پاورپوینت انواع ماهیچه

چکیده

در این تحقیق سعی شده به پیامدهای
جنگ آمریکا و عراق و تأثیر آن برآینده اوپک با توجه به سئوال اصلی و سئوالات فرعی
پرداخته شود. مساله تحقیق این است که آیا اوپک پس از حمله آمریکا به عراق نیز می‌تواند
این وحدت و همگرایی را در بین اعضای خود حفظ نماید و یا اینکه با خروج عراق از
اوپک یا عدم رعایت سهمیه عراق و یا دخالت آمریکا در تعیین سهمیه نفت عراق، تضعیف
اوپک را شاهد خواهیم بود و آیا با ورود مصرف کنندگان انبوه جدید نفتی، معادلات
نفتی به نفع کشورهای عضو اوپک رقم خواهد خورد. این تحقیق شامل هفت فصل می‌باشد:

فصل اول: طراحی پژوهش، فصل دوم:
کلیات نظری، فصل سوم: تاریخچه و عملکرد اوپک، فصل چهارم: جایگاه عراق در اوپک و
بحرانهای این کشور، فصل پنجم: وضعیت آمریکا در زمان حمله به عراق و دلایل آمریکا
از حمله به عراق، فصل ششم: تحلیل و دیدگاه‌های اتحادیه‌ اروپا، اوپک و شاخصهای
اقتصادی تولید جهانی نفت، فصل هفتم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری تحقیق.

نتایج
تحقیق، مؤید فرضیه جانشین تحقیق است که جنگ آمریکا علیه عراق تأثیری بر روند فعلی
اوپک برجای نگذاشته و این جنگ در راستای نظم نوین جهانی است و به همین منظور امنیت
انرژی یکی از اهداف اصلی در این زمینه است و مسائل دیگری همچون هژمونی دلار در
برابر یورو بدلیل گسترش معاملات نفتی با یورو و افزایش نرخ برابری آن در برابر
دلار و همچنین بهبود شاخص‌های اقتصادی چین، اروپا و ژاپن در مقایسه با آمریکا، از
دیگر اولویتهای جهانی قابل طرح آمریکا در حمله به عراق می‌باشد.فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: طراحی پژوهش

  – مقدمه……………….. ۱

۱-۱-
طرح مسأله…………… ۲

۲-۱- سئوال اصلی…………… ۳

  1-2-1- سئوال فرعی………….. ۳

۳-۱- فرضیه اصلی………….. ۴

  1-3-1- فرضیه جانشین………… ۴

۴-۱- متغیرهای دخیل…………… ۴

۵-۱- تعریف عملیاتی مفاهیم…………. ۴

۶-۱- پیشینه تحقیق…………….. ۵

۷-۱- روش تحقیق……………… ۹

۸-۱- هدف تحقیق…………….. ۱۰

۱-۸-۱- هدف کلی…………….. ۱۰

۲-۸-۱- هدف جزیی…………… ۱۰

۹-۱- قلمرو تحقیق…………….. ۱۰

۱۰-۱- انگیزه و ضرورت تحقیق…………… ۱۱

عنوان

صفحه

۱۱-۱- موانع و تنگناهای تحقیق………… ۱۱

۱۲-۱- سازماندهی تحقیق……………. ۱۱

فصل دوم: کلیات نظری

– مقدمه نظری……………. ۱۴

۱-۲- همگرایی…………….. ۱۵

۱-۱-۲ – عوامل همگرایی اوپک…………. ۲۰

۲-۲- نظام تک قطبی متقارن………………….. ۲۲

۳-۲- دکترین بوش، نظم نوین جهانی………….. ۲۶

۴-۲- نظریه هژمونی و کاربرد آن در منطقه
خاورمیانه……………. ۲۸

  1-4-2- اهداف هژمونیک آمریکا…………. ۲۹

  2-4-2- هژمونی نفتی آمریکا……………. ۲۹

فصل سوم : تاریخچه
و عملکرد اوپک

۱-۳- چگونگی شکل‌گیری اوپک………………….. ۳۲

۲-۳- اهداف و برنامه‌های اوپک……………….. ۳۳

۳-۳- اعضای اوپک…………… ۳۵

۴-۳- ساختار و ارکان اوپک………….. ۳۶

۱-۴-۳- کنفرانس……………. ۳۶

عنوان

صفحه

  2-4-3- هیئت عامل…………. ۳۸

  3-4-3- دبیرخانه………….. ۳۸

  4-4-3- دبیر کل……………. ۳۹

۵-۳- تحولات اوپک از زمان تشکیل………………. ۴۰

۶-۳- آژانس بین‌الملل انرژی و نقش آن در کاهش
قدرت اوپک………….. ۴۲

۷-۳- جنگ عراق علیه ایران و تأثیر آن بر
اوپک………….. ۴۵

۸-۳- جنگ عراق علیه کویت و اوپک……………. ۴۷

۹-۳- حمله آمریکا به عراق (۲۰۰۳)…………….. ۵۱

۱۰-۳- جمع‌بندی تحولات اوپک…………. ۵۳

۱۱-۳- نوسانات نظام سهمیه بندی اوپک………….. ۵۳

فصل چهارم: تحولات عراق

۱-۴- پیشینه تاریخی و جغرافیایی عراق…………….. ۶۹

۲-۴- تاریخچه نفت و عراق………….. ۷۱

۳-۴- بحرانهای عراق در حوزه خلیج فارس………… ۷۴

  1-3-4- جنگ عراق علیه ایران و
تأثیر آن بر نفت عراق……………. ۷۴

  2-3-4- جنگ عراق علیه کویت……………. ۷۶

  3-3-4- جنگ آمریکا علیه عراق…………… ۷۸

عنوان

صفحه

فصل پنجم: اهداف آمریکا در عراق

۱-۵- آمریکا و خلیج فارس……………. ۸۰

۲-۵- رابطه ایالات متحده در جنگ عراق علیه
ایران………………….. ۸۲

۳-۵- جنگ عراق علیه کویت و نقش ایالات
متحده آمریکا……………. ۸۵

۴-۵- حمله آمریکا به عراق یک گزینه با چندین
هدف…………………. ۸۷

۵-۵- افزایش وابستگی آمریکا به نفت………………. ۹۰

۶-۵- دلایل و اهداف آمریکا از جنگ………………. ۹۲

۱-۶-۵- شرایط اقتصادی آمریکا در
بروز جنگ…………………… ۹۳

۲-۶-۵- اهداف و دلایل داخلی آمریکا…………….. ۹۴

۳-۶-۵- اهداف و دلایل منطقه‌ای
آمریکا………… ۹۶

۴-۶-۵- اهداف و دلایل جهانی آمریکا…………….. ۹۹

فصل ششم: دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها درباره حمله
به عراق و آینده اوپک

۱-۶- اتحادیه اروپا و بحران عراق……………………. ۱۰۴

  1-1-6- موافقان حمله به عراق……………. ۱۰۵

  2-1-6- مخالفان حمله به عراق……………. ۱۰۶

۲-۶- قطعنامه ۱۴۴۱ و دیدگاه‌های موافق و
مخالف حمله به عراق…………. ۱۰۹

  1-2-6- ادله موافقان حمله آمریکا
به عراق…………………… ۱۱۰

عنوان

صفحه

۲-۲-۶- ادله مخالفان حمله آمریکا به
عراق………… ۱۱۱

۳-۶- آینده اوپک با حضور یا عدم حضور عراق…………….. ۱۱۳

۱-۳-۶- اگر عراق در اوپک بماند…………….. ۱۱۳

۲-۳-۶- اگر عراق از اوپک خارج شود……………………. ۱۱۴

۴-۶- تحلیل‌های اقتصادی عرضه و تقاضای جهانی
نفت…………………. ۱۱۷

۱-۴-۶ – شاخص‌های کمی عرضه و تقاضای
جهانی نفت…………… ۱۱۷

۲-۴-۶- تحلیل اقتصادی آمارهای ۱۰ ساله
نفت جهان……………… ۱۲۰

فصل
هفتم:

نتیجه‌گیری………….. ۱۲۶

منابع
و مأخذ
……………. ۱۳۲

پیوست‌‌ها
و ضمائم
…………………. ۱۴۱

۱- روزشمار اوپک از ۲۰۰۳ تا پایان
۲۰۰۴ میلادی

۲- پیش‌بینی تولید کشورهای غیر اوپک

۳- نمودار تحولات قیمت نفت

۴- گزارش آماری انرژی جهان در سال
۲۰۰۵فهرست جداول و نمودارها

عنوان

صفحه

جدول شماره
یک
میزان تولید نفت جهانی برحسب مناطق
جغرافیایی……………… ۵۸

جدول
شماره۲- تقاضا و عرضه نفت جهان………………. ۵۹

جدول
شماره۳- سقف سهمیه تولیدی کشور‌های عضو اوپک……………….. ۶۰

جدول
شماره۴- ذخایر اثبات شده نفت اوپک………………. ۶۲

نمودار
شماره یک- ظرفیت تولید نفت تا سال ۲۰۲۰…………. ۶۳

جدول شماره
۵- سناریوهای مختلف پیش‌بینی ظرفیت تولید اوپک در سال ۲۰۱۰…………. ۶۴

جدول
شماره۶- موازنه عرضه و تقاضای نفت در سال ۲۰۱۰…………………. ۶۵

جدول
شماره۷- ذخایر اثبات شده نفت عراق……………….. ۶۵

جدول
شماره۸- تولیدات نفت خام عراق……………………. ۶۶

جدول
شماره۹- میزان تولید نفت آمریکا………… ۶۷

جدول
شماره۱۰- میزان مصرف نفت آمریکا…………………. ۶۷

جدول
شماره۱۱- میزان واردات نفت خام آمریکا…………….. ۶۸

جدول
شماره۱۲- میزان مصرف نفت جهان………………… ۱۱۷

جدول
شماره۱۳- میزان واردات نفت جهان………………… ۱۱۸

جدول
شماره۱۴- میزان تولیدات نفت جهان………………… ۱۱۸

جدول
شماره۱۵- تحولات قیمت‌های نفت…………………… ۱۱۹

جدول شماره
۱۶- میزان ذخایر نفتی جهان………………….. ۱۱۹

جدول
شماره۱۷- جدول برهم کنش تولید، مصرف، واردات و قیمت نفت جهان…………………… ۱۲۰

نمودار
شماره دو- برآیند تقاطعی تولید، مصرف، واردات بر قیمت نفت جهان

 

مشخصات

دانـــــلود

  • 23 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌ها