پایان نامه ارزشیابی اجرای طرح آزمایشی مجتمع های آموزشی – پرورشی روستایی در ارتقای كیفی آموزش و پرورش

ویژگی پایان نامه(بطور خلاصه):

رشته: علوم تربیتی

منبع: دارد

نوع فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۱۰۱

پرسشنامه ها: در انتهای پایان نامه درج گردیده است.

چکیده:

هدف
اصلی پژوهش حاضر ارزشیابی اجرای طرح آزمایشی مجتمع های آموزشی – پرورشی
روستایی در ارتقای کیفی آموزش و پرورش ابتدایی شهرستان های گرمی و انگوت می
باشد.جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش متشکل از کلیه عوامل اجرایی مجتمع
های آموزشی – تربیتی شهرستانهای گرمی و انگوت در سال تحصیلی ۸۹-۹۰ می
باشد.که تعداد این افراد جمعاً ۹۳ نفر که در ۲۶ مجتمع آموزشی،مشغول به
فعالیت می باشند.نمونه آماری مورد نظر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده
انتخاب شده بدین ترتیب که از ۱۳ مجتمع آموزشی شهرستان انگوت با عوامل
اجرایی ۲۸ نفری ۲۰ نفر انتخاب، و از ۱۳ مجتمع آموزشی شهرستان گرمی با عوامل
اجرایی ۶۵ نفری ۵۳ نفر و کلاً از مجتمع های آموزشی دو شهرستان ۷۳ نفر به
عنوان نمونه انتخاب شده است. برای ارزشیابی این طرح آزمایشی از پرسش نامه
بسته پاسخ و باز پاسخ محقق ساخته که به ترتیب شامل ۱۸ سوال و ۲ سوال می
باشداستفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل
فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده است.بعد از تجزیه و تحلیل با استفاده
از نرم افزار
spss نتایج زیر به دست آمد.

طبق پاسخ دهندگان عوامل اجرایی مجتمع ها:(پاسخ هایی که دارای بیشترین فراوانی است):

– فضا و محیط آموزشی مناسب(بسیار خوب،۴۶٫۶%)

– منابع مالی کافی(متوسط،۴۹٫۳%)

– تجهیزات آموزشی مناسب(متوسط،۶۰٫۳%)

– نیروی انسانی متخصص و توانمند آموزشی(بسیار خوب،۴۷٫۹%)

– توسعه کارگروهی بین مدارس تحت پوشش مجتمع ها(بسیار خوب،۴۷٫۹%)

– استفاده مدارس تحت پوشش مجتمع هااز امکانات یکدیگر(متوسط،۴۶٫۶%)

– اقدام ویژه برای ارتقای سطح بهداشت محیط مدارس وتندرستی دانش آموزان(بسیار خوب،۳۷%)

– بهبود کیفیت نظارت برعملکردآموزشی – تربیتی مدارس(بسیار خوب،۴۱٫۱%)

– کاهش نابرابری آموزشی میان مدارس تحت پوشش(بسیار خوب،۴۵٫۲%)

– تسهیل تبادل اطلاعات بین مدارس تابعه(بسیار خوب،۴۵٫۲%)

– افزایش اختیارات مدیران مجتمع ها(با یکسانی فراوانی،بسیار خوب و متوسط،۳۸٫۴%)

– افزایش کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس تحت پوشش(متوسط،۳۸٫۴%)

– میزان تحقق اهداف مجتمع آموزشی در سال تحصیلی۹۰-۸۹

(متوسط،۴۷٫۹%)

– نحوه علاقه مندی عوامل اجرایی مجتمع ها به ادمه اجرای طرح(بسیار خوب،۳۷%)

– هماهنگی دستوالعمل با سایر مقررات(متوسط،۴۳٫۸%)

– امکان دسترسی مجتمع ها به منابع بیرونی(متوسط،۵۳٫۴%)

– گستره عملکردی مجتمع ها در سال تحصیلی۹۰-۸۹(متوسط،۴۱٫۱%)

– وضعیت روابط انسانی مطلوب بین عوامل اجرایی مجتمع ها(بسیار خوب،۳۹٫۷%)

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه………………..

بیان مسئله…………

اهمیت و ضرورت پژوهش ……………..

اهداف پژوهش ……………………

سوالات پژوهش ……………………

تعاریف نظری ……………………

تعاریف عملیاتی …………………

فصل دوم :ادبیات تحقیق

مقدمه …………….

مجتمع آموزشی روستایی دوره ابتدایی…………

مدارس خوشه ای ………………….

اهداف مدارس خوشه ای …………….

اهداف مجتمع آموزشی ………………

ویژگی های طرح مجتمع آموزشی ……………..

تاریخچه مجتمع آموزشی………………

مبانی نظری تأسیس مجتمع آموزشی: مدارس خوشه ای …

پژوهش های انجام شده در رابطه با مجتمع آموزشی در داخل و خارج از کشور………….

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق …………..

جامعه آماری …………..

نمونه و روش نمونه گیری ………………..

ابزار اندازه گیری ………………….

روش جمع آوری اطلاعات ………………..

فصل چهارم : تجزیه و تحیل یافته ها

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها…………………

یافته ها…………..

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری ……………………

محدودیت های پژوهش ………………….

توصیه ها و پیشنهادات ………………

فهرست منابع و مأخذ ………………..

پیوست ها …………….

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۱: توصیف وضعیت موجود طرح مجتمع آموزشی – پرورشی

نمودار۱-۲: توصیف تغییرات اساسی صورت گرفته بین مدارس تحت پوشش مجتمع با تاسیس مجتمع ها

نمودار۱-۳: توصیف ارزیابی اجزاء و مؤلفه های طرح تأسیس مجتمع های آموزشی از دیدگاه عوامل مرتبط

نمودار۱-۴: توصیف تعداد جنسیت عوامل اجرایی مجتمع ها

نمودار۱-۵: توصیف سن عوامل اجرایی مجتمع ها

نمودار۱-۶: توصیف سابقه خدمت عوامل اجرایی مجتمع ها

نمودار۱-۷: توصیف رشته تحصیلی عوامل اجرایی مجتمع ها

نمودار۱-۸: توصیف سطح تحصیلات عوامل اجرایی مجتمع ها

نمودار۱-۹: توصیف سمت عوامل اجریی مجتمع ها

فهرست جداول

جدول شماره ۱-۱: نتایج ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسش نامه سنجش ضعف ها و قوت های مجتمع های آموزشی و پرورشی(باز پاسخ)

جدول شماره۱-۲: نتایج ضریب پایایی محاسبه شده برای پرسش نامه سنجش ضعف ها و قوت های مجتمع های آموزشی و پرورشی(بسته پاسخ)

جدول۱-۳: توصیف پاسخهای آزمودنیها به سوالات پرسشنامه

جدول۱-۴: توصیف وضعیت موجود طرح مجتمع آموزشی – پرورشی

جدول۱-۵: توصیف تغییرات اساسی صورت گرفته بین مدارس تحت پوشش مجتمع با تاسیس مجتمع ها

جدول۱-۶: توصیف ارزیابی اجزاء و مؤلفه های طرح تأسیس مجتمع های آموزشی از دیدگاه عوامل مرتبط

جدول ۱-۷: توصیف جنسیت عوامل اجرایی مجتمع ها

جدول ۱-۸: توصیف سن عوامل اجرایی مجتمع ها

جدول ۱-۹: توصیف سابقه خدمت عوامل اجرایی مجتمع ها

جدول۱-۱۰: توصیف رشته تحصیلی عوامل اجرای مجتمع ها

جدول۱-۱۱: توصیف سطح تحصیلات عوامل اجرایی مجتمع ها

جدول۱-۱۲: توصیف سمت اجرایی عوامل اجرایی مجتمع ها

مشخصات

دانـــــلود

  • 47 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌ها