چکیده
در این مقاله به بررسی مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی پرداخته شده است. در حقیقت فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرکی در نظر گرفته شده است که ضمن به حرکت درآوردن چرخ های شغلی و استخدامی، سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه و ایجاد نوع جدیدی از اقتصاد می شود که اقتصاد دانش محور نامیده می شود. هدف از نگارش این مقاله مروری بر وضعیت فعلی در بازار کار فناوری اطلاعات و تأکید بر نقش کارگشای آن به عنوان یکی از راه حل های معضل بیکاری  در جوامعی است که بخش عظیمی از جمعیت جوان آنها علیرغم برخورداری از استعداد و انرژی کافی، همچنان از مشکل بیکاری رنج می برند.
 

قوانین و مقررات کسب وکار

بدون دیدگاه

قسمتی از متن:

تجار و معاملات تجارتی
۱تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد
معاملات تجارتی ازقرارذیل است
– خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد
– تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد
هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )- یاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره
تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد –
– تصدی بعملیات حراجی
تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی –
– هرقسم عملیات صرافی وبانکی
– معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد
– عملیات بیمه بحری وغیربحری
– کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود
– کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها
– کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید
– کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید
– کلیه معاملات شرکتهای تجارتی
معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود
کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست

قسمتی از متن:
شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.

فهرست مطالب:
دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی 
ویژگیهای مشارکت مدنی 
کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی 
۱- مجتمع های مسکونی و تجاری
۲- صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات
۳- بازرگانی داخلی و خارجی
ضوابط اعطای تسهیلات 
۱- شرایط متقاضی
۲- مدت مشارکت
۳- حداکثر سهم‌الشرکه صندوق
۴- میزان تسهیلات
۵- سود دوران مشارکت
۶- واریز ماحصل مشارکت و نحوه محاسبه سود
۸- تمدید مشارکت
۹- تسهیلات متمم
مراحل و نحوه تشکیل و تکمیل پرونده 
۱- مشارکت مدنی مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری و یا (تواماً) 
۲- مشارکت مدنی طرحهای تولیدی و خدماتی
۳- مشارکت مدنی بخشهای صنعت، معدن ، کشاورزی و خدماتی در واحدهای موجود
۴- مشارکت مدنی در امر بازرگانی
نحوه انعقاد قرارداد 
فسخ قرارداد 
بازپرداخت تسهیلات مشارکت مدنی
واگذاری سهم‌الشرکه صندوق
فوت شریک
تسهیلات دوره ای
مطالبات سررسید گذشته
مطالبات معوق
دستورالعمل حسابداری
۱- تصویب تسهیلات
۱-۱- هزینه های ارزیابی
۲-۱- هزینه کارشناسی
۳-۱- هزینه اطلاعات
۲- قرارداد 
۳- ثبت وثائق 

فعالیت های تربیتی و اجتماعی و موارد کاربرد آنها
اهداف اساسی فعالیت های فوق برنامه
مقایسه فعالیتهای فوق برنامه را با فعالیت های رسمی
ویژگیهای مربیان فعالیت های تربیتی و اجتماعی
ارزش فعالیتهای تربیتی و اجتماعی در ابعاد مختلف
اصول مؤثر در سودمند کردن فعالیت های فوق برنامه
نقد فعالیت های تربیتی و اجتماعی
در دفاع از فعالیت های تربیتی و اجتماعی مقاله ای با استفاده از چکیده مطالب فصل تنظیم و تدوین کند (فراگیر میتواند از تجارب افراد دست اندر کار و منابع دیگر نیز استفاده کند).
دانلود مقاله کامل آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

دسته‌ها