مهدویت در ادیان مختلف

بدون دیدگاه

چکیده:
مساله حکومت واحد جهانی و مصلح آخر الزمان مورد توافق اسلام و مسیحیت و حتی زرتشتیها است مگر چیزی که مربوط به آینده است و این یکی از آرزوها و اعتقادات بیش از ۳ میلیارد جمعیت کره زمین است.
پیروان همه ادیان عقیده دارند که در یک عصر تاریک و بحرانی فساد و بیدادگری و بیدینی همه جا را فرا میگیرد یک نجات دهنده بزرگ جهانی طلوع میکند و به واسطه نیروی فوق العاده غیبی اوضاع آشفته جهان را اصلاح میکند و خدا پرستی را بر بی دینی و مادیگری غلبه میدهد. این نوید خوش را در تمام کتابهاییکه بعنوان کتاب آسمانی باقی مانده مانند کتاب زند و پازند و کتاب جامسبنامه که از کتابهای مقدس زرتشتیان میباشد، و کتاب تورات و ملحقات آن که کتاب مقدس یهود شمرده میشود و کتاب انجیل عیسویان میتوان پیدا کرد. بلکه در کتابهای مقدس براهمه و بوداییان نیز کم و بیش دیده میشود.
هر ملتی او را با لقب مخصوصی میشناسد . زرتشتیان او را با نام’ سوشیانس’ نجات دهنده جهان یهودیان به نام’ شیلو’ می شناسند عیسویان به نام ‘پسر انسان یا روح راستی یا تسلی دهنده ‘و مسلمانان به نام ‘مهدی یا قائم ‘می نامند.لیکن هر ملتی آن نجات دهنده غیبی را از خودشان محسوب میدارند.
زردشتیان او را ایرانی و از پیروان زردشت میدانند. یهودیان، از بنی اسرائیل و پیروان موسی می شمارند. عیسویان او را همکیش خود شان میدانند.مسلمانان از دودمان بنی هاشم و فرزند پیغمبرش می شمارند.

فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
اعتقاد شیعیان به مهدویت
اعتقاد اهل سنت به مهدویت
سخنان عالمان اهل سنّت در مورد امام زمان
اعتقاد مسیحیان به مهدویت
اعتقاد یهودیان به مهدویت
اعتقاد زرتشتیان به مهدویت
اعتقاد هندوها به مهدویت
نظر متفکران غربی درباره مهدویت
صاحب الزمان از نگاه هانری کربن
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع و مآخذ

بررسی نقش ایمان در زندگی

بدون دیدگاه

بررسی نقش ایمان در زندگی:

انسان نمی تواند بدون داشتن ایده و آرمان و ایمان زندگی سالم و سعادتمند داشته باشد و یا کاری مفید و ثمر بخش برای بشریت و تمدن بشری انجام دهد انسان فاقد هر گونه ایمان و عقیده است و به صورت موجودی غرق در خودخواهی است که هیچ وقت نمی خواهد منافع خود را از بین ببرد و همیشه بصورت موجودی سرگردان که تکلیف خویش را از زندگی درمسائل اخلاقی و اجتماعی نمی داند ، انسان دائما با جامعه و مسائل اجتماعی و اخلاقی برخورد می کند و بنابر فطرت خود در برابر آنها عکس العمل نشان می دهد انسان اگر مکتب و عقیده و ایمان  پیوسته داشته باشد هم سعادتمند و دارای زندگی بوده و هم تکلیفش در زندگی مشخص است در غیر اینصورت موجودی سرگردان خواهد بود که گاه مثل کاه با وزش باد به این سو و آن سو کشیده خواهد شدو موجودی ناهماهنگ می شود چیزی که همواره و در هر لحظه برای انسان اهمیت دارد تنها ایمان است که انسان را بصورت یک مومن واقعی در می آوردهمه چیز را تحت سلطه خود قرار می دهد حتی خود پرستی و خود خواهی را . ایمان موجب می شود انسان تلاشهایی علیرغم گرایشهای طبیعی و فردی انجام دهد و احیانا هستی و حیثیت خویش را در راه ایمانش فدا سازدو این در صورتی امکانپذیر است که ایده انسان جنبه مقدس بودن پیدا کرده و حاکمیت مطلق بر وجود انسان یابد و تنها ایمان می تواند انسان را در جهت میل به کمال راهنمایی کند .

تحقیق در مورد سیمای نماز

بدون دیدگاه

پیشگفتار:
نماز اساسى ترین رشته ى الفت و عالى ترین عامل محبّت بین بندگان و حضرت حقّ است.
نماز نور دل و صفاى قلب و روح جان و سلامت روان و فروغ ذات عباد صالح خداست.
نماز واسطه
ى محکمى است که تمام هستى انسان را به ملکوت هستى پیوند مى دهد و به مانند
آن، برنامه اى را براى ربط دادن آدمى به حقّ و حقیقت نمى توان یافت.
نماز پناه
بى پناهان، سنگر جهادگران، گلستان روح افزاى عاشقان ، چراغ سحر مشتاقان،
نور وجود عارفان، آرامش دل بینایان، و سیر کمالى آگاهان است.
نماز زنده
کننده ى جان، ظهور دهنده ى حیات جاودان، راز و نیاز دردمندان، روشنى راه
رهروان، نور دیده ى بیداران، سرمایه ى مستمندان، سرّ حقیقى سحرخیزان، سوز
دل سوختگان، حرارت روح افسردگان، مایه ى بقاى جان، و دستگیره ى نجات انسان
از تمام مهالک است.
نماز برتر از همه ى عبادات ، جامع تمام کمالات ، منعکس کننده ى کلّ واقعیّات، منبع برکات، و کلید قفل تمام مشکلات است.
نماز خمیر
مایه ى حیات، تزکیه کننده ى صفات، علاج زشت ترین عادات، آورنده ى حسنات،
تبدیل کننده ى سیّئات، باعث کرامات، منبع فیض و افادات، نگهدارنده ى انسان
از حادثات ، مانع سانحات، و حقیقت کائنات است.
نماز عشق سالکین،
عبادتى آتشین، کارى بى قرین، بهترین معین، خورشید اهل زمین، مونس اصحاب
دین، امنیّت جان غمین، و رحمت واسعه ى حضرت ارحم الرّاحمین است.
نماز واقعیّتى روحانى، امر واجب حضرت سبحانى ، نفخه ى رحمانى، و نور یزدانى است.
نماز هویّت ایمان، حقیقت جهان، طریقت جان، قدرت انسان، و مایه ى بهشت و رضوان است.
نماز چشمه ى زمزم روح، ساغر معنوى صبوح، فتح الفتوح، توبه ى نصوح، حضرت حق را ممدوح، اجمال قرآن را مشروح، و در طوفان حوادث کشتى نوح است.
بدون نماز خود را اهل حقّ و حقیقت مدان و رسیدن فیض خاص الهى را به سوى خود توقّع مدار.
اکسیر وجود منهاى نماز بى سود است، بى خبران از نماز بى خردانند و فراریان از این مقام گرفتار دام شیطانند.
ثروتمندانِ
بى نماز فقیرند و تهیدستانِ با نماز از همه مستغنى تر. حقیقت و واقعیت
همان است که عارف شوریده ى الوند، حضرت باباطاهر، فرموده:
خوشا آنان که اللّه یارشان بى
که حمد و قل هو اللّه کارشان بى
خوشا آنان که دائم در نمازند
پبهشت جاودان بازارشان بى

بررسی نقش ایمان در زندگی

بدون دیدگاه

بررسی نقش ایمان در زندگی:

انسان نمی تواند بدون داشتن ایده و آرمان و ایمان زندگی سالم و سعادتمند داشته باشد و یا کاری مفید و ثمر بخش برای بشریت و تمدن بشری انجام دهد انسان فاقد هر گونه ایمان و عقیده است و به صورت موجودی غرق در خودخواهی است که هیچ وقت نمی خواهد منافع خود را از بین ببرد و همیشه بصورت موجودی سرگردان که تکلیف خویش را از زندگی درمسائل اخلاقی و اجتماعی نمی داند ، انسان دائما با جامعه و مسائل اجتماعی و اخلاقی برخورد می کند و بنابر فطرت خود در برابر آنها عکس العمل نشان می دهد انسان اگر مکتب و عقیده و ایمان  پیوسته داشته باشد هم سعادتمند و دارای زندگی بوده و هم تکلیفش در زندگی مشخص است در غیر اینصورت موجودی سرگردان خواهد بود که گاه مثل کاه با وزش باد به این سو و آن سو کشیده خواهد شدو موجودی ناهماهنگ می شود چیزی که همواره و در هر لحظه برای انسان اهمیت دارد تنها ایمان است که انسان را بصورت یک مومن واقعی در می آوردهمه چیز را تحت سلطه خود قرار می دهد حتی خود پرستی و خود خواهی را . ایمان موجب می شود انسان تلاشهایی علیرغم گرایشهای طبیعی و فردی انجام دهد و احیانا هستی و حیثیت خویش را در راه ایمانش فدا سازدو این در صورتی امکانپذیر است که ایده انسان جنبه مقدس بودن پیدا کرده و حاکمیت مطلق بر وجود انسان یابد و تنها ایمان می تواند انسان را در جهت میل به کمال راهنمایی کند .

مقدمه:
خدیجه (س) ۶۸ سال قبل از هجرت بدنیا آمد . خانواده‏اى که ‏خدیجه را پرورش داد ، از نظر شرافت ‏خانوادگى و نسبت‏هاى ‏خویشاوندى ، در شمار بزرگترین قبیله‏هاى عرب جاى داشت . این‏خاندان در همه حجاز نفوذ داشت . آثار بزرگى و نجابت و شرافت ازکردار و گفتار خدیجه پدیدار بود .
خدیجه از قبیله هاشم بود و پدر و اقوامش از ثروتمندان قریش‏بودند . پدرش خویلدبن اسد قریشى نام داشت. مادرش فاطمه دخترزائد بن اصم بود .
فهرست:
مقدمه
ولادت و خانواده
اخلاق خدیجه (س)
آیا خدیجه (س) قبل از پیامبر (ص) ازدواج کرده بود ؟
آشنایى با حضرت محمد (ص)
ازدواج خدیجه
احترام پیغمبر خدا (ص) به خدیجه
خصال خدیجه (س)
درود خدا بر خدیجه (س)
نقش خدیجه (س) در پیشبرد اسلام
فرزندان خدیجه (س)
وصیت ‏خدیجه (س)
وفات خدیجه (س)
یاد خدیجه (س)

مقدمه:
بحث آیین نیاکان پیامبر اسلام (ص) ما را به وضع بیت هاشمى و ایمان اصیل سران و بزرگان آن هدایت مى‏کند و این جریان مى‏تواند روشنگر ایمان خود پیامبر پیش از بعثت باشد، زیرا خانواده‏اى که در آن درخت توحید بارور گردد، و بزرگان آن از آئین فطرت، و توحید ابراهیمى پیروى کنند، طبعاً مفخره آل نیز ازنخستین روزها بر همین مسیر خواهد بود البته این یک استنباط شخصى است و دلائل محکم و استوار تاریخى آن را به روشنى تأیید مى کند.
فهرست:
مقدمه
 پیامبر (ص) از کدام شریعت پیروى مى‏کرد؟
برخى از نظریه‏ها
۱- آیا پیامبر به هیچ شریعتى عمل نمى‏کرد؟!
۲- آیا پیامبر یکى از شرائع پیشین را پیروى مى‏کرد؟
۳- پیامبر مطابق الهام غیبى عمل مى‏کرد
پى‏نوشتها

مقدمه:

آشنائى با آئین پیامبر (ص) پیش از برانگیختگى به رسالت، در گروه این است که وضع آئین نیاکان و برخى از اعمال او، روشن گردد، زیرا معمولاً ایمان و توحید و یا ضلالت و گمراهى کودک، شاخه‏اى از درختى است که در دل خانه مى‏روید و شاخ و برگ مى‏کشد، اگر ایمان و توحید شخصیتهائى مانند «عبدالمطلب» و «ابوطالب» و «والدین پیامبر (ص)» به روشنى ثابت گردد، شک و تردید در ایمان پیامبر (ص) قبل از بعثت و گرایش او به آئین توحید، وسوسه‏اى بیش نخواهد بود.

فهرست:
ایمان عبدالمطلب
ایمان ابوطالب پیش از بعثت‏
توسل به پیامبر (ص) در طلب رحمت
زاهدى او را از تولد فرزندش على آگاه می ‏سازد
برادر زاده را همراه خود به شام میبرد
مورد اعتماد عبدالمطلب بود
ایمان ابوطالب پس از بعثت‏
دلائل سه گانه بر ایمان ابوطالب
آثار ادبى که از او به یادگار مانده است
ایمان والدین پیامبر (ص)
پى‏نوشتها

پاورپوینت آمنه(س) مادر خورشید

بدون دیدگاه

مقدمه:
اطلاعات تاریخى از آرمانها و اخلاق و رفتار مادر پیامبر(ص) اندک است.
آنچه در این نوشتار آمده بر اساس اسناد محدودى است که از مادر نور سخن‏ مى‏گوید.
زندگانى آمنه (س) را میتوان در چهار زمینه بررسى کرد:
 ویژگیهاى خاندان وى
 صفات والاى آمنه
 ازدواج
 درسهاى معرفت ‏افروز آن

مقدمه:
شبانى و دامدارى از روزگاران کهن از جمله اشتغالات و حرفه‏هاى رایج جامعه بشرى بویژه در اجتماعات بدوى و روستایى بوده است. هر خانواده به طور طبیعى تعدادى، هر چند اندک، دام (گوسفند، گاو، شتر و غیره) با مقاصد اقتصادى و معیشتى نگاهدارى مى‏کرده و معمولا نوجوانان و جوانان، آنها را به چراگاه و مراتع می برده و شبانگاه به روستا برمی گردانده‏اند و حتى گاهى به سبب زیادى دام و فقدان نیروى انسانى کافى در درون خانواده، فرد و یا افرادى را به اجیرى و مزدورى می گرفته‏اند و آنان در برابر دریافت دستمزد دامدارى و شبانى می کرده و از گاو و گوسفند و شتر، مراقبت میکرده‏اند.
یکى از موضوعاتى که ناقلان اخبار و سیره‏نویسان، درباره زندگانى رسول‏اکرم‏صلى الله علیه وآله بدان پرداخته و سخنان نسبتا فراوان در آن باره گفته و احیانا در این زمینه از حدود ادب خارج شده‏اند موضوع چوپانى و شبانى آن حضرت در دوره نوجوانى و جوانى و پیش از بعثت است. از آن احادیث چنان برمى‏آید که نقالان و قصه‏پردازان از این موضوع، اصلى کلى ساخته و پرداخته‏اند که بنابرآن، گویا، همه پیامبران و رسولان حق تعالى باید دوره‏اى از عمر خویش را به شبانى بگذرانند تا براى تصدى امر خطیر رسالت‏شایستگى یابند!

ما در این مقاله، موضوع شبانى پیامبران را در چهار عنوان بررسى می کنیم: ۱ – اصل شبانى و دامدارى به عنوان وسیله امرار معاش و زندگانى. ۲ – اجیر شدن براى دیگرى به همین هدف و مقصد. ۳ – چوپانى پیامبران به طور عام و پیامبر اکرم صلوات‏الله علیه و علیهم اجمعین به طور خاص براى تمرین و یادگیرى مسؤولیت پیامبرى و تحصیل برخى کمالات روحى و نفسانى. ۴ – شبانى پیامبر اکرم براى مکیان و اجیر شدن او براى قریش به قصد تامین معاش و گذران زندگى.
فهرست :
مقدمه
اول: شبانى و دامدارى
دوم: شبانى و اجیرى براى دیگران
سوم: شبانى و رسالت
حدیث
چهارم: محمدصلى الله علیه وآله اجیر قریش!!
پینوشت

بررسی جامع هدف و فلسفه آفرینش

بدون دیدگاه

هدف و فلسفه آفرینش چیست ؟

در رابطه‌ با هدف‌ آفرینش‌ ابتدا
باید دید مقصود از هدف‌ چیست‌؟اشتباهی‌ که‌ معمولا در این‌ رابطه‌ رخ‌ می‌دهد قیاس‌کردن‌
افعال‌ الهی‌ با کنش‌های‌ انسانی‌ است‌. هدف‌ در افعال‌ بشری‌ معمولا غایت‌ فاعل‌
است‌؛ یعنی‌، کنشگر بر اساس‌ نقص‌ ونیازی‌ که‌ در خود می‌یابد فعالیتی‌ را آغاز می‌کند
و هدفش‌ رفع‌ آن‌ نقص‌ و تأمین‌ نیاز خویش‌ است‌. اما در مورد افعال‌ الهی‌، هدف‌به‌
این‌ معنا معقول‌ نیست‌؛ زیرا او کمال‌ مطلق‌ است‌ و او را نقصی‌ نیست‌ تا با انجام‌
چیزی‌، آن‌ نقص‌ را برطرف‌ سازد.

 

دسته‌ها