پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی

بدون دیدگاه

پاورپوینت سفره های آب زیرزمینی

فهرست مطالب پاورپوینت:
چاه
دو نوع چاه داریم، عمیق و نیمه عمیق
چاه نیمه عمیق
چاه عمیق
سیستم آبخوان
مشکلات سیستم
بالا آمدگی سطح آب زیر زمینی
پایین افتادن سطح آب زیر زمینی
ورودی های سیستم
خروجی های سیستم
معادله سیستم
راه حل
خسارتهای مورد انتظار

جزوه کامل مکانیک خاک

بدون دیدگاه

جزوه کامل مکانیک خاک رشته زمین شناسی:

فهرست مطالب:
 مکانیک خاک چیست
 تاریخچه
 سیر تحولی و رشد
 مبارحث کلی مکانیک خاک
 رابطه مکانیک خاک با سایر علوم
 خاک
 ذرات تشکیل دهنده خاک و چگونگی ایجاد آنها
 ترکیبات خاک
 کانی شناسی
 آزمایش آب سنجی
 رابطه میان جرم و حجم
 دسته بندی خاک
 تراوش
 قانون دارسی
 تحکیم
 حالت بحرانی در ماسه ها
 رفتار برشی
 فشار جانبی خاک
 ظرفیت باربری

چکیده:

امروزه تصاویر سنجش از دور به عنوان جدیدترین اطلاعات در جهت مطالعه پوشش زمین و کاربری های اراضی شناخته شده است. این تصاویر به جهت ارائه اطلاعات به هنگام، تنوع اشکال، رقومی بودن و امکان پردازش در تهیه نقشه های کاربری اراضی از اهمیت بالایی برخوردارند. از اینرو درگوشه و کنار جهان از این تصاویر برای تهیه نقشه های کاربری اراضی استفاده میشود. در تحقیق حاضر نیز با هدف استخراج کاربریهای اراضی حاشیه شرقی دریاچه ارومیه، از تصاویر ماهواره ای  SPOT 5 استفاده شده و نقشه کاربری اراضی منطقه تهیه شده است. برای انجام این تحقیق در مرحله پیشپردازش، تصحیحات هندسی و اتمسفری برروی تصاویر اعمال شده است. در مرحله پردازش با تعیین ترکیبی از سطوح ۱،۲،۳ سیستم طبقه بندی میشگیان برای نقشه کاربری اراضی اقدام به اعمال تکنیکهای پردازش تصویر شده و نقشه کاربری اراضی منطقه با دقت کلی ۸۷ درصد تهیه شده و با تشکیل پایگاه اطلاعات زمینی برای نقشه بدست آمده نتایج ارائه شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
۱ – مقدمه
۲ – معرفی محدوده مورد مطالعه
۳ – مواد و روش ها 
3 – ۱ – مرحله پیش پردازش تصاویر ماهواره ای
۳ – ۲ – تعین سطح نقشه کاربری اراضی
۳ – ۳ – طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
۳ – ۳ – ۱ – نمونه های آموزشی
۳ – ۳ – ۲ – پیاده سازی نمونه های آموزشی بر سطح تصویر
۳ – ۳ – ۳ – طبقه بندی تصویر
۳ – ۳ – ۴ – ارزیابی صحت طبقه بندی
۳ – ۳ – ۵ – عملیات پس از طبقه بندی
۳ – ۳ – ۶ – تشکیل پایگاه اطلاعات زمینی
۴ – نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع

مقاله ترجمه شده با عنوان:
لاتین:

Combine the soil water assessment tool (SWAT) with sedimentgeochemistry to evaluate diffuse heavy metal loadings at watershedscale

چکیده:

ارزیابی  بارگذاری های مواد آلوده منتشرشده در مقیاس حوزه ی ابخیز عمدتا در زمان تدوین راهبردهای مدیریت موثر آب حوزه آبخیزمهم است اما این روند بندرت برای فلزات سنگین بدست آمد. دراین مطالعه ، تغییرمکانی-دمایی کلی سرب،مس،کروم ونیکل (Pb، cu،crو Ni ) در حوزه آبخیزکشاورزی به شکل کمی با ترکیب SWAT با ژئوشیمی رسوب ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که  حوزه ی آبخیز بارگذاری های  فلزسنگین را مشخص  میکند که تغییر قوی رادر مدت شبیه سازی سالهای۲۰۱۰-۱۹۸۱ باگرایش آشکار و عمده در سالهای اخیرمشخص میکنند.میانگین بارگذاری های سالانه شبیه سازی عبارت بودنداز: ۲۰٫۲۱g/ha،۲۱٫۷۵g/ha،۴۷/۳۵g/haو ۲۱٫۲۷g/ha (برای Pb، Cu ، crوNi). درمقایسه ، این مقادیر میانگین سالانه عموما سازگار با بارگذاری های مشخص و برآورد شده  فلزسنگین درمقیاس میدانی اند. با کمک الحاق مکانی بارگذاری¬های میدانی، این امر دریافته شد که آلودگی سنگین منتشرشده عمدتا ناشی از زیرحوزه ها است که درزمین های حاصلخیز گسترده اند و به میزان ۷۰%  بارگذاری های کلی حوزه آبخیزند. توزیع کاهش های مشخص فلزسنگین بسیارمشابه با کاهش خاک بود (اما  برخلاف تراکم فلز سنگین در خاک) که بر نقش مهم بازده رسوب درکنترل بارگذاری های منتشرشده فلزسنگین تاکید دارد.

a b s t r a c t
Assessing the diffuse pollutant loadings at watershed scale has become increasingly important whenformulating effective watershed water management strategies, but the process was seldom achievedfor heavy metals. In this study, the overall temporal–spatial variability of particulate Pb, Cu, Cr and Nilosses within an agricultural watershed was quantitatively evaluated by combining SWAT with sedimentgeochemistry. Results showed that the watershed particulate heavy metal loadings displayed strongvariability in the simulation period 1981–۲۰۱۰, with an obvious increasing trend in recent years. Thesimulated annual average loadings were 20.21 g/ha, 21.75 g/ha, 47.35 g/ha and 21.27 g/ha for Pb, Cu,Cr and Ni, respectively. By comparison, these annual average values generally matched the estimatedparticulate heavy metal loadings at field scale. With spatial interpolation of field loadings, it was foundthat the diffuse heavy metal pollution mainly came from the sub-basins dominated with cultivated lands,accounting for over 70% of total watershed loadings. The watershed distribution of particulate heavymetal losses was very similar to that of soil loss but contrary to that of heavy metal concentrations insoil, highlighting the important role of sediment yield in controlling the diffuse heavy metal loadings.


-۱ مقدمه

سرب در حدود ۶ تا ۷ هزار سال پیش در
مصر و بین النهرین کشف شده است. این فلز در شمار قدیمی ترین فلزهایی است که انسان
آن را بکار برده است. به این فلز در زبان انگلیسی
Lead در عربی رصاص و در زبان پهلوی سرب گفته می شود. در حدود ۴۰۰۰ سال
پیش از میلاد مصری ها و سومری ها از سفید سرب برای آرایش استفاده می کردند. در
قرون وسطی از سرب به گستردگی در مصالح ساختمانی استفاده می شده است. در ایران نیز
سرب از اواخر هزاره سوم شناخته شده و چون ذوب کربنات های سرب آسان بوده است، معادن
کربنات سرب زودتر مورد استفاده قرار گرفته اند.

در حال حاضر مهمترین کاربردهای آن
در باطری ها، کابل ها و بلبرینگ ها می باشد. روی در سال ۱۷۴۶ بوسیله شیمیدان
آلمانی بنام مارگراف کشف شده است. این فلز برای مدت ۲۰۰۰ سال بعنوان یکی از اجزاء
آلیاژ برنج در اروپا و آسیا مصرف می شده است. در حدود ۱۵۰ سال پیش از میلاد مسیح
رومی ها از این فلز و آلیاژهای آن سکه تهیه می کردند. امروزه بیشترین کاربرد روی
در صنعت گالوانیزه، ترکیب آلیاژها و الکترونیک است. معمولا سرب و روی با یکدیگر و
با فلزاتی چون مس، طلا و نقره همراه می باشند. همچنین کانسارهای سرب و روی با
درصدهای متنوعی از این فلزات شناسایی شده اند. (۴، ص ۵)۲
ژئوشیمی و مینرالوژی سرب:

بطور کلی چهار ایزوتوپ پایدار سرب
با اعداد جرمی ۲۰۴،۲۰۶،۲۰۷ و ۲۰۸ وجود دارند که از بین آنها ایزوتوپ ۲۰۸ با
فراوانی ۱/۵۲% بیشترین ایزوتوپ سرب است. ایزوتوپ‌های ۲۰۶،۲۰۷ و ۲۰۸ محصولات نهائی
متلاشی شدن اورانیوم و توریم می باشند. سرب بطور کلی از لحاظ فراوانی در پوسته
زمین در رتبه سی و چهارم قرار دارد، سرب دارای کلارک ۳-۱۰*۶/۱% می
باشد، در حال حاضر بطور متوسط حداقل ضریب تجمع سرب برای تشکیل کانسارهای اقتصادی
در حدود ۲۰۰۰ می باشد. کلارک سرب از سنگهای باریک به سمت سنگهای اسیدی افزایش می
یابد، بطوریکه میزان کلارک در سنگهای اوترابازیک ۵-۱۰*۱% در سنگهای
بازیک ۴-۱۰*۸% و در سنگهای با منشأ ماگمایی اسیدی ۳-۱۰*۲%
می باشد. (۴)

کانی های اصلی سرب و درصد سرب در هر
کدام به ترتیب زیر می باشد:

گالن با ۶/۸۶% سرب، جیمسونیت با
۱۶/۴۰% سرب، بولانگریت با ۴۲/۵۵% سرب، بورنیت با ۶/۴۲% سرب، سروسیت با ۶/۷۷% سرب و
آنگلزیت با ۳/۶۸% سرب.

۳-۱ ژئوشیمی و مینرالوژی روی:

روی دارای ۵ ایزوتوپ پایدار است که
اعداد جرمی آن ۶۴، ۶۶، ۷۸، ۸۰ می باشد که در این میان بیشترین ایزوتوپ آن ایزوتوپ
۶۴ با فراوانی ۹/۴۸% می باشد. روی از لحاظ فراوانی در رتبه بیست و سوم پوسته زمین
قرار دارد. کلارک روی تا حدودی بیشتر از سرب می باشد، میزان کلارک روی ۳-۱۰*۳/۸
و ضریب تجمع آن برای تشکیل کانسارهای اقتصادی ۵۰۰ می باشد. میزان کلارک روی از
سنگهای ماگمائی با منشأ بازی به سمت سنگهای ماگمایی با منشأ اسیدی افزایش پیدا می
کند. میزان کلارک در سنگهای اولترابازیک ۳-۱۰*۳% در سنگهای بازی ۳-۱۰*۳/۱%
و در سنگهای اسیدی ۳-۱۰*۶% می باشد. میزان کلارک در سنگهای اسیدی خیلی
نزدیک به میزان کلارک در پوسته است. کانی های اصلی روی و درصد روی هر یک به صورت
زیر می باشد:

اسفالریت با ۶۷% روی، ورتزیت با ۶۳%
روی، اسمیت زونیت با ۵۲% روی، همی مورفیت با ۷/۵۳% روی. (۴)

۴-۱ انواع کانسارهای سرب و روی:

بطور کلی انواع کانسارهای سرب و روی
عبارتند از:

۳-۱) اسکارن

۳-۲) رگه ای

۳-۳) استراتاباند

۳-۴) دگرگونی

۱-۴-۱ کانسارهای
اسکارن:

چنانچه در دگرگونی مجاورتی موادی از
توده نفوذی به سنگ میزبان افزوده شود، کانسارهای اسکارن پدید می آید. بطور معمول
کانی های منطقه اسکارن متنوع و فراوانند. اسمیرنف این کانسارها را با توجه به
مبانی مختلف به پنج گروه تقسیم کرده که در این میان به رده بندی بر مبنای ترکیب
سنگ های دربرگیرنده توده نفوذی اهمیت بیشتری داده زیرا به اسکارن آهکی، اسکارن
منیزیتی و اسکارن سیلیکاته اشاره می کند.

امروزه این کانسارها را که از
دیدگاه اقتصادی مورد توجه بسیاری از زمین شناسان قرار دارند بر مبنای نوع غالب و
چیره و با ارزش موجود در آنها تقسیم بندی می کنند که در حقیقت دنباله رده بندی این
کانسارها بر پایه نوع سنگ در بر گیرنده توده نفوذی است.

زمین شناسی (زمین های تقویت شده)

بدون دیدگاهمقدمه

در سال ۱۹۹۷ یک اداره مرکزی جدید در Iserlobhm طراحی گردید. ساختار آن بگونه ای بود که
دارای یک شیب خاص در جهت شمال بود. محل آن از غرب به خط راه آهن از شمال به جاده
۴۶
A منتهی می گردید. تفاوت سطح در مرزهای شمالی
و جنوبی ۱۷ متر بود. هدف ساختار حفاظت از ساختمان جدید در برابر شلوغی خیابان ۴۶
A بود در عین حال محل پارک مناسبی را ایجاد می
نمود. که در شکل ۱ نشان داده شده است.

زیرنویس شکل ۱ : ساختار طبیعی در بخش شمالی – جنوبی و
ایده حاکم بر ساختار

در نتیجه زمینی به مساحت m2 3500 به عنوان محل پارک در جلوی ساختمان تعبیه گردید. یکی از
خصوصیات ساختمان به کاربری یک عایق صوتی بود. به این دلیل، خط در راستای ساختار تقویت شده ثابت بود. خط در
پایا دیواره به واسطه و جر و موزهای زمینی ثابت شده بود. این شرایط منجر به تغییر
وضعیت ۸۰ درجه ای ساختمان با افزایش ارتفاع
m7/16 گردید. طول نهایی این دیواره در طول خط فوقانی به میزان m215 محاسبه گردید. در این راستا یک سری
ساختارهای خاص تعبیه گردید. این پروسه به عنوان یک کار جانبی برای ساختمان انجام
گردید.

خاک

بدون دیدگاه

مراحل مختلف آزمایش خاک

 

آزمایش تحکیم :

هدف از انجام آزمایش تحکیم، تشخیص شدت و
میزان نشت در خاک‌های رسی می‌باشد.

در این آزمایش نمونه خاک در درون یک هسته
فلزی و بین دو صفحه متخلخل قرار داده می‌شود. و این حلقه در آب غوطه ور می گردد و
بار بر نمونه اعمال می‌گردد. تعیین در ارتفاع نمونه توسط یک عقربه مدرج اندازه
گیری می‌شود و هر ۲۴ ساعت یک با فشار روی نمونه ۲ برابر می‌گردد سپس منحنی زمان
متغیر برای بارگذاری‌های مختلف کشیده می‌شود از روی این منحنی‌ها می‌توان زمان
تحکیم و مقدار نشت خاکها را بدست آورد.

همچنین تغییرات تحکیم پوکی نمونه نسبت به
فشار نیز بررسی می‌شود که در زیر آورده شده است.

روش انجام محاسبات

ارتفاع قسمت جامد نمونه قبل بارگذاری:  

ارتفاع منافذ قبل از بارگذاری:

پوکی اولیه:

در اثر اولین افزایش بار تغییر شکل را
خواهیم داشت، که تغییر پوکی
از آن بدست می‌آید.

پوکی چدید را که بعد از افزایش بار ایجاد
شد از فرمول زیر محاسبه می‌کنیم

 

این کار برای
بارگذاری‌های بعدی نیز تکرار می‌شود. سپس نمودار
P
و پوکی به صورت یک منحنی بر روی کاغذ نیمه لگاریتمی رسم می‌شود.

مقدمه:

از قرون و اعصار گذشته بشر در پی دستیابی به امکانات و
ابزارهای توسعه تلاشهای فراوانی را در راه کشف مجهولات وتازه‌ها انجام داده است.

بی‌شک فلز
درعصر حاضر به عنوان زیر ساخت توسعه و فناوری همواره مورد توجه بوده و کشورهای
پیشرفته جهان با علم به این نکته سعی فراوانی را در راه کشف وتوسعه‌ ذخایر و منابع
فلزی خود انجام داده و هم اکنون نیز علاوه بر استفاده‌ بهینه از ذخایر و منابع خود
چشم به بهره‌برداری از مواد و کانی‌های غنی موجود در کرات دیگر و من جمله ماه
دارند.

بدیهی است با توجه به بودن ذخایر و معادن قابل استحصال
کشورها و همچنین استفاده‌ نادرست در بعضی مناطق، دورنمای صنعت فلز مبهم نماید با
توجه به مطالب فوق نیاز بشر به ابداع روشهای جدید فرآوری جهت بهره‌برداری از
معادن و ذخایر کم عیار و همچنین استحصال
آن بخشی از کانی‌هایی که از لحاظ متالوژیکی و کانه‌آرایی مشکل‌زا می باشند ضروری
به نظر می‌رسد.

لذا در عصر
حاضر تمام توجهات به سمت مواد و کانیهایی است که تاکنون مورد توجه نبوده و یا به
دلیل مشکلات فرآوری قابل استحصال نبوده‌اند.

با توجه به این مطلب فلز آلومینیوم نیز از این قاعده
مستثنی نبوده و نیاز بشر به تولید واستحصال آن در سالهای آتی بسیار مورد توجه می‌باشد.
در حال حاضر در صنعت آلومینیم جهان مهمترین منبع برای تأمین آلومینیوم کانی بوکسیت
می‌باشد.

هم‌اکنون مهمترین و بهترین گزینه‌ برای تأمین آلومینیوم
بعد از بوکسیت، آلونیت می‌باشد. کانیهای دیگری نیز جهت تولید آلومینیوم مورد توجه
قرار دارند که از آن جمله می‌توان به آنورتوزیت
نفلین- رسها و شیل اشاره کرد.

سمیناری که در حال مطالعه می‌فرمایید بحث در مورد
روشهای موجود فرآوری کانی آلونیت در گذشته و حال می‌باشد که همراه با بحث در مورد
رفتارهای اختصاصی کانی آلونیت در شرایط مختلف شیمیایی و حرارتی و مطالعه دقیق خواص
این کانی در محیطهای اسیدی و قلیایی می‌باشد.

همچنین کاربردهای مختلف آلونیت به غیر از تولید آلومینا
مانند استفاده به عنوان منعقد کننده ( کواگولان) و ( فلوگولانت) در بحث تصفیه آب (‌
Water Treatment
) و داروسازی مورد بحث قرار گرفته است.

بحث در مورد مشکلات محیط زیستی و مشکلات موجود فرآوری
این کانی نیز از جمله مطالعات انجام گرفته در این سمینار می‌‌باشد. در پایان لازم
می‌دانم از استاد راهنمای درس سمینار جناب آقای دکتر محمدمهدی سالاری‌راد و همچنین
کمکها و راهنماییهای استاد درس سمینار جناب آقای مهندس یاوری کمال تشکر را بنمایم.

در آخر امید است با تلاش و کوشش شبانه‌روزی متخصّصین و
کارشناسان صنعت و معدن وابستگی عظیم درآمد کشور به نفت به مرور زمان کم شده و ما
نیز همچون سایر کشورها در حفظ ذخایر و
منابع ملّی خود برای آیندگان کوشاتر باشیم.

سهند اندرزی گرگریفلزات سنگیت

بدون دیدگاه

فلزات
سنگین[۱]

در کتب و مراجع گوناگون تعاریف و
تفسیرهای مختلفی از فلزات سنگین به عمل آمده است. علت اطلاق لفظ سنگین، وزن مخصوص
بالاتر از ۶ گرم بر سانتیمتر مکعب می‌باشد، که این فلزات دارا هستند. این فلزات
دارای نقاط ذوب و جوش بسیار متفاوتی می‌باشند.

به طوری که در این گروه جیوه Hg پائین‌ترین نقطه جوش یعنی oc87/38- و مولیبدن (Mo) بالاترین نقطه
جوش یعنی
c 0 4612 را
دارا می‌باشد.

اکسید فلزات سنگین در جدول تناوبی
هرچه به طرف گازهای نادر پیش برویم، در طبیعت پایدارتر است، و در سیستم بیولوژی با
مولکول‌های آلی ایجاد کمپلکس‌های پایدار می‌نماید.

حضور برخی از این عناصر از نظر
تغذیه حائز اهمیت می‌باشد. در حالی که در شرایط مشابه حضور برخی از آنها در بافت زنده
مضر می‌باشد. نیاز پستانداران به روی و مس به مراتب بیشتر از ید و سلینیوم و غلظت
آهن و روی در بافت‌های حیوان ضروری‌تر از منگنز و کبالت می‌باشد.

برخی عناصر غیر ضروری مانند برم (Br) و ربیدیوم (Rb) و سیلیکون در
مقایسه با فلزات کمیاب ضروری با غلظت بالا در بافت نرم و خون حضور دارند.


[۱] – Heavy Metals

فن آوری استخراج معدن

بدون دیدگاه

مقدمه:

در کشور نروژ راه
حلهای فن آوری ابتدایی همیشه برای حداقل رساندن و کنترل‌رهایی از آلودگیها در اثر
معادن غیر قابل استعمال سولفید وسیله‌ای ارجح بوده است. این برآورد و ارزیابیها
شامل راه حلهای متنوع، رسوبات زیرآب، جبران گذشته و بهره وری از بخش کثیر آبهای
طبیعی می باشد. معیار اصلی این قبیل راه حلها، علاوه بر تاثیر کم و هزینه نگهداری،
همیشه مورد استفاده بوده. به طبیعی واکنشهای موادشیمیایی زمینی به منظور نزدیک
آمدن هرچه ممکن به یک وضعیت ثابت شیمیایی رخ می دهند. به هرحال، پیچیدگی سیستم معمولاً پیش بینی نتیجه درست از یک راه
حل مشخص را مشکل می سازد و باعث تعجب بسیاری خواهد شد. تاکنون بعضی وقتها، ترجیحات
بار راه حلهای فن آوری و مقدماتی جدید
اقداماتی انجام می شد که مجبور به بهبود بخشیدن و رفع عیوب می بود. این برگه توصیف
به جد و جهد می کند. مثال خوبی از یک راه حل مبنی بر بهره‌گیری به طور طبیعی از
فعل و انفعالات موادشیمیایی زمین در معدن غیر مستعمل
kken L در نروژ مرکزی کشف
شده (که در فهرست شماره یک مشخص است) جائیکه یک معدن همچون یک
گیاه درمانی به منظور جابجایی مس از
گنداب سطح اسیدی استعمال شده است. همچنین در بخشهای بعدی به تفضیل شرح داده خواهد
شد که تاکنون اقدامات چاره ساز در معدن
kken L انجام شده و یک
موفقیت بزرگ در نظر گفته شده. به هر حال در طی دوسال اخیر صادرات مس اضافه اتفاق
افتاده و پیشرفت آینده نیز نامعلوم است. در برابر اطلاعات صدوراخیر مس ازمعدن
kken L ، هیئت مدیره
استخراج معدن نروژیها اقدام به یک تحقیق کرده‌اند، در مورد راه حلهای کم هزینه‌ای
که می تواند به کار گرفته شود که آیا این موقعیت تا از دست دادن کیفیت طول می‌کشد؟

یک نکته جالبی وجود
دارد که آن تلقین آب معدنی با آب طبیعی می باشد که به منظور جابجایی مس از راه
خنثی سازی و روچگالش نسبی، ترکیبات غیرآلی بوجود می‌آورد. هدف، جابجایی مس محلول
بودن هیچ ابزار آهنی می باشد، بنابراین اجتناب از مسائل مربوط به مهار ته نشین
کردن مقادیر زیاد مس، رسوب آهن را آلوده می‌کند.

دسته‌ها