پاورپوینت انواع ماهیچه

فصل اول ………….. ۱
مقدمه ای بر توپک رانی……………… ۱
۱-۱ مقدمه ……………. ۲
۲…………………… [۱], [ ۲-۱ توپک چیست؟[ ۲
۳…………. [ ۳-۱ تاریخچه توپک رانی[ ۲
۳……………. [ ۳-۱ تاریخچه توپک رانی[ ۲
۴………….. [ ۴-۱ تاریخچه توپک هوشمند[ ۳
۶…………….[ ۵-۱ مقایسه بین توپک های مغناطیسی و ماوراء صوتی[ ۳
۶-۱ ساختار پایان نامه ……………. ۷
فصل دوم……………….. ۹
هدف از توپک رانی و انواع توپک ……………. ۹
۱-۲ مقدمه…………….. ۱۰
۱-۲ مقدمه………………….. ۱۰
۱۰………………..[۲], [۶], [ ۲-۲ ضرورت اجرای توپک رانی[ ۹
۱-۲-۲ بالا بردن کیفیت جریان مواد در خطوط لوله …………. ۱۰
۲-۲-۲ کنترل خوردگی………………. ۱۰
۳-۲-۲ جدا کردن محصولات……………. ۱۰
۴-۲-۲ مشخص کردن محل گرفتگی در خط لوله جدید …………… ۱۱
۵-۲-۲ هواگیری و آب زدایی (تست هیدروستاتیکی) …………. ۱۱
۶-۲-۲ تایید اندازه گیری………….. ۱۱
۷-۲-۲ توپک رانی ژلاتینی……………. ۱۲
۱۲……………….[۲], [۶], [ ۳-۲ انواع توپک ها [ ۹
۱۳……………. [ ۱-۳-۲ توپک های هوشمند [ ۱
۱۳…………………. [ ۲-۳-۲ توپک های عملیاتی [ ۲
۱۴………….[۲], [ ۳-۳-۲ چند نمونه از توپک های عملیاتی[ ۳
۱۵…………………..[۲], [ ۳-۳-۲ توپک های تعیین پیکربندی [ ۹
۱۵……………….. [۲], [ ۴-۲ توپک ها چگونه کار می کنند؟[ ۷
۵-۲ خصوصیات و ابزار لازم خط لوله جهت توپک رانی ………………. ۱۷
۱۷…………..[ ۱-۵-۲ توجه به طرح خط لوله [ ۲
۱۷…………………. [ ۱-۱-۵-۲ طول توپک رانی (حداکثرمسافت بین دو تله توپک) [ ۷
۱۷…………… [ ۲-۱-۵-۲ خمیدگی ها [ ۷
۱۸…………. [ ۳-۱-۵-۲ شیرها [ ۷
۲-۵-۲ ابزار لازم …………….. ۱۸
۱۸………….. [ ۱-۲-۵-۲ آشکار ساز(سیگنالر) توپک [ ۸
۲۱……………….. [ ۲-۲-۵-۲ تله های توپک[ ۱۱
۲۲…………..[ ۳-۲-۵-۲ محک زن زمانی[ ۱۲
۲۳…………….[ ۶-۲ انواع خرابی ها[ ۱۰
۷-۲ جمع بندی………… ۲۵
فصل سوم…………………… ۲۶
روش های تشخیص نقص در خطوط لوله ……………. ۲۶
۱-۳ مقدمه………………….. ۲۷
۲-۳ روش های تشخیص نشتی………… ۲۷
۲۷……………[ ۱-۲-۳ تحلیل فشار یا جریان در یک خط لوله [ ۱۴
۲۸…………….. [ ۲-۲-۳ روش شناسایی فشار موج [ ۱۴
۲۸……………. [ ۳-۲-۳ آزمایش حجمی با جبران سازی حرارتی[ ۱۵
۳۲……………………. [ ۴-۲-۳ ردیاب ها [ ۱۵
۳۳…………….[ ۵-۲-۳ کابل دو لایه حساس[ ۱۵
۳۴…………… [ ۶-۲-۳ فیبرهای نوری[ ۱۶
۳۵……………… [ ۷-۲-۳ روش شناسایی نشتی با اشعه مادون قرمز[ ۱۷
۳۷…………………..[ ۸-۲-۳ نشت یاب صوتی [ ۱۸
۴۰……………… [ ۹-۲-۳ توپک نشت یاب صوتی[ ۲۰
۴۰……………………[ ۱۰-۲-۳ مواد رادیواکتیو [ ۲۱
۴۰……………. [۲۰] (EMAT) 11-2-3 مبدل صوتی الکترومغناطیسی
۴۱………………..[۲۰] (MFL) 12-2-3 نشتی فلوی مغناطیسی
۴۳…………………..[ ۱۳-۲-۳ جریان گردابی [ ۲۰
۳-۳ استفاده از امواج مافوق صوت در تشخیص نقص……………. ۴۳
۴۴……………… [ ۱-۳-۳ انواع موج های تنشی و ویژگ یهای آن [ ۲۲
۴۵………………. [ ۲-۳-۳ اصول اولیه روش ماوراء صوت[ ۲۲
۴۹………… [ ۳-۳-۳ انواع پروب ها [ ۲۳
۵۰………….. [ ۴-۳-۳ شکست و تغییر فرم [ ۲۳
۵۲……………….[ ۵-۳-۳ روش آزمایش و تکنولوژی ابزار [ ۲۳
۵۵…….[ ۶-۳-۳ انواع روش های تصویربرداری مرسوم در آزمای شهای ماوراء صوت[ ۲۵
۵۵…………………..A-MODE 1-6-3-3 روش
۵۵……………………. B-MODE 2-6-3-3 روش
۵۶ ………………C-Mode 3-6-3-3 روش
۵۷………………….[ ۷-۳-۳ توپک ماوراء صوتی [ ۲۶
۱-۷-۳-۳ روش بازرسی……………… ۵۸
۲-۷-۳-۳ ساختار توپک ماوراء صوت……………….. ۶۰
۳-۷-۳-۳ قابلیت تکرار…………… ۶۱
۴-۷-۳-۳ تفکیک عیوب………….. ۶۲
۶۳ …………….. (OFF-LINE) 5-7-3-3 محاسبات اطلاعات جمع آوری شده
۱-۳ جمع بندی…………… ۶۴
فصل چهارم……………… ۶۶
استفاده از نشتی شارمغناطیسی در تشخیص عیوب خطوط لوله نفت و گاز …… ۶۶
۶۷ ………………. [ ۱-۴ مقدمه[ ۲۷
۶۸ …………..MFL 2-4 تکنولوژی
۶۸ ………………. [۲۷], [۲۹] MFL 1-2-4 اجزاء و مؤلف ههای ارزیابی
۱-۱-۲-۴ سیستم درایو یا جلو برنده ……….. ۷۰
۲-۱-۲-۴ سیستم مغناطیس کننده ………… ۷۰
۳-۱-۲-۴ سیستم حس گر………….. ۷۰
۴-۱-۲-۴ سیستم ثبت و ضبط داده ها و تحلیل آنها…………. ۷۰
۵-۱-۲-۴ سیستم تغذیه……….. ۷۰
۶-۱-۲-۴ راه اندازی سیستم ارزیابی………….. ۷۰
۷۱……….. [ ۲-۲-۴ اهمیت مغناطیس کنندگی [ ۲۷
۷۱………… [ ۳-۲-۴ خصوصیات میدان مغناطیسی و عوامل موثر در اندازه آن [ ۲۷
۷۳………….. [ ۳-۴ تاثیر نشتی بر میدان مغناطیسی [ ۲۷
۷۴…………[ ۴-۴ موضوعات ارزیابی[ ۲۷
۷۵……….[۲۷](Metal loss) 5-4 خرابی های کاهش فلز
۷۵……………. [ ۱-۵-۴ عمق[ ۲۷
۲-۵-۴ عرض………………. ۷۶
۳-۵-۴ طول …………….. ۷۷
۴-۵-۴ تیزی ………………. ۷۸
۵-۵-۴ کاهش فلز بصورت مدور …………… ۷۸
۶-۵-۴ تعیین نوع خوردگی ……………… ۷۹
۷-۵-۴ سایر انواع خرابی ها …………….. ۸۰
۸-۵-۴ منابع دیگر نشت فلو …………….. ۸۱
۹-۵-۴ متغیرهای اندازه گیری…………… ۸۲
۸۲………….. [ ۶-۴ حس گر ها[ ۲۷
۸۴………………. [ ۱-۶-۴ تعیین جهت حس گر ها [ ۲۷
۲-۶-۴ اندازه گیری محیطی ………….. ۸۵
۳-۶-۴ موقعیت محوری………………….. ۸۶
۸۷……………… [۳۱], [۳۲], [ ۷-۴ اثر هال[ ۳۳
۱-۷-۴ پروب هال…………….. ۸۸
۸۹………. [۳۳], [ ۸-۴ جریان های گردابی[ ۳۴
۸۹………..DC 1-8-4 فلوی جریان در مدارهای
۲-۸-۴ القاء الکترو مغناطیسی…….. ۸۹
۳-۸-۴ سیم پیچ ساده در بالای سطح فلزی…………… ۹۱
-۴-۸-۴ عوامل مؤثر در پاسخ جریان گردابی ……………. ۹۳
۱-۴-۸-۴ ویژگی هدایت فلز …………… ۹۳
۲-۴-۸-۴ نفوذپذیری …………… ۹۳
۳-۴-۸-۴ فرکانس………………. ۹۳
۴-۴-۸-۴ هندسه………………. ۹۳
۹۴………………… lift off / 5-4-8-4 مجاورت
۶-۴-۸-۴ عمق نفوذ…………… ۹۴
۷-۴-۸-۴ سطح امپدانس…………. ۹۵
۵-۸-۴ شکل سیم پیچ………………. ۹۶
۶-۸-۴ مدارهای الکتریکی مهم جهت اندازه گیری ولتاژ پروب جریان های گردابی………….. ۹۷
۱-۶-۸-۴ پل…………. ۹۷
۲-۶-۸-۴ محرک بالابرنده………………… ۹۸
۹۸………………… [۳۵], [ ۷-۸-۴ اصول روش میدان دور جریان گردابی [ ۳۶
۱۰۰………… [ ۱-۷-۸-۴ کاربرد میدان جریان های گردابی از راه دور[ ۳۶
۱۰۱………………… [ ۹-۴ چگونگی بهره گیری از اطلاعات [ ۲۷
۱-۹-۴ کتابخانه هایی از سیگنال های خرابی ………………. ۱۰۱
۲-۹-۴ آنالیز داد ههای فلوی نشتی………………. ۱۰۳
۱-۲-۹-۴ دقت تعیین محل……………… ۱۰۳
۲-۲-۹-۴ آستانه های آشکار سازی…………….. ۱۰۴
۳-۲-۹-۴ احتمال آشکار سازی………………… ۱۰۵
۴-۲-۹-۴ تعیین مشخصه خرابی های خوردگی فلز …………… ۱۰۵
۵-۲-۹-۴ دقت شدت خرابی……………… ۱۰۷
۱۰۸…………………MFL 6-2-9-4 قابلیتهای آشکارسازی
۷-۲-۹-۴ قابلیتهای تعیین خصوصیات سیگنال دریافتی ……………. ۱۰۸
۱۰۹…………….. [ ۱۰-۴ آنالیز سه بعدی داد هها[ ۳۷
۲-۱۰-۴ مقایسه آنالیز خطی و غیرخطی……………. ۱۱۱
۳-۱۰-۴ تاثیرات طول و عرض ترک………………. ۱۱۳
۴-۱۰-۴ رفتار شار نشتی در نزدیکی دو ترک ………………… ۱۱۴
۱۱۵…………….. [ ۱۱-۴ استفاده از مدل المان محدود[ ۳۸
۲-۱۱-۴ مدل المان محدود …………… ۱۱۵
۱۱۹……………….[ ۱۲-۴ معرفی یک توپک نمونه[ ۳۹
۱-۱۲-۴ عیب یاب محوری دقت بالا…………….. ۱۲۰
۲-۱۲-۴ قابلیت ها و مشخصات …………….. ۱۲۰
۳-۱۲-۴ روش تست کارآیی…………… ۱۲۰
۴-۱۲-۴ چگونگی پردازش اطلاعات………………… ۱۲۱
۵-۱۲-۴ تعیین محل فرسایش (نقشه برداری) ……………… ۱۲۱
۶-۱۲-۴ تعیین مشخصه هندسی خط لوله:………………. ۱۲۱
خط لوله………….. ۱۲۲ XYZ 8-12-4 تعیین مشخصات
۱۳-۴ زمینه های توسعه و رشد در آینده ………………. ۱۲۲
فصل پنجم…………….. ۱۲۵
جمع بندی و پیشنهادات…………… ۱۲۵
۱-۵ مقدمه ……………….. ۱۲۶
۱۲۶ …………. [ ۲-۵ مروری بر دو عملیات توپک رانی در خطوط لوله های نفتی ایران[ ۴۰
۱۳۲……………….. [ ۵-۳ توپک رانی در یک خط لوله نمونه[ ۱
۱-۳-۵ مرحله انتخاب…………… ۱۳۲
۲-۱-۳-۵ شرایط عملیاتی……………….. ۱۳۳
۴-۱-۳-۵ به دست آوردن نتایج ………………. ۱۳۶
۴-۵ نظرات و پیشنهادات……………. ۱۳۸
۱۴۰……………… [۴۱], [۴۲], [ ۱-۴-۵ ساخت یک نمونه عیب یاب آزمایشگاهی[ ۴۳
۱-۱-۴-۵ مقدمه………….. ۱۴۰
۲-۱-۴-۵ بلوک دیاگرام ……………. ۱۴۰
۳-۱-۴-۵ بخش مغناطیس کننده…………….. ۱۴۱
۴-۱-۴-۵ بخش حسگر ………………. ۱۴۱
۵-۱-۴-۵ بخش الکترونیکی………………… ۱۴۲
۶-۱-۴-۵ منبع تغذیه………………… ۱۴۳
۷-۱-۴-۵ بخش راهبر …………… ۱۴۳

مشخصات

دانـــــلود

  • 27 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌ها