فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول: بیان مسأله
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
سؤالهای پژوهش
مفاهیم و متغیرهای عملیاتی
خلاصه فصل
فصل دوم:گستره نظری موضوع و پیشینه تحقیقاتی
مقدمه
مبانی نظری
مفهوم سلامت
نگاهی تاریخی به سلامت و بیماری
الگوهای سلامت
مقایسه الگوهای سلامت
ابعاد سلامت
سلامت روانی
مفهوم سلامت روانی در نظریه های مختلف
تعریف تنیدگی
تاریخچه تنیدگی
انواع تنیدگی
محرکهای تنیدگی زا
هزینه تنیدگی
منابع تنیدگی و زندگی حرفه ای
عوامل تنیدگی شغلی
مکانیزمهای تأثیر تنیدگی
واکنشهای جسمانی در مقابل تنیدگی
نشانگان سازگاری عمومی سلیه
ارتباط تنیدگی با بهداشت و سلامت روانی
آثار روانشناختی تنیدگی
تنیدگی و بیماریها
تنیدگی و رویدادهای زندگی
پیشگیری و درمان
کاهش تنیدگی در محیط کار
یافته های پژوهشی
پژوهشهای داخلی
پژوهشهای خارجی
خلاصه فصل
فصل سوم:روش تحقیق
مقدمه
نوع پژوهش
جامعه آماری
گروه نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روشهای آماری
خلاصه فصل
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
یافته های جانبی
خلاصه فصل
فصل پنجم:تفسیر نتایج
مقدمه
تفسیر خلاصه ای از پژوهش
بحث و بررسی درباره یافته های پژوهشی
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
ضمائم
قسمتی از متن :

هدف پژوهش حاضر، بررسی سطح سلامت روانی در خانواده های خلبانان نظامی و همچنین بررسی سطح سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با همسران افراد عادی، می باشد.

در این پژوهش، عامل حرفه پر تنش خلبانی به عنوان متغیر پیش بین و سلامت روانی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند. جامعه پژوهش متشکل از ۱۲۰ نفر از خانواده های خلبانان نظامی است که از این ۱۲۰ نفر، ۳۲ نفر را همسران و ۸۶ نفر را فرزندان تشکیل می دهند و همچنین ۳۰ نفر از همسران افراد عادی نیز جهت مقایسه با ۳۰ نفر از همسران خلبانان نظامی از نظر سطح سلامت روانی، از جامعه در دسترس به گروه نمونه پژوهش اضافه گردید. اما در نهایت ۱۴۸ پرسشنامه بازگردانده شده مورد تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفت.

پژوهش حاضر، یک پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه SCL-90-R و پرسشنامه مشخصات فردی -خانوادگی می باشد. این پژوهش در نهایت به شش سؤال اصلی پاسخ می دهد که این شش سؤال عبارتند از:

۱-سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

۲-سلامت روانی همسران افراد عادی در چه سطحی است؟

۳-سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با سلامت روانی همسران افراد عادی در چه سطحی است؟

۴-سلامت روانی فرزندان خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

۵-سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با سلامت روانی فرزندان خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

۶-سلامت روانی فرزندان دختر خلبانان نظامی در مقایسه با سلامت روانی فرزندان پسر خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

فهرست مطالب :

فصل اول :  کلیات طرح و بیان مساله
مقدمه
پرسشهای تحقیق
هدف یا هدفهای پژوهش
چارچوب و یا مبانی نظری
مفهوم کجرفتاری
انحراف نخستین و ثانویه
انحراف خاص
انحراف فردی و انحراف گروهی
انواع جرائم
تبیین کجروی
تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی)
تبیین زیست شناختی انحرافات زنان
تبیین روان شناختی کژ رفتاری های اجتماعی
نظریه های جامعه شناسی انحرافات
نظریه های آنومی
نظریه آنومی دورکیم
نظریه آنومی رابرت مرتن
نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد
نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود
نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند
نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بکرولمرت
نظریه کنترل اجتماعی هیرشی
مدل نظری تحقیق
فرضیات یا پرسشهای پژوهشی
روش جمع آوری داده ها
جامعه آماری
روش نمونه گیری و حجم نمونه
حجم نمونه
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
فصل دوم : پیشینه و مبانی نظری تحقیق
نتایج جزئی و تجربی
نتایج تئوریکی
پیشنهادات و راهکارها
سطح خرد
سطح میانی
سیاستهای راهبردی
منابع و مأخذ

قسمتی از متن :
دامنه انحرافات اجتماعی بسیار گسترده است و پیشرفت ترین آن علمی است که به لحاظ قانونی خلاف شمرده می شود و عامل اصلی آن را متهم و محکوم به زندان می اندازند و شکی نیست که این طیف وسیع متاثر از عوامل مختلفی که از موقعیتها و شرایط و عوامل اجتماعی نظیر گسیختگی های خانوادگی ، پایه زن بدون سطح تحصیلات و زندگی در محیطهای منحرف، میزان باورهای مذهبی، ازدواج در سنین پائین و عدم تعلقات اجتماعی و عوامل اجتماعی دیگر می باشد.

اندیشمندان متعددی علاقه مند به پژوهش در مورد انحرافات اجتماعی می باشند که هر یک از زوایه ای خاص به عوامل اجتماعی ایجاد جرم پرداخته اند که در تحقیق حاضر در قسمت مبانی و تئوریهای مربوطه به جرم و مشخصات  آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

ضرورت پرداختن به عوامل اجتماعی جرم زنان بدین لحاظ مطمح نظر می باشد که زنان بواسطه ای تاثیرات متعددی که در عرصه های مختلف و بویژه عرصه خانواده دارند جرم آنان (اعتیاد ـ فحشاء ـ سرقت و غیره) آثار بسیار زیانباری را بر پیکره جوامع بشری بالاخص کانون خانواده و تربیت فرزندان دارد.

لذا همچنانکه پیشگیری برای جلوگیری از بیماری بهتر از درمان پس از بیمار شدن می باشد در اینمورد هم لازم می باشد که برای جلوگیری از ارتکاب جرم اعمال پیشگیرانه انجام شود تا در نهایت به جامعه ای سالم دست یابیم.

فهرست مطالب :

فصل اول:
کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت پژوهش
اهداف تحقیق
سؤال‌های تحقیق
تعاریف نظری مفاهیم
تعریف عملیاتی مفاهیم
فصل دوم: بررسی پیشینه مطالعاتی
زمینه
مفاهیم آموزش
تعریف آموزش
مزایای آموزش
دلایل منطقی برای آموزش
اهداف آموزش
ضرورت آموزش کارکنان
انواع آموزش
مشکلات آموزش
مفهوم نیاز
جمع‌بندی تعاریف ارائه شده درباره نیاز
طبقه‌ بندی نیازها
نیاز آموزشی
منابع نیازهای آموزشی
نیازسنجی آموزشی
اهداف نیازسنجی
اصول نیازسنجی
انواع نیازسنجی
الگوهای نیازسنجی آموزشی
فنون نیازسنجی آموزشی
آموزش و پرورش و اهداف آن
مدیریت مدارس
وظایف مدیر مدرسه
یافته های پژوهش
فصل سوم:روش اجرای پژوهش
روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
نمونه‌ و روش نمونه‌گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
شواهد مربوط به قابلیت اعتماد و روایی ابزار سنجش
روش تحلیل داده ها
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف داده ها
تحلیل داده ها
اولویت‌ بندی نیازهای آموزشی
میانگین پاسخ به هر یک از سؤال‌های تحقیق
مقایسه نیازهای آموزشی مدیران دبیرستان‌ های عادی دولتی شهرستان کرج با تأکید بر جنسیت، مناطق آموزشی و مدرک تحصیلی
فصل پنجم :نتیجه‌ گیری‌ و پیشنهادات
بحث و نتیجه‌ گیری
محدودیتها
پیشنهادها
ضمائم
فهرست منابع
منابع خارجی

قسمتی از متن :
در هر سازمانی بدون توجه به نوع هدف، به وسیله کارکنان اموری به اجرا در می‌آید که در نهایت به‌صورت مجموعه‌ای که ماحصل سرمایه‌گذاری است شکل می‌گیرد. بدینسان نتیجه کار اعضاء به‌صورت منسجم متجلی می‌شود. در سازمان‌ها و مؤسسات هر کاری نیازمند مهارت‌ها و به‌کارگیری دانش‌های در رابطه است. سازمان‌ها با توجه به این نیاز، شرایط احراز شغل نیروی انسانی خود را تهیه نموده و به گزینش می‌پردازند. هر چند در بدو استخدام نیروی تازه وارد در سازمان، با شغل خود انطباق کیفی دارد ولی اگر مدیریت آنها را کارآموزانی مستعد تلقی نکند، نخواهد توانست در پروراندن آنها اقدام نموده و در نتیجه از نیروی انسانی مفید برخوردار گردد. چرا که محبوس نگهداشتن تجارب و مهارت‌های شغلی افراد، روح تعالی و رشد را در اعضاء خفه کرده و موجبات سد تحرک و پویایی آنها را فراهم می‌کند (عسگریان، ۱۳۷۰، ص ۵۵).

با اجرای برنامه‌های آموزشی در سازمان‌ها می‌توان به رشد نیروی انسانی کمک کرد. آموزش تنها وسیله همگام شدن با تغییراتی است که در گذر زمان ایجاد می‌شود. تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و پیشرفت علم و تکنولوژی نیازهای آموزشی گوناگونی را به سازمان‌ها تحمیل می‌کند.

برنامه‌های آموزشی را تنها هنگامی باید طراحی و اجرا کرد که مطمئن باشیم می‌تواند به حل مشکلات، کمک مؤثری بنماید، بنابراین، عاقلانه‌ترین راه برای تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به آموزش کارکنان باید براساس بررسی و مطالعه کامل کل سازمان باشد. با شناخت سازمان و مسائل موجود در آن خواهیم دانست که آموزش کارکنان چگونه می‌تواند به ما در رفع این مشکلات کمک کند(سعادت، ۱۳۸۱، ص ۱۷۶).

فهرست مطالب :

فصل اول :

تعریف سازمان

انواع سازمان

ترکیب سازمانی

نظریه های سازمانی

نظریه سازمان رسمی

ویژگیهای بوروکراسی

نوع شناسی اقتدار

نظریه تیلور

نظریه هانری فایول

اهداف سازمان ها

اهمیت مطالعه سازمان

فصل دوم :

ساخت و نظام آموزش و پرورش

تالکوت پارسونز

عناصر اولیه نظام پارسونزی

نظام ها و محیط ها

چه نوع نظام هایی وجود دارد

روابط سیبرنتیک میان چهار جزء نظام کل

تکامل اجتماعی

تحقیق در انواع اجتماعات و جوامع

نظریه کنش پارسونز

واحد کنشی

اشکالات نظریه کنش پارسونز

کارهای اخید در زمینه نظریه کنش

مسائل کارکردی سازمان ها

محدودیت های نظریه سیستمی پارسونز

کتابنامه

قسمتی از متن :

سازمان عبارت از یک رشته منظم و عقلایی است که بین افرادی که
وظایف پیچیده و متعددی را انجام می دهند، و کثرت تعداد آنان به قدری است که
نمی توانند با هم در تماس نزدیک باشند، به منظور تامین هدف های مشترک خاص
برقرار می گردد.

سازمان عبارت است از مراحل تشخیص و گروه بندی فعالیت ها،
تعیین و تفویض اختیار و مسئولیت ها و برقراری ارتباط بین افراد به منظور
حسن انجام کار، به طوری که هدف یا هدف های مورد نظر در حد مطلوب تحقق
یابند.

«تعریف سازمان از نظر بارنارد»: یک سیستم فعالیتها یا نیروهای خودآگاه و هماهنگ شخصی یا یک سیستم فعالیت های وابسته به هم می باشد.

تعریف سازمان رسمی: سازمانی که دارای استمرار بوده و وظیفه یا
وظایف معین را در محدوده قوانین و مقررات اجرا می کند. استمرار و تداوم در
سازمان با استفاده از نگهداری سوابق اقدامات، تصمیمات و مقررات به صورت
کتبی تامین می شود هر سازمان رسمی طبعا شکل و ترکیب معینی دارد که به وسیله
آن روابط مشاغل بر پایه سلسله مراتب اداری نشان داده می شودشبکه روابط
نامبرده ترکیب سازمان رسمی را تشکیل می دهد که معمولاً به شکل هرم یا مثلثی
مجسم می گردد و در معنای محدود از جمع رده های سازمانی به ترتیب سلسله
مراتب اداری تشکیل می شود.

تعریف سازمان غیر رسمی: به گفته سایمون، اسیتبرگ و تامپسون
سازمان غیر رسمی عبارت است از الگوهای رفتارهای واقعی – یعنی شیوه ای که
اعضای سازمان واقعات رفتار می کنند که با طرح رسمی سازمان مطابقت ندارند.

ترکیب سازمانی:

سازمان به مثابه یک سیستم یا نظام از اجزای مهمی تشکیل شده که
هر یک از این اجزا از ساختار و یا کارکرد ویژه ای برخوردار است و به وسیله
نظریه های سیستمی می توان اجزای ان را تغییر داد. به همین دلیل اساسی ترین
بنیان در سازمان، افراد آن سازمان است که هر یک از آنها، از احساسات،
تمایلات، شخصیت، انگیزه ها، صفات و وی ژگی های متفاوتی برخوردارند و در
حقیقت روح سازمان را تشکیل می دهند. نگرش به تقسیم بندی سازمان از این بعد،
آن را به سازمان رسمی و غیر رسمی تبدیل می کند.

سازمان رسمی از ویژگی های ساختار رسمی، سلسله مراتب، تقسیم
اختیارات، کانال های ارتباطی، روابط رسمی، هدف ها، خط مشی ها، روش ها و
سایر عوامل مدیریتی برخوردارند که به عملیات سازمان کمک می کنند.

سازمان های غیر رسمی از شبکه رفتاری و ارتباطی بین افراد، که
رد نتیجه تعامل و همبستگی میان آن ها در گروه های انسانی شکل گرفته اند، به
وجود می آیند. بنابراین ماهیت هر سازمان تحت تاثیر ترکیب این دو سازمان
(رسمی و غیر رسمی) قرار می گیرد که نقش افراد در آن تعیین کننده است، زیرا
هر یک از آنان تحت تاثیر تصورات و انتظارات خود به دنبال موقعیت مناسب و
ایفای نقش در ساختار سازمان قرار خواهند گرفت.

پدیده پیر شدن جمعیت جهان

بدون دیدگاه

فهرست مطالب :

بیان مسئله
اهمیت موضوع
هدف از تحقیق (ادبیات مسئله)
چهارچوب تحقیق (چهارچوب نظری ‎- نظریه)
فرضیه
تعریف مفاهیم
روش تحقیق
نتیجه‎ گیری و پیشنهادات

منابع

 

قسمتی از متن :

پدیده پیر شدن جمعیت جهان به دلایل: کاهش میزان مرگ و میر ناشی از پیشرفتهای علوم پزشکی، بهداشت، آموزش و پرورش و در نتیجه افزایش نرخ امید به زندگی و طول عمر، از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که عدم توجه به آن جامعه انسانی را در آینده‎ای نزدیک در مقابل مسائل و مشکلات بسیار پیچیده‎تر و چه بسا لاینحل قرار خواهد داد.

درصد جمعیت سالمندان تحقیقاً در کلیه کشورها به طور منظم رو به ازدیاد است. امروزه حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان را افراد سالمند بالای ۶۰ سال تشکیل می‎دهند. طبق سرشماری جمعیت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۵، حدود ۶/۶% کل جمعیت ۶۵ میلیون نفری کشور را سالمندان ۶۰ سال به بالا تشکیل می‎دهند. در غالب جوامع زنان نسبت به مردان از عمر طولانی‎تری برخوردارند و به همین جهت بخش اعظم جمعیت سالمندان را زنان سالخورده تشکیل می‎دهند. وجود نابرابری‎های اقتصادی و عدم کفایت خدمات اجتماعی، مراقبتهای پزشکی و غیره سبب گردیده تا این گروه از آسیب‎پذیرترین اقشار اجتماعی باشند.

فهرست مطالب :
فصل اول : کلیات
طرح مساله
ضرورت و اهمیت مساله
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
سوالات تحقیق
 
فصل دوم : پیشینه تحقیق
بررسی آثار و پژوهشهای انجام شده
 
فصل سوم: ادبیات موضوع
تعاریف مفاهیم و متغیرهای اساسی تحقیق
چهارچوب فکری تحقیق وارائه نظریات مرتبط با موضوع تحقیق
 
فصل چهارم : روش تحقیق
تعریف جامعه آماری و حجم نمونه
روش گردآوری اطلاعات
 
فصل پنجم : خلاصه نتایج
تجزیه و تحلیل یافته ها
نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیتهای تحقیق
پرسشنامه
 
قسمتی از متن :
در ادوار مختلف تاریخ بشری یکی از مولفه های مهم حیات اجتماعی انسان ها دین بوده است . کمتر جامعه ای را سراغ داریم که دین با اشکال و تعاریف مختلف در هویت فردی و اجتماعی آن سهم وافری نداشته باشد. دین نه تنها از زندگی انسان امروزی کنار نرفته بلکه همچنان یکی از ارکان مهم اجتماعات بشری باقی مانده است. به طوریکه تعمیق تداوم حیات دینی از یک سو گرایش فطری و ذاتی انسان عصر کنونی از سوی دیگر موجب شده دین و گرایشات دینی در زمره مهمترین دغدغه های عصر کنونی باشد.

بازگشت جهانی اندیشه های دینی و جنبش های اجتماعی یکی از غیر منتظره ترین رویدادهایی است که قرن حاضر با آن مواجه است. امری که ظهور و بروز دیدگاهها و موانع مختلف در این حوزه را به دنبال داشته است این امر برای جوامع دینی همچون جامعه ما اگر چه فاکتور بسیار مثبتی قلمداد می شود تلاشهای بسیاری را نیز در این حوزه به یاری می طلبد چرا که حفظ و صیانت از روشهای دینی – اسلامی و دفاع از حقانیت این شریعت آسمانی مسئولیت تک تک آحاد جامعه را خاطرنشان ساخته و وظایف خطیر برنامه میزان نظام را یادآور میشود.

مقدمه:
دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی- فرهنگی یکی از ارزشمند‌ترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، این نهاد به جهت نقش تعیین کننده‌ای که در تولید دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان یکی از شاخص های تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر قرار گرفته است.
همانطور که می‌دانیم جوانان در مقطع پیش دانشگاهی تلاش زیادی برای ورود به دانشگاه می‌کنند و شاید بتوان گفت که یکی از آمال و آرزوهای جوانان امروزی ورود به دانشگاه می‌باشد با ورود جوانانی که با امید و آرزو به دانشگاه راه یافته‌اند اگر تلاش کنیم که رضایتمندی این دانشجویان تازه وارد را بطور نسبی فراهم کنیم می‌توان انتظار داشت که این دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل تعهد داشته بیشتری نسبت به شغل ، زندگی، دیگران درآینده داشته باشند زیرا زمانیکه افراد تعهد داشته باشند دیگر رشوه خواری، ریاکاری، دروغ‌گویی برای رسیدن به اهداف خوب یا بد، فقر فرهنگی ، بی سوادی جوانان تحصیل کرده، … وجود نخواهد داشت . بر اساس نظریه تسری Spill-over Theory رضایت از یک بخش از زندگی بروی رضایت از بخشهای دیگر زندگی مؤثر است.

فهرست:
فصل اول : کلیات پژوهش 
 مقدمه  
 طرح مساله  
 اهمیت و ضرورت تحقیق 
 اهداف تحقیق  
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق  
 تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی 
 پیشینه تحقیق 
 بیشینه پژوهش های داخلی 
 نقد و بررسی پیشینه های داخلی 
 پیشینیه پژوهش های خارجی:
 نقد وبررسی پیشینه‌های خارجی  
 مبانی نظری تحقیق  
 نظریه تسری(spill over theory)  
 نظریه هدف گذاری «ادوین لاک» E.A.lock  
نظریه مبادله  
نظریه نیازها  
چهارچوب نظری تحقیق 
مدل تئوریکی تحقیق  
فصل سوم : روش تحقیق  
مقدمه  
روش تحقیق
پرسش آغازی
مطالعات مقدماتی و اکتشافی 
طرح نظری مسئله تحقیق  
ساخت و ارائه مدل تئوریک  
تبدل نظریه ها به فرضیه ها  
تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنه:
تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها
آزمون مقدماتی 
جامعه آماری  
حجم نمونه   
فصل چهارم : یافته‌های پژوهش
*تحلیل جداول توزیع فراوانی 
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب جنس  
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی  
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی  
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب شهر محل سکونت
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر  
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب شغل مادر 
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب شغل پدر 
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب نوع مالکیت منزل 
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب سن 
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب معدل
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب ترم 
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده  
جدول و نمودار  : توزیع پاسخگویان برحسب درآمد خانواده  
*تحلیل جداول توزیع فراوانی و نمودار میانگین برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مربوطه  
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص تسلط به درس 
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص مسئولیت پذیری
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص ایجاد انگیزه  
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص مقررات آموزشی 
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از تحصیل
 جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص امیداوری به آینده شغلی
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص احترام به دانشجو
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص عدالت در سطح دانشگاه
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص رسیدن به هدف 
جدول و نمودار  : مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از زندگی 
*تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای مستقل مربوطه  جدول   وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و امیدواری به آینده شغلی  جدول   وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و احترام به دانشجو 
جدول   وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و عدالت در سطح دانشگاه 
جدول   وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رسیدن به هدف 
جدول   وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رضایت از زندگی  
*تحلیل رابطه متغیر وابسته « رضایت از تحصیل » با متغیرهای زمینه‌ای دو مقوله‌ای  
جدول   تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و جنس
جدول   تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و مقطع تحصیلی  
جدول   تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت شغلی  
جدول   تحلیل واریانس یک طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شهر محل سکونت  
تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای زمینه‌ای چند مقوله‌ای  
جدول   تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رشته تحصیلی
جدول   تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت تاهل
جدول   تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات مادر
جدول   تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل مادر 
جدول   تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات پدر 
جدول   تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل پدر 
جدول   تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و نوع مالکیت منزل
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری  
منابع و ماخذ 
پرسشنامه  

تحقیق پیرامون شخصیت خلاق

بدون دیدگاه

تحقیق پیرامون شخصیت خلاق در قالب فایل Word ورد ۱۹ صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه جزئیات آماده دانلود , پرنیت و ارائه می باشد .

مقدمه :
گاه دیده می‌شود که دانش آموزی از عهده انجام کاری برمی‌آید اما آن کار را به دفعات لازم انجام نمی‌دهد. مثلا سلام کردن را یاد گرفته است اما به ندرت به افراد بزرگتر از خود سلام می‌کند یا می‌تواند تکالیفش را انجام دهد اما در این کار سستی نشان می‌دهد. در این گونه موارد با استفاده از روشهای افزایش رفتار می‌توان رفتار دلخواه را در او افزایش داد.
روش تقویت مثبت برای افزایش رفتارهای مطلوب روش تقویت مثبت تقریبا همان روش متداول پاداش است که همه معلمان با آن آشنا هستند و غالبا آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. با این حال بین پاداش و تقویت مثبت اندک تفاوتی وجود دارد که روان شناسان را بر آن داشته است تا به جای پاداش از اصطلاح دقیق‌تر تقویت مثبت استفاده کنند. در پاداش دادن افراد هدف ما بطور عمده قدردانی و سپاسگذاری از اعمال گذشته آنهاست و گرچه پاداش یک رفتار معمولا به تکرار آن می‌انجامد هدف ما از پاداش دادن رفتار ضرورتا تکرار آن رفتار در آینده نیست.
اما در تقویت مثبت هدف الزاما تکرار رفتار است یعنی اگر پس از تقویت یک رفتار احتمال وقوع آن رفتار در شرایط همسان آتی افزایش نیابد گفته می‌شود که تقویت صورت نگرفته است. تقویت مثبت بهترین و موثرترین روش افزایش رفتار است . فرایندی که در آن ارائه تقویت کننده مثبت بعد از رفتار منجر به نیرومند شدن آن رفتار می‌شود. وقتی معلم تصمیم می‌گیرد هر وقت دانش آموزان موقع ورود به کلاس به او سلام کنند با لبخند زدن به هنگام جواب دادن به سلام آنها رفتار سلام کردن آنها را تقویت کند در واقع از تقویت مثبت استفاده می‌کند.
اصول تقویت مثبت :
اصل اول
:
از تقویت کننده مناسب استفاده کنید. تقویت کننده‌های مختلف بر افراد مختلف تاثیرات متفاوتی دارند. همچنین تاثیر یک تقویت کننده واحد بر یک فرد معین در شرایط مختلف متفاوت است. بنابراین لازم است در استفاده از تقویت کننده‌ها در شرایط گوناگون و با افراد مختلف این نکته به خوبی مورد توجه قرار گیرد.
اصل دوم :
فوریت تقویت یک عامل مهم است. تقویت فوری اثر بخشی بیشتری از تقویت همراه با تاخیر دارد و گاه تقویتی که با تاخیر انجام شده هیچ فایده‌ای ندارد. معلم باید بلافاصله پس از انجام رفتار مطلب از سوی دانش آموزان آن رفتار را تقویت کند و فاصله بین تقویت و رفتار را به حداقل برساند.
اصل سوم :
مقدار تقویت را توصیه می‌کند. دانش آموزان اگر ببینند معلمی همیشه و در هر مورد با دلیل و بی‌دلیل همه را مورد تشویق و تمجید قرار می‌دهد رفتار تقویت کننده او نسبت به دانش آموزان اثر تقویتی‌اش را از دست می‌دهد بنابراین لازم است مقدار و میزان مناسب تقویت رعایت گردد.
اصل چهارم:
توصیه می‌کند که از موقعیتها و تقویت کننده‌های تازه‌تر استفاده شود. افراد موقعیتهای جدید یادگیری و انجام فعالیتهای تازه را به موقعیتها و فعالیتهای تکراری ترجیح می‌دهند. بنابراین معلمان باید بکوشند تا در آموزش و افزایش رفتارهای مطلوب روشها و فنون گوناگون را بکار برند تا دانش آموزان مرتبا خود را در شرایط تقویتی حس کنند. همچنین بهتر است معلمان سعی کنند تا از روشهای تقویتی متنوع استفاده کنند و برای مدتی طولانی از یک تقویت کننده بطور تکراری استفاده نمایند.

مقدمه
فرهنگ و نظام اجتماعی –سیاسی اسلام ،در جریان رشد و پویایی خویش همواره در معرض خطراتی بوده و می باشد . باتوجه به تاریخ اسلام و متون دینی می توان دریافت ،گاهی خطراتی که از درون فرهنگ و نظام اسلامی را در معرض آسیب قرار داده است با اهمیت تر از تهدیداتی است که ازبیرون با آن مواجه بوده است . بنابراین در صورت موفقییت نیروهای خطرساز درونی، ضربه های کاری تری وارد می آورند .
توضیح اینکه: با دقت در مشاهدات اجتماعی چنین نتیجه گیری می شود که برخی انسانها بر شخصیت واقعی خویش روکش ایمان کشیده و دینداری را ابزاری جهت دنیا محوری خود قرار داده اند ، و چون از بیشتر راهکارهای اجتماعی نظام اجتماعی –سیاسی جامعه اطلاع دارند و می توانند مشکلاتی جدی در مسیر رشد و پویایی فرهنگ اسلامی ایجاد کنند .در فرهنگ دینی به اینگونه افراد منافق گفته می شود .
نفاق مشکلی است که اسلام از ابتدای ظهور با آن مواجه بوده است و در قرآن و روایات جزء های آن بارها مورد تأکید قرار گرفته است . از اینرو بهترین روش جهت رفتار شناسی و درنتیجه کنترل این قشر از جامعه برسی متون مذهبی و دینی است که در این برسی ارجحیت با قرآن می باشد.بنابراین با توجه به خطرهایی که از ناحیه این گروه جامعه را تهدید می کند، شناخت کنش های منافقان در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی می تواند به شناخت ساخت نظام کنش منافقان و روابط اجتماعی آنها در عرصه های مختلف و تعیین چگونگی واکنش منافقان نسبت به قضایای مختلف، کمک کند . بنابراین سعی ما در این پژوهش این است که با توجه به آیات قرآن از ویژگی های این گروه و راه های کنترل خطرات آنها آگاه شویم و سپس تحلیلی جامعه شناسانه از نوع رفتار و عملکرد منافقان ارائه دهیم. علاوه بر این استخراج مفاهیم اجتماعی قرآن پیرامون موضوع مورد پژوهش از نکات مثبت پژوهش می باشد .
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
موضوع پژوهش
بیان مسئله
هدف و ضرورت
فصل دوم : ادبیات پژوهش
الف: بیان مفاهیم
مقدمه
۱-مفهوم سیستم
۲-مفهوم فراگیر سیستم اجتماعی
۳-مفهوم رفتار behavior
4-مفهوم عمل(action) ، عمل اجتماعی(social acion) و تعامل اجتماعی(ntraction)
5-گروه اجتماعیsocial group
6-هنجار (norm)
7- توجه مجدد به چهارچوب عمل
۸- تعریف کنش اجتماعی
۹- عناصر کنش اجتماعی
۱۰ -کنش متقابل
۱-انتظارات متقابل
۲-هنجارها و ارزشها
۳-ضمانت اجراها
۱۱- نقش اجتماعی
۱۲- سنخ اجتماعی
۱۳- نظام اجتماعی
فرایند دو گانه نظام اجتماعی
۱۴- قشر اجتماعی
۱۵- نظامهای قشر بندی اجتماعی
۱۶- مفهوم نفاق
الف: نفاق
ب: منافق
ب-پیشینه تحقیق
۱-اخلاق در قرآن
۲-سیمای نفاق در قرآن
۳- پیامبر و منافقین
۱- علل روی آوردن به نفاق
۲- شیوه های نفاق
۳- ویژگیهای منافقان
۴- ابزار منافقان برای نیل به اهداف
۵- روش پیامبر در برابر منافقان
۶- مجدداَ سکوت پیامبر در مقابل گستاخی عبدالله بن ابی تکرار می شود و سوء استفاده وی از صبر و گذشت پیامبر نمایان می گردد.
۷- روش عملی پیامبر در مقابل منافقین دوری جستن و تأیید نکردن ایندسته است
۴- دشمنان دوست نما
علائم و نشانه های منافق
۵- منافق و منافقین
علامت مؤمن : نماز ، روزه ، انفاق ، زکات بر فقرا
در بخش دیگر به صفات منافقین پرداخته که عبارتند از
منافقان به رفتارهای زیر خصوصیت پیدا می کنند
رفتار منافقان در لباس پیمان شکنان :
۶-اسلام مکتب مبارز و مولد
۷-اخلاق از دیدگاه قرآن و عترت
۸-نفاق یا کفر پنهان
۹-فرهنگ واژه اخلاق در قرآن
۱۰-سی و دو سخنرانی پیرامون سوره حشر
۱۱-گذری بر سوره حشر
-۱۲مصباح الشریعه
۱۳-رساله قلع الغیبه
۱۴-نبوغ حافظ شیرازی
فصل سوم : روش تحقیق
روش پژوهش
۱-۲-تحلیل درونی
۲-۱-۲:خصیصه ذهنی
۲-۲:تحلیل بیرونی
نتیجه
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه
بخش دوم
جدول شماره
بخش سوم
فصل پنجم
تحلیل داده ها
مقدمه
۱- بررسی کنشهای فرهنگی منافقان
تعاملات فرهنگی
پیامبر – منافقان
مومنان – منافقان
کافران – منافقان
۲-کنشهای فرهنگی منافقان با منافقان و کافران
۱- بررسی کنشهای اجتماعی منافقان
تعاملات اجتماعی
پیامبر – منافقان
منافقان – پیامبر
منافقان – مومنان
کنشها و تعاملات اجتماعی منافقان در رابطه با پیامبر و مؤمنان
۱-تخریب رأس هرم نظام اجتماعی
۲-از بین بردن همبستگی میان مسلمین
الف : کنشهای اجتماعی منافقان عبارتند از
ب : تعاملات اجتماعی منافقان عبارتند از
۱- بررسی کنشهای سیاسی منافقان
کنشهای سیاسی منافقان در رابطه با نظام سیاسی
کنشهای سیاسی منافقان در رابطه با دشمنان نظام اسلام
تعاملات سیاسی
۴- بررسی کنشهای اقتصادی منافقان
تعاملات اقتصادی
۱- تذکر دادن و دعوت به ایمان
۱- اعراض کردن و حذر کردن
۲- تهدید به مجازات
۳- مماشات ( تحمل کردن )
فهرست منابع و مآخذ

تحقیق حجاب

بدون دیدگاه

تحقیق حجاب در قالب فایل Word ورد ۶۰ صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه جزئیات آماده دانلود , پرنیت و ارائه می باشد .

مقدمه:
یکی از عمده ترین مسایل کشورهای در حال گذار، دگرگونی معانی، ارزش ها و عقاید مشترک حاکم بر این جوامع است.نتیجه تغییر این عقاید مشترک که کارکرد انسجام را در نظام اجتماعی بر عهده دارند ایجاد نوعی چند گونگی و تکثر در لایه های زیرین و درون ذهنی افراد است. اگرچه تکثر به خودی خود امری نامطلوب محسوب نمی گردد اما مسئله از آنجایی آغاز می شود که این چند گونگی در باورها و عقاید و لایه های درون ذهنی افراد صورت پذیرد و دیگر هیچ اصل و تعریف واحدی وجود نداشته باشد که این باورهای مختلف حول آن نظام یابند. در این هنگام است که جامعه عرصه بروز نگرش‌ها و کنش‌های مختلف و متفاوت و حتی گاه متناقض گشته و انسجام و یگانگی نظام اجتماعی دست خوش چالش های جدی و مهمی می گردد.
اصل «حجاب» برای زنان که در جوامع اسلامی مطرح است از جمله همین ارزش‌ها و عقایدی است که از دیرباز در جامعه ما وجود داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی به صورت‌های مختلفی بروز و ظهور کرده است.
فهرست:
فصل اول
کلیات
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت مسأله
اهداف تحقیق
تعریف مفاهیم
فصل دوم
پیشینه تحقیق
فصل سوم
چهارچوب نظری
فصل چهارم
بررسی اسنادی تعریف حجاب
فصل پنجم
روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
شاخص سازی
اعتبار سنجی
فصل ششم
تحلیل یک متغیری
فصل هفتم
تحلیل دو متغیری
نتیجه گیری
منابع
ضمائم

دسته‌ها