشت کار

بدون دیدگاه

چکیده:
فرایند صنعتی شدن، موجب استفاده فزاینده از ابزار وماشین
آلات فنی شده است. عدم رعایت اصول صحیح در ساخت یا استفاده از وسایل، حوادث
ناشی از کار را افزایش داده است. بنابر بیانیه آمار سازان بین المللی کار
در سال ۲۰۰۳ روزانه هزار نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان می دهند.
وقوع
انقلاب صنعتی ۱۷۶۰-۱۸۳۰ در انگلستان ( اختراع ماشین بخار ۱۷۸۲ جیمزوات) و
سرایت به دیگر کشورهای اروپایی و استفاده از نیروی محرکه مکانیکی و
الکتریکی موجب تبدیل کارهای دستی به ماشینی گردید و باعث تقسیم کار، افزایش
تولیدات و سرعت در انجام کار شد که نتیجه آن افزایش خطر در محیطهای صنعتی
بوده است.
بدین ترتیب استفاده از انرژی ماهیچه ای به حداقل رسید و
همچنین به جای استفاده از انرژی باد، حیوانات و جریان آب، استفاده از انرژی
بخار(توربین بخار) و انرژی سوخت (بنزین، گازوئیل و…) معمول شد. و….

بخشی از متن:
برای انتقال دادن قدرت از یک منبع مولد قدرت
(موتور) به یک ماشین (مصرف کننده ی قدرت) از محور استفاده می شود, محورها
روی تکیه گاه مناسبی قرار داشته و بار و نیروی خود را روی آن وارد
میکنند,این تکیه گاهها  یاتاقان نامیده میشوند . به عبارت دیگر یاتاقانها 
محل استقرار و تکیه گاه زبانه شافتها محورها توپی ها و قطعات متحرک میباشند
و وظیفه ی تحمل و راهنمایی آنها را بر عهده دارند. یاتاقانها  را از نظر
نوع حرکت به دو گروه لغزشی و غلتشی  تقسیم بندی میکنند که هر کدام دارای
خواص معینی هستند که ما در اینجا به بررسی یاتاقانهای غلتشی می پردازیم.

فهرست مطالب:
تعریف یاتاقان
خصوصیات یاتاقانهای غلطشی
انواع یاتاقانهای غلتشی
ساختمان یاتاقانهای غلتشی
مزایا و معایب یاتاقانهای غلتشی
عمر یاتاقانهای غلتشی
استانداردهای یاتاقانهای غلتشی
اب بندی و کاسه نمدها
خصوصیات مواد اببندی
تعریف کاسه نمدها
طرز ساخت کاسه نمدها
استانداردهای کاسه نمدها
منابع و مراجع

دسته‌ها