دانلود گزارش کارآموزی مراحل حسابداری پیمانکاری در قالب فایل Word ورد ۹۳ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : عملیات پیمانکاری :

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری

انواع قرارداد های پیمانکاری

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

ارجاع کار به پیمانکار

انعقاد قرار داد با پیمانکار

اجرای کار ( شروع عملیات )

خاتمه کار

سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

دارائی های جاری

بانک و صندوق

تخواه گردان ها

حساب های دریافتنی

حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

اسناد دریافتنی

پیش پرداخت ها

سپرده حسن انجام کار

درارئیهای ثابت :

دارائیهای ثابت مشهود

داراییهای ثابت نا مشهود

بدهی های جاری :

حسابهای پرداختنی

اسناد پرداختنی

پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت

سرمایه

در آمدها

هزینه ها

حساب پیمان

حساب کار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری

روش کار تکمیل شده

روش درصد پیشرفت کار

ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی

دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری

تعیین سود پیمان تکمیل شده

انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده

محاسبه صود پیمان نا تمام

نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم : مالیات پیمانکاری

مالیات مقملوع

مالیات بر در آمد پیمانکاری

در آ‚د مشحول مالیات پیمانکاری

مالیات موسسات پیمانکاری

شرکت های سهامی

نحوه نگهدای حساب های مالیاتی

پیش پرداخت مالیات

مالیات قطعی پیمان ها

ذخیره مالیات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش های مالی

ترازنامه

جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت

گزارش های عملیاتی

گزارش پیشرفت کار

صورت حساب صودو زیان

تراز آزمایشی

خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد

۱- مراحل انجام عملیات پیمانکاری

۲- حسابهای شرکت پیمانکاری

۳- روش های متداول حسابداری پیمانکاری

۴- مالیات پیمانکاری

۵- گزارش های مالی

۶- صورت مسئله پیمانکاری

پیشگفتار :

تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند .

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری :

در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد :

کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند .

پیمانکار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .

قرارداد : رابطه حقوقی بین طرفین است که منشا تعهد و التزام می باشد و شامل موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار است .

موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد .

انواع قراردادهای پیمانکاری :‌

قرارداهای پیمانکاری به حالت های مختلف تنظیم می شود اما معمولا یکی از دو حالت کلی زیر را دارا است .

الف) قراردادهای مقطوع :

در این نوع قراردادها ، پیمانکار با مبلغ مقطوعی به عنوان بهای کل پیمان و یا مبلغی یعنی برای واحد هر کار ( مثلا یک متر خاکبرداری ) توافق می کرد در برخی از موارد ، طبق ماده خاصی بهای واحد هر کار یا مبلغ کل پیمان بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها تعدیل می شود در این نوع قرارداد هزینه های مواد ، مصالح ، ویتامین D سایر هزینه ها با پیمانکار است که اگر کمتر از مبلغی که از کارفرما دریافت می کند خرج نماید برایش سود محسوب می شود .

ب) قراردادهای اسانسی :

در این وع پیمان ها ، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانکار تادیه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معینی از مخارج یا حق الرحمه ثابتی به پیمانکار پرداخت می شود .

یکی از خصوصیات قراردادهای پیمانکاری این است که مدت اجرای قرارداد معمولا به بیش از یک دوره مالی تسری می یابد لکن تول مدت اجرای قرارداد نباید ملاک شناخت قراردادهای پیمانکاری قرار می گیرد .

ج) قرار داد مدیریت اجرائی علاوه بر دو نوع قراردادهای ذکر شده از قرارداد زیر نیز می توان استفاده نمود :

در این نوع قراردادها بهای مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پیمانکار پرداخت می شود و هر مبلغ معین و مشخص که در ابتدای قرارداد توافق شده و در پایان کار به عنوان حق الزحمه به پیمانکار پرداخت می شود .

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : ۹۳

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری

بدون دیدگاه

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در قالب فایل Word ورد ۲۸ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فرم اطلاعات کارآموزی و چکیده کارآموزی ۱
برگ سه نسخه‌ای ۱
صورت مغایرت ۲
ترازگیری سند‌های شهریه ۳
فصل اول
«تعاریف کلی و اصول» ۴
مقدمه ….. ۶
«بیان مسأله» ۷
ضرورت تحقیق و اهداف آن: ۱۵
قلمرو تحقیق: ۱۵
مفاهیم تئوریک: ۱۶
فصل دوم
یافته‌های تحقیق ۲۲
نتیجه‌گیری : ۲۶

برگ سه نسخه‌ای
طریقه پر کردن برگ سه نسخه‌ای چک به بانک :
تاریخ بالای کادر به تاریخ واگذاری چک به بانک تاریخگذاری می‌شود و بقیه موارد بالای کادر را مانند برگ ارائه شده پر می‌کنیم و در داخل کادر تاریخ وصول چک، شماره چک و شماره حساب ،نام بانک و شعبه مورد نظر و مبلغ چک را به حروف وعدد یادداشت می‌کنیم .
توضیح درمورد برگه سه نسخه :
برگ ۱- سند حسابداری :سند حسابداری بانک است.
برگ ۲ – اعلامیه بستانکاری برای مشتری:وصول قطعی به منزله وصول قطعی چک می‌باشد (یعنی اینکه مبلغ به حساب کسی که چک نزد او بوده است واریز گردیده است.
برگ ۳- رسید موقت: ،تا زمانی که چک وصول نگردیده است و در بانک جهت وصول باقی می‌باشد نزد مشتری می‌باشد.
برگه سه نسخه‌ای چک به بانک را دو روز قبل از تاریخ سر رسید چک همراه با چک نزد بانک شعبه یونک قرار می‌دهند این عمل را کلرنیگ می‌گویند.
کلرینگ به این معناست که اگر چک مورد نظر چک بانک ملی باشد یا سایر چک‌ها این گونه عمل می‌کنند که چک بانک ملی را نزد اداره پایاپای بانک ملی می‌برند و سایر چک‌ها را به اتاق پایاپای اسناد بانکی می‌برند و این گونه چک‌های موسسه را وصل می‌نماید.

صورت مغایرت
طریقه صورت مغایرت گرفتن به شرح زیر می‌باشد:
ابتدا صورت حسابی که بانک برای موسسه ارسال کرده را با سندی که موسسه دراختیار دارد مورد مقایسه قرار می‌دهیم تا اطمینان پیدا کنیم که تمام چک‌های نزد بانک وصول شده و اقلام باز در دو صورت فوق وجود نداشته باشد.
توضیح درمورد تراز صورت مغایرتی که ارائه شده است به شرح زیر است:
ارقام باز بستانکاربانک:ارقامی است که در صورتحساب بانک موجود می‌باشد ولی در دفتر معین موسسه به علت تحویل ندادن فیش‌ها توسط دانشجویان ثبت نشده است.
ارقام باز بدهکار بانک :برداشتهای بانک بابت هزینه کارمزد ،دست چک ،حواله .
ارقام باز بدهکار دفتر معین: زمانی در این قسمت مبلغی نوشته می‌شود که مثلاً مبلغی توسط دانشجویان در شعبه‌ا ی بغیر از شعبه پونک واریز شده باشد و فیش به دانشگاه ارائه شده ولی هنوز به بانک نرسیده است.

ترازگیری سند‌های شهریه
طریقه ترازگیری سندهای شهریه:
اطلاعات داخل سند های شهریه تشکیل شده از بانک، بدهکاران، اسناد دریافتنی، تخفیفات شهریه بستانکاری از قبل، بستانکاران تهران سما، وام بلند مدت که در قسمت بدهکار تراز قرار دارند و در قسمت بستانکار شهریه، بدهکاری از قبل، بیمه، بستانکاران آورده شده است و تراز سند‌های شهریه از جمع تک‌تک اطلاعات فوق که مندرج در یکی از صفحات سند شهریه می‌باشد تکمیل شده است قابل ذکر است که جمع هر صفحه از سند ها در یک سطر از تراز نوشته می‌شود.

«تعاریف کلی و اصول»
ماده ۱: کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.
ماده ۲: کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی به درخواست کارفرما کار می‌کند.
ماده ۳: کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند و کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه‌ تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر بر عهده می‌گیرند.
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : ۲۸

دانلود گزارش کارآموزی شرکت غذایی پیچک طراحی سیستم مالی صنعتی در قالب فایل Word ورد ۴۷ صفحه کاملا قابل ویرایش آماده دانلود و پرینت می باشد .

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

گزارش کارآموزی در شرکت غذایی پیچک طراحی سیستم مالی صنعتی

فهرست مطالب

عنوانصفحه

۱- فصل اول: آشنای کلی با مکان کارآموزی۱

۱-۱-تاریخچه۲

۲-۱-نمودار سازمانی۴

۳-۱-شرح مختصری از مکان کارآموزی۵

۲- فصل دوم:ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی۶

۱-۲- اصول و مبانی کلی حسابها۷

۲-۲-اصول و مبانی کلی حسابهای مالی۷

۳-۲- کلیات تولید۸

۴-۲- اصول و عوامل قیمت تمام شده۱۰

۵-۲- عوامل قیمت تمام شده۱۱

۱-۵-۲-مواد اولیه و بسته بندی اصلی۱۲

۲-۵-۲-سربار(هزینه های تولید)۱۲

۶-۲-ضایعات تولیدی۱۴

۷-۲-مراکز هزینه۱۵

عنوانصفحه

۱-۷-۲-مراکز هزینه(دوایر) تولیدی۱۵

۲-۷-۲-مراکز هزینه (دوایر) تشکیلاتی۱۷

۸-۲-اصول و مبانی کلی بودجه و استانداردها۱۸

۹-۲-محاسبه قیمت تمام شده استاندارد تولیدات۱۹

۱۰-۲-اصول و مبانی کلی روشها۲۲

۳-فصل سوم:آزمون آموخته ها و نتایج آشنایی با شرکت صنایع غذایی پیچک ۲۳

۱-۳-فعالیت مالی۲۴

۱-۱-۳-دایره دریافت و پرداخت۲۴

۲-۱-۳-دایره صدور اسناد و دفترداری۲۶

۲-۳-شرایط اجرای نظام حسابداری مالی (صنعتی)۲۶

۳-۳-حسابها ۲۷

۴-۳-روشها۲۷

۵-۳-توضیح فرم سند حسابداری۲۸

۶-۳- تعریف عملیات مختلف مالی و انجام ثبت حسابداری و تعیین چگونگی شناسایی سود و بستن حسابها۲۸

عنوانصفحه

۷-۳-تعیین کنترلهای داخلی لازم در مراحل مختلف۳۰

۱-۷-۳-نحوه کنترل داخلی۳۱

۲-۷-۳-دریافتها۳۱

۸-۳-خلاصه اهم رویه های حسابداری۳۲

۱-۸-۳-موجودی مواد و کالا۳۲

۹-۳-نسبتهای مالی۳۲

۱-۹-۳-نسبتهای نقدینگی۳۳

۲-۹-۳-نسبتهای سرمایه گذاری۳۳

۳-۹-۳-نسبتهای سودآوری۳۳

۱۰-۳-عملکرد مالی شرکت ۳۵

۱-۱۰-۳-سود و زیان۳۵

۲-۱۰-۳-ترازنامه۳۵

۴-فصل چهارم:انتقادات و پیشنهادات۳۶

۱-۴-انتقادات و پیشنهادات۳۷

۵-فصل پنجم:پیوست۳۹

عنوانصفحه

۱-۵-فرم پیشرفت کارآموزی (فرم شماره ۱ و۲)

۲-۵-فرم پایان دوره کارآموزی

۳-۵-فرم شرح گزارش ماهانه

۴-۵-فرم نظرات و پیشنهادات

۵-۵-صورت هزینه تنخواه گردان

۶-۵-برگ پرداخت طی اسناد بهادار

۷-۵-عملکرد مالی شرکت (سود و زیان، ترازنامه)

۸-۵-نسبتهای مالی

۹-۵-نمودار مقدار واقعی فروش

۱۰-۵-فرم سند حسابداری

۱۱-۵-سر فصلهای حسابداری

فصل اول:

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

۱-فصل اول

۱-۱-تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت پیچک در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۴۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۳۷۵۰ مورخ ۲/۱۲/۱۳۴۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

شرکت در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۹ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۷۲ به شرکت سهامی عام تبدیل شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان باقرخان، خیابان دکتر قریب شماره ۱۳۷ و محل کارخانه در شهریار، قریه بردآباد واقع است.

فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده(۳) اساسنامه عبارت از تهیه و تولید انواع مواد غذایی عملیات دامداری، کشاورزی، باغداری، ساخت انواع کنسرو، غذاهای منجمد، ایجاد سردخانه جهت نگهداری فرآورده های فوق و میوه تازه و واردات ماشین آلات، مواد اولیه مورد نیاز شرکت و صادرات است.

به موجب پروانه بهره برداری شماره ۳۶۰۵۰۹ مورخ ۳۰/۱۲/۵۴ که توسط وزارت صنایع صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۱۸۰۰ تن در تاریخ ۳۰/۱۲/۵۴ آغاز شده است.

وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۸۲سال ۱۳۸۲

نفرنفر

کارکنان دائم۸۵۹۰

کارکنان موقت۳۵۱۸

۱۲۰۱۰۸

مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در مواد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۳-۱-شرح مختصری از مکان کارآموزی

مشخصات تولیدی شرکت:

تولیدات شرکت را محصولات غذایی و سبزیجات منجمد تشکیل می دهد که در بسته بندیهائی به صورت قوطی، شیشه و یا پلاستیک عرضه می گردد. این محصولات در حال حاضر شامل کنسرو (ماهی تن، خورشت قرمه سبزی، خورشت قیمه سیب زمینی، لوبیا چیتی با گوشت و سس، لوبیا سبز و نخود فرنگی) کمپوت، خیارشور، سس مایونز و انواع سبزیجات منجمد(باقلا و لوبیا سبز، نخود فرنگی، پیاز و بامیه) می باشد که به صورت مرحله ای و انبوه تولید می شوند.

اغلب محصولات به تبع مواد اولیه نیاز در ساخت آنها در فصلهای بخصوصی از سال تولید شده و طی سال به فروش می رسند در نتیجه برنامه ریزی خرید مواد اولیه مورد نیاز و عقد قراردادها در زمان مناسب و وجود سرمیاه در گردش کافی، از عوامل مهمی است که در میزان تولید محصولات دخالت مؤثر دارند.

عملیات تولیدی در پنج کارگاه تولیدی «تن ماهی»، «کنسروهای گوشتی»، «سبزیجات منجمد و کنسورهای غیر گوشتی»، «سس مایونز» و «همبرگر و کباب لوله ای» انجام می شود.

فصل دوم:

ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته کارآموزی

۱-۲-اصول و مبای کلی حسابها

اصول و اهداف کلی حسابها، ایجاد امکان طبقه بندی و تفکیک حسابها به منظور جمع آوری و کنترل اطلاعات و ارقام مالی و تهیه و ارائه گزارشات و اعمال کنترلهای داخلی می باشد. حسابهای شرکت با خصوصیات سادگی، سهولت و انعطاف پذیری طراحی خواهند سد به نحوی که بتوان علاوه بر محاسبات مربوط به تعیین قیمت تمام شده محصولات در مقاطع ضروری، قابلیت کنترل بر مواد مصرفی و هزینه ها و مغایرت مربوطه را امکانپذیر ساخت.

۲-۲-اصول و مبانی کلی حسابهای مالی

حسابهای دارائیهای ثابت شرکت بر اساس نوع و یا داویر استفاده کننده تنظیم شده است. بر همین اساس وسائط نقلیه بر مبنای نوع و سایر دارائیهای ثابت بر اساس محل استقرار داویر استفاده کننده تفکیک گردیده اند. مظر به اینکه احتمال فقدان اطلاعات لازم در طبقه بندی دارایئاهای ثابت مطابق حسابهای تنظیمی در برخی از موارد وجود خواهد داشت لذا جهت هر یک از گروه دارائیها ثابت فوق که این احتمال وجود دارد یک حساب تحت عنوان «تفکیک نشده» ایجاد خواهد شد که این حساب تا هنگام تفکیک کامل آن گروه بر اساس طبقه بندی جدید مورد استفاده واقع میگردد.

از آنجائیکه سیاست کلی و متداول شرکت وصول مبلغ فروش قبل از صدور صورتحساب و تحویل کالا و نتیجتاً به صورت پیش دیافت میباشد، ثبت حسابداری مربوطه از طریق حساب جاری مشتریان انجام میپذیرد.

در مواردی نیز که فروش اعتباری بوده و یا وصول مبلغ فروش پس از صدور صورتحساب می باشد، ثبت حسابداری از طریق جاری مشتریان بعمل خواهد آمد. در پایان سال مالی مانده بدهکار هر یک از مشتریان به حساب بدهکاران تجاری و یا مانده بستنکاری آنها به حساب پیش دریافتها منتقل خواهد شد.

در صورت تشخیص مدیریت و به منظور ایجاد امکان کنترل صحیح و منطقی بر موجودیهای شرکت برخی از گروههای موجودی به دو بخش اقلام عمده و جزئی قابل تفکیک می باشد. اقلام عمده از طریق ایجاد کارت حسابداری انبار کنترل و هزینه مصرف آنها به هنگام استفاده، در حسابهای مربوط حسب مورد منظور خواهد شد. مصرف اقلام جزئی بر اساس بودجه در پایان هر ماه به حساب هزینه منظور شده و تعدیلات لازم در پایان ماه و همچنین سال مالی س از شمارش عینی به عمل خواهد آمد. تفکیک موجودیهای شرکت به اقلام عمده و جزئی با استفاده از دستورالعملی که به همین منظور تهیه می گردد به عمل خواهد آمد.

در نظام پیشنهادی حساب صندوق حذف گردیده و پرداختهائی که در حال حاضر توسط صندوق انجام می گیرد از طریق حسابهای تنخواه گردان مورد ثبت قرار خواهد گرفت. همچنین کلیه دریافتها عیناً در همان روز یا روز بعد به حساب بانک واریز و در حساب جاری شرکت ثبت میشود

۳-۲-کلیات تولید

محصولات تولیدی شرکت عبارت از انواع کنسروهای گوشتی و غیر گوشتی، فرآورده‌های گوشتی، سبزیجات منجمد، کمپوت، خیارشور و سس مایونز میباشد که در پنج کارگاه تولیدی «تن ماهی»، «کنسروهای گوشتی»، «همبرگر و کباب لوله ای»، «سبزیجات منجمد و کنسروهای غیر گوشتی» و «سس مایونز» کلاً تحت نظارت مدیریت تولید انجام میشود.

نحوه تولید محصولات به صورت انبوه بر اساس برنامه خرید و رسید مواد اولیه میباشد. شرکت علاوه بر تولید محصولات جهت فروش، سفارشاتی نیز از بعضی ارگانهای دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تولید محصولات کارمزدی با کیفیت اختصاصی دریافت مینماید. انجام خدمات تولیدی کارمزدی در اغلب موارد با دریافت مواد اولیه از جانب مشتریان صورت می پذیرد.

برنامه تولید با توجه به عوامل زیر توسط مدیریت کارخانه برای مقاطع سالیانه تعیین و ابلاغ میشود. لکن، طی سال با توجه به سهمیه شرکت از مواد اولیه و امکانات خرید مواد اولیه غیر سهمیه ای امکان تغییرات در مقدار تولیدات پیش بینی شده وجود دارد.

۱- ظرفیت تولید واقعی ماشین آلات

۲- میزان مواد اولیه و بسته بندی موجود و قابل دسترس با توجه به سهمیه شرکت و امکانات خرید

مواد اولیه و بسته یندی مورد مصرف کارگاههای تولیدی از انبارهای مربوط روزانه درخواست و تحویل شده و محصولات تولیدی پس از گذراندن دوره قرنطینه(محصولات با بسته بندی قوطی) و قبل از مرحله اتیکت زنی به انبار محصول تحویل می گردد. مرحلع اتیکت زنی گرچه جزئی از مراحل تکمیل تولید است ولی در حال حاضر توسط پرسنلی که در اختیار انبار محصول قرار دارد انجام میشود.

ضایعات ایجاد شده در کارگاه های شرکت به دو دسته تقسیم می شوند:ضایعات دست اول مربوط به ابتدای خط تولید بوده و اصطلاحاً ضایعات اول خط نامیده می شوند. این ضایعات شامل ضایعات ماهی، گوشت، قوطی، درب قوطی، شیشه، درب شیشه، پیاز و سبزیجات خام و خیار میباشد. تعدادی از اقلام ضایعاتی از جمله ضایعات ماهی و شیشه قابل فروش و بقیه ضایعات اول خط دور ریختنی میباشند. ضایعات دسته دوم مربوط به ضایعاتی است که در طول خط تولید ایجاد می شود که در مراحل مختلف تولید امکان به وجود آمدن آنها میرود اینگونه ضایعات در صورتیکه قابل برگشت به خط تولید باشند، مجدداً مورد استفاده قرار میگیرند و در صورتیکه غیر قابل استفاده باشند جزء ضایعات تولید محسوب می گردند.

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : ۴۷


بررسی انواع سهام

بدون دیدگاه

انواع سهام

 
1_ سهام با نام و بی نام
۲_ سهام با آورده نقدی و سهام با آورده‌ غیر نقدی
۳_ سهام ممتاز یا عادی
۴_ سهم سرمایه، سهم مؤسس و سهم انتفاعی
۵_ سهام غیر قابل انتقال

مقدمه:
۱_  ابتدا بر تعریف سهام از دیدگاه دکتر اسکینی می نگرییم و سپس به توضیح به پیرامون انواع سهام می پردازیم. «در حقوق فرانسه سهم دارای دو مفهوم است: مفهوم اول آن با مفهوم سهم الشرکه در شرکتهای غیر سهامی (تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و  …) تطبیق دارد یعنی حقی است که شریک در شرکت دارد و مفهوم دوم ورقه ای است که حق مزبور در آن نوشته شده است قانون گذار ما این دو مفهوم را از یکدیگر جدا کرده است حق شریکت در شرکت، «سهم» و ورقه ای که بیانگر این حق است «ورقه سهم» خوانده می شود. ماده ۲۵ لایحه قانونی ۹۳۴۷ مقرر کرده است: «اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد» و همچنین به موجب ماده ۲۶ لایحه مذکور «ورقه سهام نکات زیر باید قید شود. ۱_ نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها  2_ مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن  3_ تعیین نوع سهام  4_ مبلغ اسمی سهام و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد  5_ تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

عنوان :
محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق درشرکت خزر برق براساس
مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر
چکیده
بنگاهها بدنبال راهی هستند تا با ایجاد مزیت رقابتی و کاهش هزینه های تولید ،در بازار های هدف نسبت به رقبا سهم بیشتری داشته باشند.مدل زنجیره ارزش مایکل پورترابزار مناسبی بودکه درسال ۱۹۸۵ برای ارزیابی وتعیین حوزه های کسب و کارمعرفی شد.این مدل کمک می کند تا تحلیل دقیق تری از سازمانها و شرکتهایی که توان ایجاد ارزش و مزیت رقابتی را دارندداشت.
زنجیره ارزش مجموعه‌ای از عملیاتهایی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود.محصولات از میان حلقه های این زنجیره عبور می کنند و در هر حلقه ارزشی به محصول نهایی افزوده می گردد.
معمولاً، هر حوزه کسب و کاری می بایست یک زنجیره ارزش داشته باشد، به این معنی که شرکت های متنوع (از لحاظ نوع کسب و کار)، چندین زنجیره ارزش دارند، که به طور افقی یا عمودی با هم ارتباط دارند یا اگر استراتژی تنوع، خطوط کسب و کاری مستقل از هم را ایجاد نماید،
از این مدل می‌توان برای دسته‌بندی وشناسایی فعالیتها و محاسبه میزان افزایش ارزش افزوده هرفعالیت استفاده کرد.اگر شرکتی بتواند درشناسایی وتحلیل فعالیتهای ارزش زای تولیدی بدرستی عمل کند و آن را مدیریت کند،در این صورت می تواند میزان تاثیرهر فعالیت در فازهای تولید را محاسبه و جهت حذف یا توسعه فعالیتی خاص با آگاهی کامل از وضعیت موجود و نتیجه آتی اقدام نمود..
در این تحقیق بر مبنای  مدل پورتر فعالیتهای ارزش زای شرکت خزر برق در دو بخش اصلی وفرعی شناسایی و هزینه های فعالیتها در هر فاز ومجموع آنها وهمچنین میزان ارزش افزایی هر فعالیت و هر فاز و در نهایت در انواع محصولات این شرکت به طور جداگانه دقیق محاسبه میگردد.شرکت خزر برق می تواند از نتایج بدست آمده در اصلاح فرآیند تولید و تغییر در میزان تولید انواع محصولات و همچنین بازنگری در بخشهای فروش وخدمات پس از آن ،استفاده نماید.

زنجیره ارزش مایکل پورتر- هزینه یابی براساس فعالیت- استراتژی تنوع- حوزه های کسب وکار- ارزش افزوده

فهرست مطالب
فصل اول: طرح تحقیق…………..۱
۱-۱- مقدمه…………۲
۱-۲- بیان مسئله …………….۳
۱-۲-۱- شناسایی فعالیتهای شرکت……………..۴
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ………………..۴
۱-۴- هدف کلی و اهداف جزئی تحقیق…………….۵
۱-۵- سوال یا فرضیه تحقیق ………………….۵
۱-۶- چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق…………………۶
۱-۷- تعریف عملیاتی ونظری٬ اصطلاحات……………………۷
۱-۷-۱- فعالیتهای اصلی…………۸
۱-۷-۲- فعالیتهای حمایتی…………………۸
۱-۸- قلمرو زمانی ومکانی تحقیق…………….۹
فصل دوم: ادبیات تحقیق…………۱۰
۲-۱- مقدمه……………………۱۱
۲-۲- مدل زنجیره ارزش پورتر……………….۱۱
۲-۲-۱- ملاحظات مدل پورتر …………….۱۳
۲-۲-۲- ارزش افزوده چیست؟………….۱۳
۲-۲-۳- روش‌های محاسبه ارزش افزوده]۲۳[……………..۱۳
۲-۳- نگرش زنجیره ارزش در طراحی زنجیره تامین…………..۱۵
۲-۴- علت استفاده پورتر از زنجیره ارزش………………….۱۵
۲-۵- حاشیهسود]۳۰[…………..۱۶
۲-۶- زنجیرهتامین………….۱۷
۲-۷-ایجاد مزیت در هزینه بر اساس زنجیره ارزش……………۱۷
۲-۸- طراحی مدل زنجیره ارزش در ابعاد کلی صنعت…………..۲۰
۲-۹- ده عامل پیشران در هزینه ها…………………….۲۱
۲-۱۰- مدل مفهومی زنجیره ارزش تسهیم اطلاعات…………….۲۱
۲-۱۱- چه مواردی هزینه فعالیت های زنجیره ارزشی را تعیین می نمایند ؟……………..۲۴
۲-۱۱-۱- محرکهای ساختاری هزینه…………..۲۵
۲-۱۱-۲- محرکهای اجرایی هزینه……………..۲۵
۲-۱۱-۳- رقابت هزینه ای …………………۲۶
۲-۱۱-۳-۱- سه بخش در زنجیر ارزشی شرکت تفاوت هزینه بر حسب رقبا…………….۲۶
۲-۱۱-۳-۲- تصحیح معایب هزینه ای مربوط به عرضه کننده ( فروشنده )…………..۲۶
۲-۱۱-۳-۳-  اصلاح معایب هزینه های داخلی…………..۲۶
۲-۱۲- تجزیهوتحلیلزنجیرهارزش……………..۲۹
۲-۱۳- زنجیرهارزشوتجزیهوتحلیلهزینه……………..۳۰
۲-۱۴- تعریفزنجیرهارزشبهمنظورتجزیهوتحلیلهزینه……………..۳۰
۲-۱۴-۱- رفتارهزینهها…………..۳۱
۲-۱۵- پیشینه تحقیق …………..۳۱
۲-۱۵-۱- تحقیقات داخلی………………..۳۱
۲-۱۵-۱-۱- تحلیلزنجیرهارزشدرخوشهمبلمانتهران………….۳۱
۲-۱۵-۱-۲- مقالهتاثیراتفناوریاطلاعاتبرزنجیرهارزشسازمانی…………..۳۴
۲-۱۵-۱-۲-۱- برنامه ریزی منابع انسانی چیست؟………………….۳۴
۲-۱۵-۱-۲-۲- تحلیلزنجیرهارزشصنایعفرآوریسیبزمینیاستاناردبیل.]۲۰[…………..۳۶
۲-۱۵-۲- تحقیقات خارجی……………….۴۰
۲-۱۵-۲-۱- نوآوری زنجیره ارزش…………۴۰
۲-۱۵-۲-۲- زنجیره ارزش……………..۴۰
۲-۱۵-۲-۳- راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش………….۴۰

فصل سوم:روش تحقیق…………..۴۲
۳-۱- روش تحقیق: کاربردی- توصیفی………….۴۳
۳-۲- جامعه آماری…………..۴۳
۳-۳- متغیرها……………….۴۳
۳-۴- ابزار جمع آوری اطلاعات……………..۴۳
۳-۵- روایی ابزار……………۴۴
۳-۶- مراحل اجرا……………. ۴۴
۳-۷- روش محاسباتی………….. ۴۴
۳-۷-۱- نحوه محاسبه ارزشافزوده……………. ۴۵
۳-۷-۱-۱- روش تفریقی………………….۴۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری………… ۴۶
۴-۱- مقدمه……………………۴۷
۴-۱-۱-  انواع تابلو ها از نظر سطح ولتاژ………………….۴۷
۴-۲- بررسی سوال فرعی اول تحقیق…………….۴۸
۴-۲-۱- مرحله اول تدارکات ورودیها………….۴۸

۴-۲-۲- مرحله دوم:عملیات ساخت و تولید………………۴۹
۴-۲-۲-۱- قسمت های مختلف کارگاه تابلو سازی…………..۴۹
۴-۲-۲-۱-۱- قسمت فلز کاری ………….۴۹
۴-۲-۲-۱-۲-  قسمت رنگ………………..۵۰
۴-۲-۲-۱-۳- قسمت مونتاژ الکتریکی…………………..۵۲
۴-۲-۳- مرحله سوم: تدارکات خروجی………………..۵۳
۴-۲-۴- مرحله چهارم: بازاریابی و فروش……………..۵۳
۴-۲-۵- مرحله پنجم :خدمات پس از فروش……………۵۳
۴-۳- بررسی سوال دوم فرعی …………….۵۴
۴-۳-۱- مرحله اول : تدارک ورودیها…………………..۵۴
۴-۳-۲- مرحله دوم: ساخت و تولید…………………….۵۶
۴-۳-۲-۱- لیست هزینه های مراحل تولید درانواع محصولات …………….۵۸
۴=۳-۳-  مرحله سوم:تدارکات خروجیها………………۶۸
۴-۳-۴- مرحله چهارم:بازار یابی وفروش……………….۷۰
۴-۳-۵- مرحله پنجم: خدمات پس از فروش ……………۷۱
۴-۴- بررسی سوال سوم فرعی………………۷۴
۴-۴-۱- سهم ومیزان هرکدام ازفعالیتهای ارزشی درارزش افزوده کل………………..۷۴
۴-۴-۲- محاسبه در صد هزینه های هر فاز …………..۷۴
۴-۴-۳- درصد ارزش افزوده هر فعالیت در انواع محصول ……………۷۷
۴-۴-۴- درصد ارزش افزوده ایجاد شده در انواع محصولات………….۸۲

فصل پنجم:نتیجه گیری……………۸۴
۵-۱- مقدمه ………………….۸۵
۵-۲- مقایسه با دیگر تحقیقات………………۸۶
۵-۲-۱- شرکت خزر برق ساحل………….۸۶
۵-۲-۲- مبلمان خوشه تهران……………..۸۶
۵-۲-۳- شرکت خودرو سازی ایران……………۸۶
۵-۲-۴- زنجیره ارزش صنایع منتخب استان اردبیل…………..۸۷
۵-۲-۵-  بهبود مستمر زنجیره های ارزش – تأمین……………۸۷
۵-۲-۶- تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش…………….۸۷
۵-۲-۷- نوآوری در زنجیره ارزش…………………….۸۸
۵-۲-۸-  زنجیره ارزش…………………….۸۹
۵-۲-۹-راهنمایی برای تحلیل زنجیره ارزش…………..۸۹
۵-۳- محدودیتهای تحقیق……………………۸۹
۵-۴- محدودیتهای محقق………….۹۰
۵-۵- پیشنهاد به شرکت خزر برق…………..۹۱
۵-۶- پیشنهاد به دیگر محققین………………۹۱
۵-۷- نتیجه گیری…………….۹۲
منابع………….۹۳

پایان نامه حسابداری
حسابداری
پایان نامه ارشد حسابداری
پایان نامه حسابداری ارشد
پایان نامه کارشناسی حسابداری
خرید پایان نامه حسابداری

تحقیق بیلان یا ترازنامه در حسابداری

بدون دیدگاه

تحقیق بیلان یا ترازنامه در حسابداری در قالب فایل ورد ۱۲ صفحه قابل ویرایش
تعریف کوتاه یبان یا ترازنامه

ترازنامه یا بیلان عبارتست از صورتحسابی است که وضعیت مالی یک موسسه را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد. صورتی که وضع مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.
در ترازنامه سه قلم اطلاعاتی دارایی، بدهی و سرمایه مشخص می‌گردد. بدهکاران به شرکت نیز جز دارایی‌های شزکت محسوب می‌گردند ، زیرا بدهکاران نیز در نهایت با پرداخت پول به صندوق شرکت و یا پرداختهای از نوع دیگر (چک و…) موجب افزایش دارایی ترازنامه میشوند.
ترازنامه در واقع همان معادله حسابداری است که در آن ارقام مربوط به هریک از دو طرف معادله تفکیک و با طبقه بندی جزییات نمایش داده شده است و به عبارتی ترازنامه صورتی از مایملک و بدهیهای یک موسسه می باشد.

تحقیق بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC ) در تعیین قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی در قالب فایل ورد ۲۸ صفحه قابل ویرایش

چکیده تحقیق هزینه یابی :
زمینه و هدف : هزینه یابی و تجزیه و تحلیل هزینه ها ، ابزاری مدیریتی است که می تواند مدیران را در دستیابی به داده های بایسته برای تصمیم گیری های آگاهانه تر در رابطه با سرمایه گذاری برای اقدامات و زیر ساختارها یاری دهد . هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی بیمارستان بهبودی  با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال ۱۳۹۱ بوده است .  
مواد و روش پژوهش : مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی است که به صورت مقطعی و گذشته نگر اجرا شده است . داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با مسئولین بیمارستان و واحدهای ذیربط ، مشاهده فعالیت های بخش رادیولوژی و بررسی مدارک و دفاتر موجود در بخش و واحدهای اداری و پشتیبانی جمع آوری گردید . سپس ، قیمت تمام شده بخش رادیولوژی با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت و با به کارگیری نرم افزار Excell محاسبه شد .
یافته ها : بررسی های انجام شده نشان می دهد که کل هزینه ها و درآمد اختصاصی بخش ، به ترتیب ، مبلغ ۳۰۴۸۱۳۷۰۸۴۰ ریال و ۲۹۳۵۳۹۸۲۲۱۹ ریال است هزینه واحد خدمت بخش رادیولوژی نیز ۱۴۶۹۹۷۳٫۵۱ ریال محاسبه شده است .
نتیجه گیری : بر اساس یافته های پژوهش می توان از طریق بهبود عملکرد ، به خصوص اصلاح اقدامات مدیریت منابع انسانی و نیز استانداردسازی مصرف به منظور کاهش هزینه های مصرفی ، قیمت تمام شده خدمات را کاهش داد .
واژه های کلیدی : قیمت تمام شده ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، رادیولوژی ، بیمارستان .

پاورپوینت تحقیق خلاصه اصول حسابرسی ۱

بدون دیدگاه

پاورپوینت تحقیق خلاصه اصول حسابرسی ۱ در ۲۸۲ صفحه قابل ویرایش
توضیحات کوتاهی از فصل یک تحقیق

پیشرفت صنعت وتجارت وایجاد قوانین واعمال نظر دولت در صنایع وشرکتها موجب شده که آنهاحسابهاوصورتهای را به تایید حسابرسان برسانند.
حسابرسی عبارت است از رسیدگی  به اسناد ومدارک یک موسسه یا واحد تجاری  جهت تهیه گزارشی که حسابرس راجع به روش  حسابداری وصحت صورتهای مالی اظهارنظرکند.
موضوع حسابداری تهیه وتنظیم سند حسابداری است .حسابدارفعالیتها را روزانه ثبت میکند ونسبت به صحت آنها تردید ندارد اما حسابرس گزارش تهیه واظهارنظر میکند
داشتن اطلاعات جامعی از اصول حسابداری روشها استانداردهای مقبول حسابداری  وحسابرسی –اطلاعات عمومی –اشنای با قوانین ومقررات مالی شهامت درابراز عقیده از ویژگیهای حسابرس است.
انواع حسابرسی مستقل عبارت است از :
از نظر دلیل ارجاع کار ۲-ماهیت رسیدگی ۳-زمان انجام رسیدگی ۴-شیوه انجام کار

فهرست فصل های تحقیق

نقش حسابرسی در اقتصاد کشور
آیین رفتار حرفه ای
مسولیت قانونی حسابرسان
حرفه حسابرسی
کنترل داخلی
دلایل و مدارک حسابرسی
نمونه گیری آماری
کاربرگهای حسابرسی کنترل کیفیت در مورد کار حسابرسی
رسیدگی به اسناد و مدارک طرح ریزی برنامه حسابرسی
حسابرسی سیستم های حسابگر الکترونیکی

پاورپوینت اهداف گزارشگری مالی دولت مرکزی:

توضیحات:
فصل چهارم نشریه ۱۴۱ سازمان حسابرسی 

قسمتی از متن:

در این هدف ، بر انعکاس اطلاعات واقعی ناشی از اجرای بودجه برای مقایسه با اعتبارات مصوب مجلس بر اساس استاندارد های بودجه تاکید می شود . از این رو، در بودجه دولت ایالات متحده ستونی برای ارائه ارقام واقعی وجود دارد . بر اساس این هدف ، در بودجه اطلاعاتی ارائه می شود که می تواند در سایر گزارشها به صورت اجزای بودجه ، صورت وضعیت منابع بودجه ای و یا در جداول تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مطالب:
ارائه اطلاعات به
کاربرد اهداف گزارشگری مالی
اهداف اصلی گزارشگری مالی دولت مرکزی
هدف اول : رعایت و التزام بودجه ای
الف ) منابع مالی بودجه ای چگونه به دست آمده و مصرف شده و آیا راههای تحصیل وجوه  و مصرف آنها طبق مصوبات قانونی بوده است؟
ب ) وضعیت مالی منابع بودجه ای چگونه است ؟
هدف دوم : اجرای عملیات
الف ) هزینه انجام برنامه ها و فعالیت های خاص ، اجزای تشکیل دهنده آن و هرگونه تغییرات در این هزینه ها
ب ) اقدامات  به عمل  آمده و  پیشرفتهای  حاصل  شده  و  امور خدماتی در نتیجه برنامه های دولت مرکزی و تغییرات ایجاد شده در زمان  انجام هزینه آن  
 ج ) کارایی و اثر بخشی مدیریت دولت بر داراییها و بدهیها
هدف سوم : مباشرت
الف ) وضعیت مالی دولت طی دوره مورد نظر تقویت یا تضعیف شده است
ب ) بررسی کفایت منابع مالی آینده برای حفظ سطح ارائه خدمات عمومی و ایفای تعهدات در سررسید
ج ) ارزیابی اثر عملیات دولت بر رفاه جاری و آینده جامعه
هدف ۴ : سیستمها و کنترل

افشاء در حسابداری مالی

بدون دیدگاه

توضیحات:
مربوط به درس تئوری حسابداری ۲

قسمتی از متن:

هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات ، عملیات و ورودیهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتقاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران ،اعطا کنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد.

فهرست:
تئوری های مورد استفاده در افشاء
بیانیه شماره ۵ مفاهیم حسابداری مالی در خصوص هدف های افشای اطلاعات
اصل افشاء
نظر پژوهش گران در خصوص افشاء
حدود سطح افشاء تا چه میزان است؟
نحوه اندازه گیری سطح افشاء
مقایسه افشای داوطلبانه و اجباری
مقررات افشاء
اندازه گیری کیفیت اطلاعات ارائه شده
بررسی رابطه بین کیفیت افشاء و مدیریت سود
شکل های افشاء
افشاء اطلاعات بر حسب قسمت های مختلف یک واحد انتفاعی
راههای متداول و مرسوم برای افشاء اطلاعات مالی
پنهان کاری در مقابل ارائه منصفانه و کامل
نمونه ای از افشاء اطلاعات حسابداری جدید در اجرای اصل و رعایت انصاف در افشای اطلاعات
منابع

دسته‌ها