توضیحات:

این برنامه رنگ مورد نظر را تشخیص داده و آن را در زمینه سیاه با رنگ سفید جدا میکند.

این برنامه شامل سه فایل متلب است که به سه بخش جداگانه تقسیم شده است.

تشخیص تومور مغزی با استفاده از پردازش تصویر ( شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab ) آماده دانلود می باشد .
عنوان مقاله شبیه سازی شده :

Brain Tumor Segmentation and Its Area  Calculation in Brain MR Images using K-Mean  Clustering and Fuzzy C-Mean Algorithm

IEE-International Conference On Advances  In Engineering,  Science And Management  (ICAESM  -2012) March 30,  31,  2012

شبیه سازی شده با نرم افزار متلب فایل شبیه سازی شده با فرمت M-File

دسته‌ها