مقدمه:
دنیایی که در آن زندگی می کنیم شاهد تحولات شگرفی است.
سرعت این تحولات روز به روز بیشتر می شود به طوری که به هیچ وجه با گذشته
های دور قابل قیاس نیست. اگر بخواهیم آمادگی همراهی و توان لازم برای
همگامی با این تحولات داشته باشیم به ناچار باید اطلاعات، دانش، ابزارها و
توانمندی های مناسب و ضروری را در خود ایجاد و شکوفا کنیم. در این میان هم
مدیر علاوه بر توانایی های فنی نیاز به داشتن مهارت هایی  در برقراری
ارتباط مؤثر با دیگران را باید لازمه ی کار خود قرار دهد چون کار مدیر
دستیابی و رسیدن به اهداف سازمانی است حال برای رسیدن به این اهداف سازمانی
از مهارتهای ارتباطی که بنحوی برطرف مورد نظر خود بتواند نفوذ پیدا کند
باید استفاده کند . هر روز که می گذرد همه ما چه به عنوان یک فرد، مدیر،
سازمان و شرکت در محدوده گسترده تر و پیچیده تری از ارتباط با دیگران قرار
می گیریم.
مهارت ایجاد ارتباط مؤثر و کارآمد یکی از مهمترین مهارت های
لازم برای هر مدیر به شمار می رود زیرا موفقیت یک مدیر بیش از آنکه به
تواناییهای تکنیکی اش مربوط باشد به توانایی او در برقراری ارتباط مؤثر با
دیگران بستگی دارد نتایج تحقیقی که توسط نشریه Fortune بر روی ۲۰۰ مدیر از
شش شرکت انجام شده حاکی از آن بوده که بزرگترین عامل شکست مدیران ، ضعف
مهارت های ارتباطی آنان بوده است. (Ertel, 1999, 23)
یکی از مهمترین
مهارت های ارتباطی ، مهارت در مذاکره است، مذاکره یعنی راه نفوذ در دیگران
به منظور مبادله ی افکار یا اشیاء مادی است، مذاکره مهم ترین و رایج ترین
وسیله برقراری ارتباط بین انسان هاست. و چون تمام نیازها، ادامه زندگی،
امنیت، آسایش زندگی، رفاه اقتصادی، افزایش آگاهی، بالابردن سطح زندگی و
پیشرفته ترین سطح این است که، با دیگران برای تأمین نیازهای خود به توافق
برسند.
روابط به دلیل وجود اهداف مشترک وجود دارد ، و بر این دلالت
دارد که ابزار دستیابی به این اهداف توسط طرف های در حال مذاکره تقسیم می
شوند ، بنا بر این فرآیند مذاکره خریدار و فروشنده به طور همزمان با عناصر
همکاری و تعارض روبرو می شوند . همکاری ،‌اهداف متقابل و فردی را تأمین می
کند در حالی که تعارض محیط رقابتی را برای دو طرف فراهم می کند برای
اطمینان از این که این توافق از نفع شخصی شان حمایت می کند. (wimsaatt and
Gassenheimer, 1996, 21)
برای حداقل کردن این تعارض و برای رسیدن به راه
حل های مصالحه، استفاده و کاربرد مهارت های مذاکره و انتخاب تاکتیک های
مناسب مفید است. یکی از نقش های مدیر از نظر مینتز برگ نقش مذاکره کننده
است. (رضائیان۱۳۸۰، ۱۹)
 یکی از عوامل اساسی و بسیار مهم بر موفقیت و
پیشرفت شرکت ها برخورداری مدیران این سازمان ها از مهارت ها و فنون مذاکره
می باشد که این خود یک عامل بسیار مهم در موفقیت و انجام مذاکرات و عقد
قراردادها می باشد پس یکی از توانمندی های مهارتهایی که برای مدیر لازم است
فراگیری و کسب مهارت مذاکره است.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
تعریف موضوع تحقیق
تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
چهارچوب نظری تحقیق
ارکان اساسی مذاکره
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیت های تحقیق
تعریف واژگان و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
فصل دوم: ادبیات تحقیق
تعاریف مذاکره
ارکان اصلی مذاکره
مراحل اصلی در فرآیند مذاکره عبارتند از
اقدامات و مراحل انجام کار قبل از مذاکره
شناسایی اهداف
پیش بینی جهت احتمالی مذاکرات
نمودار ۱-۲: پیش بینی جهت احتمالی مذاکره
ارزیابی طرف مقابل
انتخاب استراتژی
تهیه و پیش نویس دستور جلسه
تعیین محل مذاکره
۲- ارائه پیشنهاد
ترغیب و تشویق جهت ارائه پیشنهاد
دفاع از اصول اولیه مذاکرات و رفع عوامل بازدارنده
پاسخ به پیشنهاد
۳- چانه زنی
نمودار ۲-۲: دامنه چانه زدن برای رسیدن به توافق
قالب های شناختی در چانه زنی
۴- ختم مذاکره
به هم خوردن مذاکره و نحوه اداره ی آن
استفاده از میانجی
توافق های آشکار و نهان
روش های مذاکرات بازاریابی
انواع اساسی مذاکره
شکل ۲-۲: مدل دو بعدی نفوذ و چهار سبک نفوذ
هدایت امواج موزون مذاکره
تاکتیک های اساسی در مذاکره
نمودار ۴-۲: قدرت فزاینده فردی در مذاکره ناشی از اجرای به موقع تاکتیک غافلگیری
شش اصل کلیدی موفقیت در مذاکره
مذاکره معطوف به عاقبت
اصول مذاکرات فروش
مسائل میان فرهنگی در مذاکره
بررسی تطبیقی سبک های مذاکره در جهان
نمودار ۵ – ۲: مقایسه روند مذاکرات بین آمریکایی ها و ژاپنی ها
جدول مقایسه روش های مذاکره آمریکایی و روسی
جدول تفاوت های رفتار ژاپنی ها و آمریکایی ها و برزیلی ها
جدول پیش فرض های سنتی مذاکره در ۳ گروه فرهنگی
انگیزه ی رفتارهای غیر اخلاقی
سی نکته و رهنمود اساسی در مذاکره
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
طبقه بندی بر اساس روش
طبقه بندی بر اساس اهداف
جامعه و نمونه آماری مورد تحقیق
جامعه آماری
نحوه گزینش نمونه
روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش بررسی اسناد و مدارک
روش میدانی
پرسشنامه
قابلیت اعتماد پرسشنامه
روش‌ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل مشاهدات
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
آماری اطلاعات تحقیق
بررسی فرضیه تحقیق
نمودار ۱-۴- نمودار پراکنش مهارت مذاکره و فروش
جدول ۱-۴- جدول آنالیز واریانس رگرسیون متغیرهای مهارت مذاکره و فروش
نمودار ۲-۴- نمودار بررسی نرمال بودن خطاهای حاصل از مدل رگرسیون مهارت مذاکره و فروش
جدول ۲-۴- جدول آزمون نرمال بودن خطاهای مدل رگرسیون
نمودار ۳-۴- نمودار پراکنش برآورد مقادیر فروش علیه خطا
جدول ۳-۴- جدول ضریب همبستگی اسپیرمن
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری از فرضیه
پیشنهادات
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
فهرست سایت ها
پیوست
پرسشنامه

مدیریت کیفیت در سازمانهای مجازی

بدون دیدگاه

فهرست مطالب:
مجازیت در ادبیات موضوع سازمانهای مجازی
سه نوع رویکرد متفاوت در میان مفهوم سازمان مجازی
سازمان الکترونیکی
ساختار سازمانی مجازی
دو عنصر اساسی درشبکه سازمان مجازی
فرایند کسب و کار
سه سطح عملیاتی درون یک شبکه سازمان مجازی
ویژگی اساسی شبکه سازمانهای مجازی، کاهش ارتباطات چهره به چهره است
دلایل اهمیت کیفیت در سازمانهای مجازی
گام های اطمینان از کیفیت خدمات و کالاها در سازمانهای مجازی
گام های شناسایی مشکلات
نمودار علت و معلول برای شبکه سازمان مجازی
ماتریس اولویت بندی در شبکه سازمانهای مجازی
مدل های سرآمدی
مدل EFQM 
معیارهای مدل سرآمدی EFQM
تفاوت خودارزیابی و ممیزی
سرآمدی در سازمانهای مجازی
محدودیت بررسی بکارگیری اصول مدیریت کیفیت با استفاده از مدل EFQM
ابعاد ارزیابی کیفیت در شبکه سازمانهای مجازی( مادو ۲۰۰۰)
مدیریت امنیت
مدیریت اعتماد
نتیجه گیری

بیان مساله:
سهام عادی نوعی ابزار سرمایه گذاری است که نشانگر
مالکیت دارنده آن در یک شرکت سهامی است و به دو دسته سهام با نام و سهام بی
نام تقسیم می شود. سهام با نام و بی نام از نظر مزایا  تفاوتی ندارند،
تنها تفاوت آنها درج نام دارنده روی برگه سهام و دفتر شرکت در مورد سهام با
نام است.
  متداولترین نوع سهام، سهام عادی یا سهام معمولی است که
دارندگان آن به مبلغ مساوی از حقوق و امتیازات واحدی برخوردارند. اکثریت
سهام شرکت ها به صورت عادی منتشر می شود. سهام عادی ابتدا از طریق پذیره
نویسی عمومی وارد بازار می شود. به عبارت دیگر، سهام قبل از فروش عمومی
باید در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ثبت شود و اجازه انتشار بگیرد.
بسیاری
از سهامداران، بر این اعتقاد هستند که روش هایی برای خرید سهام وجود دارد
که همیشه توام با موفقیت است و در صورت به کارگیری، تضمین کننده سود می
باشد. اما باید به این نکته توجه کرد که هیچ روش خاصی که صد در صد تضمین
کننده سودآوری باشد، وجود ندارد. در تعیین استراتژی های انتخاب سهام باید
به خصوصیات فردی،سطح آگاهی , بازه زمانی مورد انتظار و درجه ریسک پذیری
نگاه کنیم. شاید بهتر باشد که به انتخاب سهام به عنوان بهترین حدس برای
سرمایه گذاری نگاه کنیم. (روزنامه اقتصاد ۱۳۹۰)
انسان طبیعتاً موجودی
اجتماعی و ارزیاب است و پیوسته در مورد پدیده های پیرامون خود به ارزشیابی
می پردازد . از این رو به جرأت می توان گفت تمامی فعالیت های یک شرکت یا
سازمان نیز در معرض ارزشیابی مداوم سهامداران می باشد .
اصلی‌ترین
راهکار در این رابطه تحلیل بنیادی سهام است که از طریق سطح آگاهی سهامداران
ممکن خواهد بود . تحلیل بنیادی فرآیندی است که ارزش ذاتی یک سهم با توجه
شرایط کنونی و آتی، وضعیت اقتصاد کلان، جایگاه صنایع در اقتصاد آن کشور و
روند اطلاعات مالی شرکت برآورد می‌شود. پس از بررسی و پیش‌بینی سودآوری
شرکت، با تنزیل جریانات نقدی آتی با نرخ بازده مورد انتظار بر اساس ریسک
سهم، ارزش ذاتی آن کشف می‌شود. سرمایه‌گذاری با مقایسه ارزش ذاتی پیش‌بینی
شده و ارزش بازار سهم و ریسک پذیری که یکی از ویژگی های فردی می باشد
تصمیم‌ به انتخاب نوع سهام می کند.
باید توجه داشته باشید که افراد
دارای سوگیری های رفتاری هستند که منشا بسیاری از آنها استدلال های نادرست و
برخی بر مبنای احساسات فردی می باشد. اگر شما رفتارهایی همچون «نگهداری
سهام زیان ده با وجود عدم انتظار از رشد آتی، کم اهمیت پنداشتن اطلاعات
منفی و… را در خود می بینید به سوگیری های رفتاری دچار هستید.
آدام
اسمیت معتقد بود که «سرمایه گذاران اگر در مورد خود شناخت کافی ندارند،
بازار سهام جای گرانی برای کسب این شناخت است!» برای تست کردن اینکه آیا در
دام این سوگیری های شناختی و یا احساسی هستید، ساده ترین راه آن است که از
خود بپرسید اگر به جای این سهم، پول نقد در اختیار داشتم، باز هم این سهم
را خریداری می کردم یا در فرصت های جایگزین سود آوری سرمایه گذاری می کردم؟
پاسخ به این سوال می تواند راه درست را درخصوص انتخاب سهام را نشان دهد.
(روزنامه اقتصاد ۱۳۹۰)
در این پژوهش ، محقق به دنبال بررسی تأثیر ویژگی های فردی و سطح آگاهی سهامداران برای انتخاب نوع سهام است .

گزارش کارآموزی مدیریت کار عملی در آموزشگاه در قالب فایل Word ورد ۱۱۱ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

مقدمه:
تعریف آموزش و پرورش دوره راهنمایی تحصیلی: دوره راهنمایی تحصیلی پس از دوره ابتدایی (مرحله اول تعلیمات عمومی) آغاز میشود و مرحله دوم تعلیمات عمومی به شمار می رود معمولا گروه سنی یازده تا سیزده ساله در این دوره تحصیل می کنند.
علت نامگذاری مرحله دوم تعلیمات عمومی به نام دوره راهنمایی تحصیلی وارد شدن مفهوم راهنمایی در آموزش و پرورش و لزوم توجه به تفاوتهای فردی و فراهم کردن شرایط بهره برداری صحیح از استعدادهاست که در همه سطوح تعلیمات رسمی باید مورد توجه قرار گیرد.
انتخاب رشته تحصیلی مناسب از موارد مهمی است که باید به آن در این دوره بیشتر توجه شود بنابراین مدارس راهنمایی تحصیلی عبارتند از مراکزی که با اجازه وزارت آموزش و پرورش برای تربیت نوجوانان یازده تا سیزده ساله برای تحقق اهداف این دوره تاسیس میشوند و در آنها علاوه بر افزایش معلومات و توجه به رشد بدنی، عقلی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نوجوانان، خدمات راهنمایی و مشاوره نیز ارائه میشود.

فهرست مطالب:
بخش اول : مشخصات کلی آموزشگاه
بخش دوم : مدیریت
بخش سوم : معاونت
بخش چهارم : دفتر داران-بایگان
بخش پنجم : دبیران سر گروه
بخش ششم: امور پرورشی
بخش هفتم: آموزگاران و همکاران
بخش هشتم : ارکان و شوراهای مدرسه
بخش نهم : انجمن اولیا و مربیان
بخش دهم : ارزشیابی
بخش یازدهم : مشاوره
بخش دوازدهم : خدمتگزاران
بخش سیزدهم : سرایدار
بخش چهاردهم: پیشنهادها- محدودیت ها- مصاحبه
بخش پانزدهم : منابع و مآخذ
بخش شانزدهم : بیوگرافی محقق
صفحه ضمائم – اردوها – مسابقات علمی

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۱۱۱

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
مقدمه:
امروزه اکثر کشور های صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند، حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای هر چه بهتر آن به عمل می آورند. مدیریت یک سازمان هنگامی موفقیت آمیز و اثربخش می باشد که همه اجزای سازمان را بطور خاص مدنظر قرار دهد و سعی در حداکثر کردن کارکرد و بهره وری هر یک از قسمت های سازمان به عمل آورد.
با توجه به اینکه انبارداری در سازمان ها و شرکت های صنعتی محلی برای استفاده از موارد مورد نیاز و همچنین تأمین موارد مورد نیاز شرکت در تهیه تولیدات آن می باشد لذا وجود یک سیستم انبارداری مناسب به گونه ای که بتوان اطلاعات مورد نیاز در مورد مواد موجود در انبار و یا مواد مصرفی بسیار حائز اهمیت می باشد چنانچه ممکن است عدم کارایی یک سیستم انبارداری سبب از دست رفتن فرصت ( زمان از دست رفته ) و در نتیجه کاهش تولیدات و بهره برداری شرکت یا سازمان صنعتی شود. بنابراین همه سازمان های صنعتی با نصب دستگاه های تولید پیشرفته خودکار در جهت هر چه بهینه تر کردن و به روز کردن فعالیت های انبارداری خود تلاش می کنند بنابراین اگر شرکت های صنعتی به امر انبارداری توجه کافی مبذول ندارند باعث ایجاد نقص در حرکت تولیدی سازمان خواهد شد، اما این امر میسر نخواهد شد مگر با استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده در این امر. یعنی اگر سازمانی سیستم های تولید پیشرفته و یا اتوماسیون سازی وسائل خود را انجام دهد چنانچه از نیروی انسانی تحصیل کرده و متخصص بهره مند نباشد اجرای مناسب طرح های مدیریت امکان پذیر نخواهد بود لذا بایستی سازمان ها با بکارگیری نیروهای مجرب و متخصص در زمینه نرم افزار های مختلف انبارداری اقدام به نصب و راه اندازی این نوع از سیستم انبارداری نمایند که وجود هر یک از این عوامل بدون دیگری اثر بخش و مفید نخواهد بود.
در این گزارش  ابتدا به کلیاتی در مورد انبار و انبارداری اشاره می شود سپس به بحث وجود انبارک ها در سالن های تولید پرداخته خواهد شد.

تعریف انبار:
انبار مجموعه ای از عناصر وابسته به یکدیگر است که این عناصر عملیات مربوط به دریافت موجودی ها و کنترل و تحویل آنها را به اندازه مناسب با کیفیت مناسب به واحد های متقاضی بر عهده دارد.
اهمیت انبار:
هدف از تشکیل ایجاد انبارها چه در سازمان های دولتی و چه دربخش خصوصی تأمین، نگهداری و در دسترس قراردادن سری وسائل مورد نیاز آنها می باشد، بطوریکه اگر مواد و لوازم به موقع تهیه و در دسترس واحد مصرف کننده قرار داده نشود در گردش کار و فعالیت های آن مؤسسه وقفه ایجاد می گردد.
اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی، تجارت و صنعت:
۱ –  اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی:
بهای تمام شده مواد اولیه قسمت عمده ای از درآمد یک کشور را تشکیل می دهد، که بهای تمام شده مواد برابر است با مجموع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و نقل، هزینه انبارداری و سود فروشنده که اغلب هزینه حمل و نقل و انبارداری در مقایسه با قیمت تمام شده کالا مبلغ قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد.
در کشور ایران که واردات کالا و مواد مختلف درصد زیادی از نیاز کشور را تشکیل می دهند، انبارها بطور عمده نقش رابطه ای را در انتقال کالا از محل های ورودی کشور به مناطق مختلف و سپس توزیع محلی را به عهده دارند در نتیجه استفاده شیوه صحیح انبارداری موجب کاهش بهای تمام شده کالا خواهد شد.
۲ –  اهمیت انبار از دیدگاه تجارت:
تجارت هر کشور از خرید و فروش کالاهای مؤسسات بازرگانی تشکیل شده است، در نتیجه قسمت اعظم سرمایه شرکت های تجارتی را موجودی انبارها تشکیل می دهند. پس نتیجه می شود که انبار یکی از پایه های اصلی تجارت محسوب می شود.
۳ – اهمیت انبار از دیدگاه صنعت:
صنعت هر کشور از کارخانجات تولیدی آن تشکیل یافته است. فعالیت کارخانجات تولیدی تهیه مواد اولیه مختلف و ساخت و تولید محصول می باشد. همچنین کارخانجات تولیدی دارای انبارهای مختلفی از قبیل انبار مواد اولیه، انبار مواد نیمه ساخته می باشد بطوریکه سهم قابل توجه ای از کل دارایی های یک کارخانه را موجودی انبار تشکیل می دهد. از این جهت ضرورت توجه به انبار وسائل مربوط به آن در صنایع روشن می گردد.
عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار:
با توجه به اهمیت انبارها باید به عوامل زیر توجه داشت:
۱ –  برآورد ظرفیت یک انبار:
ظرفیت کارخانه بستگی مستقیم با نوع و فعالیت آن کارخانه دارد، منظور از ظرفیت مقدار فضایی است که کالا در انبار اشغال می کند.
۲ –  در نظر گرفتن مبدأ و مقصد:
انبار نقش واسطه را در توزیع کالا و مواد در محدوده ای مشخص ایفا می کند حال که انبار وظیفه توزیع کالا را از مبدأ به مقصد بر عهده دارد اولاً باید نقطه مبدأ و مقصد مشخص شود ثانیاً انبار در محلی ساخته شود که هزینه های واسطه ای بین این دو نقطه را به حداقل برساند.
۳ –  محدودیت های زمین و عوامل جانبی:
در بیشتر موارد انبارهای وسیع با توجه به قیمت زمین در خارج از محدوده شهر ها ساخته می شوند که خود معایب و مزایایی دارد.
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۲۲

خلاصه:

تعریف مذاکره :
مذاکره عبارتست از جریان مداوم رفت و برگشت ارتباطات به منظور رسیدن به یک تصمیم مشترک .

سوال : اساسا مذاکره تا چه میزان در رسیدن به هدف نقش دارد ؟
مذاکرات در تمامی شکل های آن تنها وسیله ایی که می تواند بین دو نفر ویا دو گروه ارتباط برقرار کند که نتیجه آن رسیدن به فقط یک چیز است  آنهم دستیابی به   زبان مشترک  تنها و کاربردی ترین نتیجه یک مذاکره در درک صحیح طرفین از گفتار ؛ نوشتار و مواردی است که ممکن است حتی بیان هم نشود.
فهرست مطالب موجود :
•   تعریف مذاکره
• ضرورت مذاکره
• انواع مذاکره
• جایگاه مذاکره در یک پروسه اجرایی
• موارد مهم از دیدگاه مدیریت مذاکره
• تاکتیک های مذاکره
• آداب و تشریفات در مذاکرات
• تعیین محل مذاکره ؛ تغییر در صورت لزوم
• مذاکره به عنوان عامل نهایی در موفقیت

بررسی مدیریت مذاکره در قالب پاورپوینت

بدون دیدگاه

بررسی مدیریت مذاکره در قالب پاورپوینت
فهرست مطالب:
تعریف مذاکره
اهداف مدیریت مذاکره
دوره های مدیریت مذاکره
روش های مذاکره
نتایج مدیریت مذاکره
طبقه بندی فرهنگ در مدیریت مذاکره

طرح مسئله :
ارزشیبابی کارکنان یکی از موثرترین ابزارهای ارتقاء کار آمدی- توانمندی و بهسازی نیروی انسانی است به کمک اطلاعاتی که از طریق ارزشیابی دقیق عملکرد نیروی انسانی بدست می‌ آید. برنامه ریزی شغلی- تصمیمات اداری- تشویقات و تنبیهات از مبانی موثق و قابل دفاع برخوردار می‌ شوند و در نتیجه ضابطه شایستگی در وضعیت خدمتی و سرنوشت اداری کارکنان بکار گرفته شده مناسبات منطقی وعادلانه در سازمانها حاکم خواهد شد. حاکمیت ضابطه شایستگی وایجاد فضای فوق العاده کارکنان در اجرای اثر بخشی وظایف شغلی و نیل به اهداف سازمانی می‌ گردد مجموعه این فعالیتها کار آیی و بهره وری سازمانهنا را افزایش داده موفقیت و پیشرفت آنها را تسهیل می‌ کند آیا نظام ارزیابی عملکرد در شرکت مورد تحقیق توانسته به اهداف خود که همان کارآیی کارکنان و تحقیق اهداف سازمانی است به طور کامل دستیابی پیدا کند لذا سعی کردیم تا نظام ارزیابی عملکرد کارکنان را که تاثیر مهمی در تحقیق اهداف این شرکت دارد را به صورت اجمالی بررسی تا نسبت به دلایل کار آیی این نظام ارزیابی شناخت پیدا کنیم و برای رسیدن به این شناخت پاسخ به سوالات ذیل اهمیت فراوانی دارد.
فهرست:
پیشگفتار
فصل اول
عنوان تحقیق
۱- عنوان تحقیق
۲- طرح مسئله
۳- اهمیت و ارزش تحقیق
۴- علت و هدف از انتخاب موضوع
۵- سوالات تحقیق
۶- تعریف اصطلاحات و واژه ها
۷- سابقه تاریخی موضوع
۸- روش تحقیق
۹- حیطه تحقیق
۱۰- موانع و محدودیتهای تحقیق
فصل دوم
پیشینه پژوهش
تئوریهای مدیریت
تئوری انتظار جذابیت
نظریه برابری
تئوری تقویت اسکز
نظریه تعیین هدف
نظریه تناسب شغل با شخصیت
نکات اصلی الگوی مزبور عبارت از
تئوری دو عاملی هرز برگ
الگوی ویژگیهای شغلی
تئوری نیاز مک‌کله‌لند- تئوری نیاز به پیشرفت
کاربرد نظریه های انگیزش
شناسایی تفاوتهای فردی
هدف و نتیجه
مشارکت افراد در تصمیم گیریها
رابطه پاداش با عملکرد
رعایت اصل برابری حقوق
بررسی متون مروبط به موضوع پژوهش
تاریخچه ارزشیابی عملکرد
تعاریف ارزشیابی
در این دو تعریف دو نقش برای ارزشیابی
ضرورت و اهمیت ارزشیابی
اهداف ارزیابی عملکرد
برنامه ریزی نیروی انسانی
کارمند یابی و انتخاب
تعیین روایی آزمون های استخدامی
آموزش و تربیت کارکنان
تعیین مسیر شغلی
حقوق و مزایا
شناخت استعدادهای بالقوه کارکنان
نظریه های ارزیابی
انواع ارزیابی
ارزیابی سرپرست مستقیم
ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس
ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر
ارزیابی گروهی
ارزیابی از طریق خود سنجی
عوامل موثر بر ارزیابی
شاخص های ارزیابی
مراحل ارزیابی
ویژگی های ارزشیابی
روشهای ارزشیابی
۳) مصاحبه ارزشیبای با استفاده از شیوه های علوم رفتاری
روش مقیاس
عامل سنجی
روش ثبت و قایع حساس
روش توصیفی
روش قیاسی (استانداردهای کار)
روش درجه بندی
مقایسه دو به دو
توزیع اجباری
انتخاب اجباری
ارزیابی بر اساس مدیریت بر مبنای هدف
روش بررسی داخلی
روش ارزیابی گروهی
مصاحبه پایانی
موانع و محدودیتهای ارزیابی نیروی انسانی
موانع روانی و رفتاری
عینیت نداشتن
تعمیم (اثر هاله ای)
سختگیرانه، تاهل یا محافظه کاری
تازگی
مقابله
محاکمه بجای ارزیابی
تعصبات شخصی ارزیاب
موانع فنی واجرایی
نکات مهم در طراحی سیستم ارزیابی
عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی
ویژگیهای سیستم ارزیابی عملکرد کار آمد
فصل سوم – روش تحقیق
روش انجام تحقیق
فصل چهارم- بررسی و تحلیل اطلاعات
بررسی وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده
بررسی پاسخهای افراد به سوالات پرسشنامه
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
پیشنهادات
پرسشنامه و فرم ارزیابی کارکنان قراردادی
منابع و ماخذ

بررسی نقش تدبیر و دور اندیشی در زندگی

بدون دیدگاه

قسمتی از  متن:

تدبیر از ویژگی های انسان های موفق است. این ویژگی، ضامن شفاف شدن ابهام های آینده است و تصمیمات آتی را رقم می زند. افراد دوراندیش در مقایسه با دیگران، تصویری شفاف تر از مسائل، رفتارها، واکنش ها و رویدادها دارند. بهره مندی انسان از زاویه ای روشن و کم ابهام، با استفاده از تدبیر و جامع نگری شدنی است. داشتن افق روشن، ثمره انسان در اصل برنامه ریزی بهینه و کار آمد برای آینده است.

مقدمه:
در جهان امروز برای رشد بهتر در تجارت، هر سازمان باید برنامه را درست تجزیه و تحلیل و طرح‌ریزی نماید. بنابراین سیستم اطلاعات مدیریتی، طرح های سریع ، دقیق و مبتنی بر اطلاعات به موقع و معتبر و کاربردی را فراهم مینماید. هر سازمان به رقابت در سطح جهانی نیاز دارد نه منطقه‌ای٬ لذا ضرورت چنین سیستمی بیشتر احساس می شود. رایانه و فناوری اطلاعات ابعاد دیگری هستند که به آن اضافه شده اند.
فهرست مطالب:
مقدمه
سیستمهای اطلاعات مدیریت M I S
تاریخچه MIS 
تعریف سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)
مفهوم MIS
(Management) مدیریت
مهارتهای مدیران
اطلاعات  Information
نسبت داده به اطلاعات
اثرسطوح مدیریت بر MIS
تأثیرسطح مدیریت بر فرم اطلاعات
چگونگی ظهور مدیران در حوزه ها و سطوح مختلف
 پنج منبع اصلی اطلاعات مدیریت
سیستم  System
زیرسیستمها یک سیستم ترکیبی از چند زیرسیستم یا اجزای اصلی است .
اجزای سیستم اجزای یک سیستم که همدیگر را کنترل می کنند
طراحی یک سیستم مدیرت اطلاعات
سیستم
تفسیر اطلاعات
تأکیدات MIS
اثرات MIS در عمل
MIS تفکیک سیستمها  درسازمان به دو گروه
مزایای پیاده سازی MIS
موانع و مشکلات پیاده سازی MIS
ویژگی‌های MIS
سطوح امنیت در MIS
مدل کسب و کار MIS
برنامه ریزی استراتژیک
یک از منابع سازمان MIS 
یک مدل MIS
سیستم های اطلاعات وظیفه ای
مدل سازی
مدل سازی ریاضی
ملاحظات عوامل انسانی
تاثیرات رفتاری بر طراحی سیستم
کاهش ترس ها
چشم اندازی از MIS
حل مشکل و MIS
نقش مدیریت سیستم اطلاعات در حل مسئله
نتیجه گیری
منابع

دسته‌ها