پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در شرکت آلومینای ایران

چکیده:
این
تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت با بهره وری نیروی انسانی در
شرکت آلومینای ایران انجام پذیرفته است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع
همبستگی می باشد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات نیز دو پرسشنامه می باشد.
جامعه مورد مطالعه که تعداد آنان ۱۹۱۰ نفر می باشد شامل کلیه کارکنان شرکت
آلومینای ایران می باشد و نمونه آماری به صورت تصادفی وبا توجه به نامشخص
بودن شاخصهای پراکندگی جامعه، با استفاده از جدول مورگان ۴۰ نفر از مدیران
نمونه سنجش بهره وری و ۳۲۰ نفر نمونه جهت سنجش سبکهای مدیریت انتخاب شده
اند . با انجام آزمونهای همبستگی و آزمون تحلیل واریانس فرضیه اصلی در سطح
اطمینان ۹۹% مورد تائید قرار گرفت ومشخص شد بین سبکهای مدیریت با بهره وری
نیروی انسانی رابطه معنا داری وجود دارد و در فرضیات فرعی نیز۱-بین سبک
مدیریت وظیفه مدار و بهره وری نیروی انسانی رابطه معنا داری وجود دارد و۲-
بین سبک وظیفه مدار و بهره وری نیروی انسانی رابطه معنا داری وجود دارد و۳-
بین سبک وظیفه و رابطه مداری ضعیف با بهره وری نیروی انسانی رابطه معنا
داری وجود دارد و۴- بین سبک وظیفه و رابطه مداری قوی با بهره وری نیروی
انسانی رابطه معنا داری وجود دارد. و مشخص شد بین جنسیت،سن،مدرک تحصیلی و
تاهل و سابقه خدمت با میزان بهره وری کارکنان رابطه معنا داری وجود
ندارد.با توجه به نتایج به دست آمده به کارگیری سبک وظیفه مدار و توجه صرف
به انجام صحیح کارها توسط مدیران و مشارکت ندادن کارکنان ممکن است از
مهمترین علل پایین بودن بهره وری نیروی انسانی باشد و با استفاده از سبک
وظیفه و رابطه مدار قوی در سازمان ایجاد روحیه و خلاقیت و مشارکت می کند و
مدیران باید در کنار توجه به انجام درست کارها با روابط حسنه سطح بهره وری
را افزایش دهند.بطور کلی در مقایسه میانگین بهره وری ۴ سبک مدیریتی مشخص می
شود کارکنانی که با سبک وظیفه مدار و رابطه مدار قوی هدایت می شوند از
لحاظ بهره وری در سطح بالاتری قرار می گیرند.

فهرست مطالب:
چکیده 
مقدمه 
فصل اول:کلیات تحقیق
-۱-۱ بیان مسأله 
2-1- بیان ضرورت و اهمیت تحقیق 
1-3- بیان اهداف تحقیق 
1-4- فرضیات تحقیق 
1-5- متغیرهای تحقیق 
1-6- تعاریف نظری متغیرها 
1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- تعریف مدیریت 
2-2- مدیریت و روش های رهبری 
2-2-1- مدیریت خودکامه 
2-2-2- مدیریت مهارگسیخته 
2-2-3- مدیریت دموکراتیک 
2-2-4- مدیریت مشارکتی 
2-3-اهداف مدیریت 
2-4- وظایف مدیریت 
2-4-1- برنامه ریزی 
2-4-2- سازماندهی 
2-4-3- رهبری 
2-4-4- کنترل 
2-5- نظریات نئوکلاسیک ها و کلاسیک ها و دوره نوین در رابطه با سیک مدیریت 
2-5-1- نظریات نئوکلاسیک ها در مورد سبک مدیریت 
2-5-2- نظریات کلاسیک ها در مورد سبک مدیریت 
2-5-3- نظریات دوره نوین در مورد سبک مدیریت 
2-6- مدل سه بعدی اثربخشی ردین 
2-7- سبک های ۸ گانه مدیریت 
2-7-1-سبک های وظیفه مداری 
2-7-1-1- مدیر خودکامه 
2-7-1-2- مدیر مستبد خیرخواه 
2-7-2- سبک های رابطه مداری 
2-7-2-1- مدیر مطیع یا موعظه گر 
2-7-2-2-مدیر رشد دهنده 
2-7-3-سبک های وظیفه مداری و رابطه مداری قوی 
2-7-3-1- مدیریت سازشکار 
2-7-3-2- مدیریت مجری 
2-7-4-سبک های وظیفه مداری و رابطه مداری ضعیف 
2-7-4-1- مدیرگریز یا سزاوار 
2-7-4-2- مدیر مقرراتی یا دیوان سالاری 
2-8- تعریف بهره وری 
2-9- تاریخچه بهره وری 
2-10- اهمیت بهره وری 
2-11- بهره وری نیروی انسانی 
2-12- نظریه مدل 
2-12-1-توانایی 
2-12-2- وضوح 
2-12-3-کمک 
2-12-4- انگیزه 
2-12-5- ارزیابی 
2-12-6- اعتبار 
2-12-7- محیط 
2-13- عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی 
2-14- عوامل موثر در کاهش بهره وری 
2-15- شرایط لازم برای بهبودی بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها  
2-15-1- ارتباط 
2-15-2- تعهد  
2-15-3- تداوم 
2-16-  تحقیقات انجام شده در رابطه با سبک های مدیریت در داخل کشور 
2-17- تحقیقات انجام شده در رابطه با سبک های مدیریت در خارج از کشور 
2-18- تحقیقات انجام شده در رابطه با بهره وری نیروی انسانی در داخل کشور 
2-19- تحقیقات انجام شده در رابطه با بهره وری نیروی انسانی در خارج از کشور 
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱-روش و نوع تحقیق 
3-2- جامعه آماری 
3-3- نمونه آماری 
3-4- ابزار اندازه گیری 
3-5- روایی و پایایی در اندازه گیری 
3-5-1- روایی پرسشنامه 
3-5-2- اعتباردرونی پرسشنامه 
3-5-3-اعتبار بیرونی پرسشنامه 
3-6-روشهای تجزیه و تحلیل آماری داده ها 
فصل چهارم
۴-۱-آمارهای توصیفی 
4-1-1-توصیف فراوانی متغیرهای جانبی کارکنان 
4-1-1-1-بررسی حجم نمونه کارکنان از لحاظ جنسیت 
4-1-1-2- بررسی حجم نمونه کارکنان از لحاظ سن 
4-1-1-3- بررسی حجم نمونه کارکنان از لحاظ تاهل 
4-1-1-4- بررسی حجم نمونه کارکنان از لحاظ مدرک تحصیلی 
4-1-1-5- بررسی حجم نمونه کارکنان از لحاظ سابقه خدمت 
4-1-2-توصیف فراوانی متغییرهای جانبی مدیران 
4-1-2-1- بررسی حجم نمونه مدیران از لحاظ جنسیت 
4-1-2-2- بررسی حجم نمونه مدیران از لحاظ سن 
4-1-2-3- بررسی حجم نمونه مدیران از لحاظ تاهل 
4-1-2-4- بررسی حجم نمونه مدیران از لحاظ مدرک تحصیلی 
4-1-2-5- بررسی حجم نمونه مدیران از لحاظ سابقه خدمت 
4-1-3-توصیف فراوانی متغیرهای مستقل و وابسته 
4-1-3-1-جدول توزیع فراوانی سبک مدیریت 
4-1-3-2-بهره وری نیروی انسانی 
4-2-یافته های استنباطی 
4-2-1- فرضیه اصلی پژوهش 
4-2-2-فرضیه های فرعی پژوهش 
4-2-3-سایر یافته های پژوهش 
فصل پنجم
۵-۱- نتیجه گیری 
5-2- محدودیت های پژوهش 
5-3- پیشنهادات 
5-4- راهکارها برای تحقیقات آینده 
پیوست ها
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی 
پرسشنامه سبک های مدیریت 
برآورد اعتبار درونی آزمون (ضریب آلفا) 
منابع فارسی 
منابع لاتین 
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فهرست اشکال

مشخصات

دانـــــلود

  • 43 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌ها